«Зав­жди мо­жна ство­ри­ти по­зи­тив»

Пол­тав­ці — про ді­яль­ність гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій та осо­би­сті успі­хи

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Бо­г­дан ПРОСКУРОВ, Пол­та­ва

Оль­га МАТВIЄНКО,

жур­на­ліст га­зе­ти «Ко­ло», во­лон­тер:

— Як жур­на­ліст, за сім ро­ків ро­бо­ти я зви­кла, що сум­ні та по­зи­тив­ні но­ви­ни змі­ню­ють одна одну на­віть не че­рез день, а що­хви­ли­ни. За­раз ти пи­шеш ін­терв’ю зі спортс­ме­ном, вій­сько­во­слу­жбов­цем Пав­лом Бу­да­єв­ським, який здо­був одра­зу чо­ти­ри зо­ло­ті ме­да­лі з пла­ва­н­ня на «Іграх нескорених» у То­рон­то, ще раз ра­ді­єш йо­го успі­хо­ві, пи­ша­є­шся на­ши­ми бій­ця­ми, ве­те­ра­на­ми, які не ско­ри­ли­ся жит­тє­вим об­ста­ви­нам. А за мить ді­зна­є­шся, що на Дон­ба­сі зно­ву Укра­ї­на втра­ти­ла сво­го за­хи­сни­ка: від тяж­ких оскол­ко­вих по­ра­нень, отри­ма­них під час мі­но­ме­тно­го об­стрі­лу на­йман­ця­ми РФ по­зи­цій ЗСУ, за­ги­нув мо­ло­дий хло­пець, сол­дат 54-ї окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди, наш зем­ляк Сер­гій Сер­гі­єн­ко. І зав­тра, на похо­ро­ні Ге­роя, зно­ву на­ма­га­ти­ме­шся роз­ді­ли­ти го­ре близь­ких, на­ма­га­ти­ме­шся зна­йти сло­ва, яки­ми впи­шеш у люд­ську пам’ять образ му­жньої лю­ди­ни, що від­да­ла за Ба­тьків­щи­ну най­до­рож­че — своє жи­т­тя.

Спіл­ку­ю­чись із лю­дьми, за­гли­блю­ю­чись у си­ту­а­цію, про­пу­ска­ю­чи че­рез се­бе увесь той не­га­тив, на­віть че­рез сім ро­ків важ­ко і про­сто не­мо­жли­во зви­кну­ти спри­йма­ти все фле­гма­ти­чно та бай­ду­же. То­му ва­жли­во вмі­ти не стіль­ки від­сто­ро­ни­ти­ся, скіль­ки на­вчи­ти­ся так са­мо близь­ко і впов­ні спри­йма­ти но­ви­ни ра­ді­сні й по­зи­тив­ні (а це остан­ні чо­ти­ри ро­ки, ко­ли в Укра­ї­ні три­ває бо­роть­ба з агре­со­ром, ду­же важ­ко). Біль­шість мо­їх хо­ро­ших но­вин — са­ме про пе­ре­мо­ги на во­єн­но­му та во­лон­тер­сько­му фрон­ті. Ось дня­ми отри­ма­ли по­ві­дом­ле­н­ня: «Їде­мо в го­сті». Це озна­чає, що хло­пці-роз­ві­дни­ки з 24-ї ОМБр пі­сля кіль­кох мі­ся­ців на­вчань на по­лі­го­ні, ко­ро­ткої від­пус­тки по­вер­ну­ли­ся на Дон­бас. А «го­сті» — во­рог. Ми від­чу­ва­є­мо не­аби­яке хви­лю­ва­н­ня за ко­жно­го з на­ших. Уже біль­ше двох ро­ків зав­дя­ки під­трим­ці не­бай­ду­жих пол­тав­ців на­ма­га­є­мо­ся за­кри­ва­ти по­тре­би са­ме цьо­го під­роз­ді­лу. Зокре­ма кіль­ка днів то­му для обла­шту­ва­н­ня блін­да­жів на но­во­му мі­сці їм бу­ла по­трі­бна бен­зо­пи­ла. Ки­ну­ла за­клик у со­цме­ре­жі. І ди­во: за 4—5 го­дин зі­бра­ли не­об­хі­дні 2,5 ти­ся­чі! Тут є кіль­ка по­зи­тив­них мо­мен­тів: по-пер­ше, мо­же­мо від­пра­ви­ти хло­пцям та­ку не­об­хі­дну річ, по-дру­ге, у ме­не зо­ло­ті дру­зі та ба­га­то лю­дей, які під­три­му­ють на­ших за­хи­сни­ків, пам’ята­ю­чи, що в кра­ї­ні вій­на. І бен­зо­пи­ла — це ма­лень­ка кра­плин­ка. По­ві­дом­ле­н­ня про це на­віть не тя­гне на но­ви­ну. Але за­ду­май­мо­ся, скіль­ки у цьо­му по­зи­ти­ву для ба­га­тьох лю­дей! Не мо­жна пе­ре­ста­ти спів­чу­ва­ти сум­ним но­ви­нам, не мо­жна за­бу­ва­ти про вій­ну. Але зав­жди мо­жна зна­йти по­зи­тив, ство­ри­ти йо­го, до­по­ма­га­ю­чи лю­дям, адже це дає на­сна­гу не зда­ва­ти­ся, дає си­ли, щоб ви­сто­я­ти на­віть у най­тем­ні­ші ча­си.

Ар­тем ТРУШКIН,

тре­нер ДЮСШ «Мо­лодь», член Все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня тре­не­рів Укра­ї­ни:

— Осо­би­сто для ме­не зна­ко­вою по­ді­єю ста­ло те, що на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку я про­йшов спів­бе­сі­ду в Цен­трі лі­цен­зу­ва­н­ня Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни. Пі­сля на­вча­н­ня отри­маю тре­нер­ську лі­цен­зію ка­те­го­рії «В», яка до­зво­лить пра­цю­ва- ти як ди­тя­чо-юна­цьким на­став­ни­ком, так і го­лов­ним тре­не­ром у клу­бах дру­гої лі­ги, а та­кож по­мі­чни­ком тре­не­ра у про­фе­сій­них ко­ман­дах, ко­трі бе­руть участь в укра­їн­ських та єв­ро­пей­ських чем­піо­на­тах. Ва­жли­ва по­дія у сві­ті фут­бо­лу від­бу­ла­ся во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ку, ко­ли со­юз УЄФА пред­ста­вив кон­це­пцію но­во­го тур­ні­ру для на­ціо­наль­них збір­них — Лі­гу на­цій. А цьо­го ти­жня від­бу­ло­ся же­реб­ку­ва­н­ня, за яким су­пер­ни­ка­ми збір­ної Укра­ї­ни ста­ли ко­ман­ди Че­хії та Сло­вач­чи­ни. Гру­па до­во­лі рів­на, то­му бу­де ці­ка­во по­ди­ви­ти­ся, хто змо­же ви­бо­ро­ти пу­тів­ку до на­сту­пної ста­дії зма­гань. А ще ра­дію за укра­їн­ських спортс­ме­нів, ко­трі здо­бу­ли лі­цен­зії для уча­сті в ХХIII зи­мо­вій Олім­пі­а­ді-2018 у Пхьон­чха­ні. Зви­чай­но, бу­ду вбо­лі­ва­ти за на­ших.

Що­до поганого, то я не бу­ду ори­гі­наль­ним, ко­ли ска­жу, що в кра­ї­ні про­дов­жу­є­ться вій­на і на­ші те­ри­то­рії в До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях зна­хо­дя­ться під кон­тро­лем во­ро­га. На схо­ді ги­нуть на­ші сол­да­ти. Дай Бо­же здо­ров’я тим, хто жи­вий і про­дов­жує во­ю­ва­ти за на­ше мир­не не­бо, і сві­тла пам’ять усім за­ги­блим. Цьо­го ти­жня за­сму­ти­ла но­ви­на про жа­хли­вий те­ро­ри­сти­чний на­пад на го­тель у Ка­бу­лі, ко­трий за­брав жи­т­тя ба­га­тьох лю­дей, се­ред яких бу­ли і на­ші спів­ві­тчи­зни­ки. Не хо­ті­ло­ся за­кін­чу­ва­ти на пе­си­мі­сти­чній но­ті, але Укра­ї­на по­тре­бує не­від­кла­дних за­хо­дів у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю, ко­тра, на жаль, не хо­че йти на спад.

Ан­дрій ВОЛОШИН,

член ко­ман­ди Poltava Poem, акти­віст у ГО «Екол­та­ва»:

— Ду­же по­мі­тною ста­ла ді­яль­ність гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій мі­ста. Пол­тав­ські об’єд­на­н­ня стають більш ді­є­ви­ми, і це по­зи­тив­на тен­ден­ція. Зокре­ма у мі­сті існує про­ект Poltava Poem, ство­ре­ний для по­пу­ля­ри­за­ції укра­їн­ської по­е­зії. Ко­ман­да мо­ло­дих лю­дей роз­ма­льо­вує сті­ни бу­дин­ків вір­ша­ми укра­їн­ських по­е­тів. За­раз ко­ман­да Poltava Poem за­пла­ну­ва­ла по­їзд­ку на схід. Про­тя­гом на­сту­пних трьох мі­ся­ців акти­ві­сти у рам­ках про­е­кту U-poem по­ши­рю­ва­ти­муть укра­їн­ську мо­ву та по­е­зію шля­хом на­пи­са­н­ня вір­шів на рі­зних об’ єктах, про­во­ди­ти­муть твор­чі ве­чо­ри і на­ма­га­ти­му­ться спри­я­ти ство­рен­ню ме­ре­жі мо­ло­ді­жних цен­трів як куль­тур­них осе­ред­ків у До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях. Я вва­жаю, що на­став час, ко­ли лю­ди не тіль­ки хо­чуть змін, але й пра­гнуть бу­ти ко­ри­сни­ми, осо­би­сто взя­ти участь у рі­зних про­е­ктах.

А ще цьо­го ро­ку я став івен­тме­не­дже­ром у ГО «Екол­та­ва». Му­шу ви­зна­ти, що в кра­ї­ні ду­же не­до­ско­на­ла си­сте­ма по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми, то­му за­бру­дню­є­ться нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще, зокре­ма і в мо­є­му мі­сті. Тож мі­сію акти­ві­стів вба­чаю в ор­га­ні­за­ції за­хо­дів, які на­вчать мі­стян сор­ту­ва­ти смі­т­тя, що є ва­жли­вим кро­ком для фор­му­ва­н­ня еко­ло­гі­чної сві­до­мо­сті ме­шкан­ців Пол­та­ви, а це спри­я­ти­ме збе­ре­жен­ню дов­кі­л­ля.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.