«На­ц­пром»

У Льво­ві пред­ста­ви­ли твор­чість май­же 30-рі­чно­го твор­чо­го тан­де­му Оле­га Ті­сто­ла та Миколи Ма­цен­ка

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Уга­ле­реї арт-цен­тру «Дзи­ґа» від­кри­ла­ся ви­став­ка про­е­кту Оле­га Ті­сто­ла та Миколи Ма­цен­ка «На­ц­пром». Ство­ре­ний в 1991 ро­ці про­ект існує до сьо­го­дні­шньо­го ча­су та пе­рі­о­ди­чно пред­став­ляє гля­да­чу но­ві ві­зії ми­тців.

На ви­став­ці пред­став­ле­но по­над 20 ро­біт, які ху­до­жни­ки ство­ри­ли впро­довж існу­ва­н­ня «На­ц­про­му». При цьо­му тут мо­жна по­ба­чи­ти як спіль­ні їх ро­бо­ти, так і ін­ди­ві­ду­аль- ні тво­ри. В екс­по­зи­ції — ве­ли­кі ін­ста­ля­ції, і кар­ти­ни та скуль­пту­ри.

«Се­ред клю­чо­вих аспе­ктів, до­слі­джу­ва­них ху­до­жни­ка­ми, — проблема іден­ти­чно­сті, ін­тер­пре­та­ція істо­ри­чно­го до­сві­ду та йо­го ін­кор­по­ра­ція в акту­аль­ні куль­тур­ні про­це­си, рі­зно­ма­ні­тні ма­со­ві сте­ре­о­ти­пи і мі­фи. Ба­ча­чи глу­хі ку­ти, у які за­хо­дять спро­би ра­ціо­наль­но­го осми­сле­н­ня існу­ю­чо­го ста­ну ре­чей, ав­то­ри про­по­ну­ють ми­сте­цтво як уні­вер­саль­ний ін­те­ле­кту­аль­но­емо­цій­но-есте­ти­чний ін­стру­мент ре­фле­ксії й ана­лі­зу», — роз­по­ві­ла ми­сте­цтво­зна­вець На­та­лія МАЦЕНКО.

Для на­зви «На­ц­пром» са­мі ав­то­ри про­по­ну­ють де­кіль­ка рі­зних тлу­ма­чень — «на­ціо­наль­ні про­ми­сли», «на­ціо­наль­на про­ми­сло­вість», «на­ціо­наль­на про­мо­ція» то­що. Огля­ну­ти ви­став­ку мо­жна до 11 лю­то­го.

Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів

ФОТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.