Уро­ки тра­ге­дії

До ре­да­кції «Дня» на­ді­йшов від­кри­тий лист, адре­со­ва­ний ке­рів­ни­кам гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, уча­сни­кам за­хо­дів, про­ве­де­них у зв’яз­ку з 75-ми ро­ко­ви­на­ми тра­ге­дії Ба­би­но­го Яру, чи­та­чам га­зе­ти «День», за під­пи­са­ми ака­де­мі­ка НАН і НАМН Укра­ї­ни Сер­гія Ко­мі­са­ренк

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

зо­ва­но­го, осві­че­но­го, єв­ро­пей­сько­го». Ним же бу­ло осо­бли­во від­зна­че­но, що «...Ба­бин Яр — це тра­ге­дія всьо­го люд­ства, але ста­ла­ся во­на тут, на укра­їн­ській зем­лі. І то­му укра­ї­нець не має пра­ва за­бу­ти про неї так са­мо, як не по­ви­нен за­бу­ва­ти про неї і єв­рей. Ба­бин Яр — це на­ша спіль­на тра­ге­дія, тра­ге­дія, на­сам­пе­ред, єв­рей­сько­го та укра­їн­сько­го на­ро­дів. Це дум­ка ве­ли­ко­го укра­їн­ця Іва­на Дзю­би». Хо­ті­ло­ся б від­зна­чи­ти, що ця дум­ка про­зву­ча­ла го­ло­сно і смі­ли­во ще за умов то­та­лі­тар­но­го сва­ві­л­ля, на чо­му на­го­ло­шу­ва­лось у ви­сту­пі Пре­зи­ден­та. До­да­мо, що на­пе­ре­до­дні 75х ро­ко­вин тра­ге­дії ці ж сло­ва бу­ли зга­да­ні у пе­ред­мо­ві до кни­ги про тра­ге­дію Ба­би­но­го Яру одно­го з ав- то­рів цьо­го ли­ста. Пов­то­ри­мо­ся: Уря­до­вий ор­га­ні­за­цій­ний ко­мі­тет під­три­мав ідею про­дов­жи­ти за­хо­ди, які спри­я­ти­муть збе­ре­жен­ню пам’яті про жер­тви Го­ло­ко­сту, про­па­ган­ді між­на­ціо­наль­но­го ми­ру і то­ле­ран­тно­сті в укра­їн­сько­му су­спіль­стві. У при­кін­це­во­му пун­кті про­то­коль­но­го рі­ше­н­ня ко­мі­те­ту від 2 ли­сто­па­да 2016 ро­ку бу­ла до­ру­че­но за­без­пе­чи­ти « оброб­ку пи­та­н­ня про під­го­тов­ку та про­ве­де­н­ня за­хо­дів у зв’ яз­ку з 80- ю рі­чни­цею тра­ге­дії Ба­би­но­го Яру, яка бу­де від­зна­ча­ти­ся в 2021 ро­ці». У цьо­му ж про­то­коль­но­му рі­шен­ні зна­йшли від­обра­же­н­ня про­по­зи­ції, які бу­ли вне­се­ні на за­сі­дан­ні ко­мі­те­ту дво­ма її чле­на­ми — ав­то­ра­ми цьо­го звер­не­н­ня. Одне сто­су­ва­ло­ся ви­да­н­ня кни­ги «Ба­бин Яр. Ми­ну­ле і сьо­го­де­н­ня» (ав­тор — І.Тра­хтен­берг, пе­ред­мо­ва І.Дзю­би, пі­сля­мо­ва С.Ко­мі­са­рен­ка), дру­ге — ство­ре­н­ня до­ку­мен­таль­но­го філь­му, при­свя­че­но­го тра­ге­дії Ба­би­но­го Яру (пла­ну­ва­ло­ся, що твор­цем філь­му мо­же бу­ти кла­сик поль­сько­го кі­но Єжи Го­фман). На жаль, оби­дві ці про­по­зи­ції, схва­ле­ні ко­мі­те­том, ще не по­ча­ли ви­ко­ну­ва­ти­ся, по­при те, що ми­ну­ло біль­ше ро­ку, як во­ни бу­ли прийня­ті, і гро­мад­ськість вже від­зна­чи­ла 76- ту рі­чни­цю тра­ге­дії. Що­прав­да, кни­га, про яку йшло­ся, бу­ла ви­да­на, але ви­да­на ко­штом са­мо­го ав­то­ра і то­му вель­ми не­зна­чним на­кла­дом, у зв’яз­ку з чим ста­ла до­сту­пною ли­ше вузь­ко­му ко­лу осіб. Але ж пла­ну­ва­ло­ся ви­да­н­ня ма­со­вим ти­ра­жем для ши­ро­ко­го ко­ла чи­та­чів, осо­бли­во мо­ло­дих чи­та­чів, ма­ло зна­йо­мих з істо­рі­єю і тра­гі­чни­ми по­дро­би­ця­ми Го­ло­ко­сту. У ви­дан­ні, про яке йшла мо­ва ви­ще ( текст в ній пред­став­ле­ний укра­їн­ською, ро­сій­ською та ан­глій­ською мо­ва­ми) ви­сві­тле­ні рі­зні аспе­кти Го­ло­ко­сту з по­зи­ції і ми­ну­ло­го, і сьо­го­де­н­ня, сприйня­т­тя яких для су­ча­сно­го чи­та­ча, без­сум­нів­но, бу­де ма­ти пі­зна­валь­ний ха­ра­ктер. А го­лов­не, спо­ну­кає йо­го пе­ре­йня­ти­ся пе­ре­ко­на­н­ням, що тра­ге­дія, про яку роз­по­від­а­є­ться, є за­сте­ре­же­н­ням від но­вих люд­ських ка­та­строф на пла­не­ті. Та­ким же за­сте­ре­же­н­ням міг би ста­ти і до­ку­мен­таль­ний фільм про тра­ге­дію, про­по­зи­ція про ство­ре­н­ня яко­го по­ки ще за­ли­ша­є­ться ли­ше до­брим на­мі­ром.

Цей від­кри­тий лист за­вер­ши­мо на­по­ле­гли­вим за­кли­ком до адре­са­тів ста­ти актив­ни­ми спон­со­ра­ми вка­за­них ви­ще кон­кре­тних за­хо­дів, які до­сі не вда­ло­ся вті­ли­ти в жи­т­тя.

З по­ва­гою,

чле­ни Ор­га­ні­за­цій­но­го ко­мі­те­ту з під­го­тов­ки та про­ве­де­н­ня за­хо­дів у зв’яз­ку з 75 ро­ко­ви­на­ми тра­ге­дії Ба­би­но­го Яру: Сер­гій КОМІСАРЕНКО, ака­де­мік НАН і НАМН Укра­ї­ни (го­ло­ва Уря­до­во­го ко­мі­те­ту по від­зна­чен­ню тра­ге­дії у Ба­би­но­му Ярі 1991 ро­ку), Іса­ак ТРА­ХТЕН­БЕРГ, член-ко­ре­спон­дент НАН, ака­де­мік НАМН Укра­ї­ни

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ/ «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.