В’яче­слав ДОВЖЕНКО:

«Ми всі ро­би­мо одну спра­ву, на­ші хло­пці — на пе­ре­до­вій, акто­ри — на екра­ні»

Den (Ukrainian) - - Культура - Ал­ла ПІДЛУЖНА

В’яче­сла­ву Дов­жен­ко­ві зна­че­н­ня сло­ва «по­пу­ляр­ність» до­бре ві­до­ме. Участь у чи­слен­них те­ле­се­рі­а­лах, кі­но­філь­мах, ви­ста­вах ки­їв­ських те­а­трів зро­би­ла йо­го ві­до­мим для ба­га­тьох укра­їн­ських гля­да­чів. Та у ви­рі шква­лу гля­да­цької за­ці­кав­ле­но­сті актор опи­нив­ся пі­сля філь­му «Кі­бор­ги», який ни­ні з успі­хом де­мон­стру­ю­ться по Укра­ї­ні, де В’яче­слав Довженко зі­грав го­лов­ну роль за­хи­сни­ка До­не­цько­го ае­ро­пор­ту, ко­ман­ди­ра із по­зив­ним «Сер­пень». До ре­чі, 1 лю­то­го у сто­ли­чно­му кі­но­те­а­трі «Лі­ра» від­бу­де­ться твор­ча зу­стрі­чз акто­ром, який роз­ка­же про зйом­ки кар­ти­ни, яка ни­ні уві­йшла до спи­ску най­кра­щих філь­мів 2017 ро­ку, а 26 і 27 сі­чня у рі­дно­му Те­а­трі на По­до­лі від­бу­де­ться прем’єра «Дів­чин­ки з ве­дме­ди­ком, або Не­пов­но­лі­тня...» — це пер­ше сце­ні­чне про­чи­та­н­ня ро­ма­ну Ві­кто­ра До­мон­то­ви­ча (ін­сце­ні­за­ція Пав­ла А’рє, ре­жи­сер Стас Жир­ков), де змі­ша­ли­ся 1923-й, 1928-й, 2018-й, ба на­віть 2028-й... Жорс­тко, смі­шно, сум­но, кра­си­во, аб­сур­дно — і все це укра­їн­ською те­а­траль­ною мо­вою, хо­ча й не без «акцен­ту», а у ролі вчи­те­ля Іпо­лі­та ви­сту­пить В’яче­слав Довженко.

«НЕ КРИЧИ, КАМЕРА — ПО­РЯД!»

Кі­но­кар’ єра В’ яче­сла­ва Дов­жен­ка роз­по­ча­ла­ся у зна­ко­вій для укра­їн­сько­го кі­но стрі­чці ві­до­мо­го ре­жи­се­ра Юрія Іл­лєн­ка, де у пар­тнер­стві з Бо­г­да­ном Сту­пкою, який ство­рив образ Іва­на Ма­зе­пи, мо­ло­дий актор зі­грав ро­сій­сько­го ца­ря Пе­тра І. Хо­ча « Мо­ли­тва за ге­тьма­на Ма­зе­пу » ви­кли­ка­ла не­о­дно­зна­чні дум­ки що­до тра­кту­ва­н­ня су­пе­ре­чли­вої по­ста­ті ге­тьма­на в істо­рії Укра­ї­ни, та для Дов­жен­ка-акто­ра по­ча­ток твор­чої кар’єри ра­зом з та­ки­ми май­стра­ми і в та­ко­му ма­те­рі­а­лі став не­оці­нен­ним до­сві­дом.

«Тре­ба бу­ло зі­гра­ти Пе­тра І у фан­та­сма­го­ри­чно­му, ка­ри­ка­тур­но­му ви­гля­ді. Взагалі, пер­ша роль в кі­но, ме­ні 24 ро­ки, — зга­дує В. Довженко. — По­ряд та­кі май­стри — Юрій Іл­лєн­ко, Бо­г­дан Сту­пка! Про­цес ро­бо­ти був над­зви­чай­но ці­ка­вим і по­вчаль­ним. Во­ни під­три­му­ва­ли й учи­ли спе­ци­фі­ки кі­но. Бо­г­дан Силь­ве­стро­ви­чроз­по­від­ав, ко­ли сам упер­ше при­йшов на май­дан­чик, то йо­му Кость Сте­пан­ков під­ка­зу­вав: «Бо­г­да­не, як на ку­хні тре­ба го­во­ри­ти, не фор­суй звук, ти ж не в те­а­трі»! І ко­ли я по­чи­нав щось пе­ре­гра­ва­ти, ста­ва­ти на ко­тур­ни у спіл­ку­ван­ні, Сту­пка зав­жди по­вто­рю­вав: « Не кричи, камера — по­ряд! Грай, як на ку­хні!»....

Пі­сля зйо­мок у « Мо­ли­тві... » акто­ри ча­стень­ко спіл­ку­ва­ли­ся. «Якось Бо­г­дан Силь­ве­стро­ви­чза­пи­тав, яким акто­ром ва­жли­ві­ше бу­ти — по­пу­ляр­ним чи хо­ро­шим? І в той мо­мент я зро­зу­мів, що хо­чу бу­ти хо­ро­шим акто­ром. По­пу­ляр­ність — це рі­чмит­тє­ва, як з’яви­ла­ся, так мо­же й одно­мо­мен­тно зни­кну­ти. А про­фе­сія, ре­ме­сло — це те, що на­пра­цю­єш і во­но бу­де з то­бою. Мій пе­да­гог по учи­ли­щу лю­бив по­вто­рю­ва­ти: «Ар­тист — як хо­ро­ший ко­ньяк». У мо­ло­до­сті я не ду­же ро­зу­мів, як це, а за­раз теж так ду­маю. Весь час тре­ба на­пра­цьо­ву­ва­ти, під­три­му­ва­ти свій та­лант, не зу­пи­ня­ти­ся, не за­йма­ти­ся са­мо­лю­бу­ва­н­ням, у ко­жній но­вій ро­бо­ті до­ла­ти вер­ши­ну, і то­ді оця «ви­трим­ка» ко­нья­чна да­ва­ти­ме пло­ди».

«ВСЕ ВИ­РІ­ШИВ ВИПАДОК»

— У ди­тин­стві не бу­ло кон­кре­тних ду­мок про актор­ство, хо­ча на ін­ту­ї­тив­но­му рів­ні від­чу­вав тя­гу до яки­хось твор­чих ди­сци­плін, лю­бив спів­а­ти ду­же, ма­лим вір­ші пи­сав, гур­тки ми­сте­цькі успі­шно від­ві­ду­вав, — зі­зна­є­ться В. Довженко. — У на­шій ро­ди­ні не бу­ло твор­чих лю­дей і ні­хто пра­гнень до актор­ства не при­ще­плю­вав, хі­ба що ба­бу­ся, яка бу­ла лі­ка­рем і за­йма­ла­ся в ху­до­жній са­мо­ді­яль­но­сті, хо­ті­ла, аби я став акто­ром чи лі­ка­рем. Мою до­лю ви­рі­шив та­то, я по­ви­нен був всту­па­ти у за­лі­зни­чний те­хні­кум і вже ту­ди здав до­ку­мен­ти. Та все пе­ре­грав випадок. Мій друг, який на­вчав­ся в Дні­про­пе­тров­сько­му те­а­траль­но­му учи­ли­щі, пе­ре­во­див­ся у Ки­їв­ське естра­дно-цир­ко­ве учи­ли­ще й по­кли­кав по­їха­ти з ним за­бра­ти свої до­ку­мен­ти. Так я опи­нив­ся в Те­а­траль­но­му учи­ли­щі і від­ра­зу за­ко­хав­ся в цю ча­рів­ну, га­ла­сли­ву, не­зба­гнен­ну атмо­сфе­ру, де все кру­ти­ло­ся, ви­ру­ва­ло, в усіх ку­тках всі щось ре­пе­ти­ру­ва­ли, спів­а­ли, гра­ли... А ко­ли ме­ні там ска­за­ли — да­вай до нас, то я пі­шов і за­брав до­ку­мен­ти із за­лі­зни­чно­го те­хні­ку­му. Ба­тько мо­го дру­га, актор, під­го­ту­вав ме­не, і я всту­пив до те­а­траль­но­го учи­ли­ща. Ота­ка бу­ла не­спо­ді­ван­ка, але я пе­ре­ко­на­ний, що по­ді­бні ви­пад­ко­во­сті за­ко­но­мір­ні...

Дні­про­пе­тров­ське учи­ли­ще зав­жди сла­ви­ло­ся сво­єю шко­лою, силь­ні пе­да­го­ги, твор­ча ба­за, сер­йо­зна во­каль­на під­го­тов­ка. До ди­пло­ма я мав та­кий до­да­ток, що мо­жу пра­цю­ва­ти в му­зи­чних те­а­трах і в опе­ре­ті. Я зав­жди лю­бив спів­а­ти, а тут ме­не ще й на­вчи­ли це ро­би­ти. Пі­сля учи­ли­ща по­тра­пив до Дні­про­пе­тров­сько­го те­а­тру ім. Т. Шев­чен­ка, і ко­ли по­їхав зда­ва­ти до­ку­мен­ти в Ін­сти­тут ім. Кар­пен­ка­Ка­ро­го, то в ха­ра­кте­ри­сти­ці бу­ло на­пи­са­но: « Актор пер­шої ка­те­го­рії » , то­му ме­не за­пи­та­ли: для чо­го вам вчи­ти­ся?

У бу­рем­ні 1990-ті до­ве­лось ба­га­то чим за­йма­ти­ся, пра­цю­вав у рі­зних те­а­трах, на­віть бі­зне­сом на­ма­гав­ся за­ро­бля­ти на жи­т­тя. Хо­ча, зго­дом, все ж та­ки за­кін­чив Ки­їв­ський те­а­траль­ний, але вже ре­жи­сер­ський фа­куль­тет, курс Ко­стян­ти­на Ду­бі­на. Мо­єю ди­плом­ною ро­бо­тою бу­ла ви­ста­ва «Пі­кнік» Ара­ба­ля у Жи­то­мир­сько­му те­а­трі, п’ єса про вій­ну. Основ­на дум­ка по­ста­нов­ки — твер­дже­н­ня, що вій­на — це те­ри­то­рія аб­со­лю­тно­го зла і там все зав­жди жор­сто­ко й аб­сур­дно за при­ро­дою.

Ко­ли я пе­ре­їхав до Ки­є­ва, про­дов­жу­вав шу­ка­ти се­бе, на­віть пів­то­ра ро­ку спів­ав на естра­ді, та не при­жив­ся там. Якось мій друг Ан­дрій Ша­ра­скін, який то­ді вчив­ся на ре­жи­сер­сько­му фа­куль­те­ті в Ін­сти­ту­ті ім. Кар­пен­ка- Ка­ро­го, пе­ре­ко­нав ме­не по­вер­ну­ти­ся до те­а­тру. Я по­те­ле­фо­ну­вав зна­йо­мо­му ре­жи­се­ру Ар­ту­ру Ар­ти­ме­ньє­ву, знав йо­го по учи­ли­щу в Дні­прі, він са­ме то­ді у Ки­є­ві від­крив « Сво­бо­дный те­атр » , по­го­во­ри­ли — і на на­сту­пний день по­чав ре­пе­ти­ції та вхо­ди­ти в ре­пер­ту­ар. Там зі­бра­ли­ся гар­ні твор­чі лю­ди, бу­ли ці­ка­ві ви­ста­ви, про які пам’ ята­ють — «Чай­ка на ім’я Джо­на­тан», «Діа­лог сам­ців», ми з ни­ми по­бу­ва­ли на ба­га­тьох фе­сти­ва­лях. Але з ча­сом по­ча­ли­ся тру­дно­щі існу­ва­н­ня, і те­атр якось сам по со­бі за­кін­чив­ся..

Мій пе­да­гог із ре­жи­су­ри пе­ре­ко­ну­вав ме­не за­йма­ти­ся про­фе­сі­єю, але я все ж та­ки хо­чу бу­ти ар­ти­стом, а зна­н­ня ре­жи­су­ри ду­же до­по­ма­га­ють на сце­ні, на екра­ні. І взагалі, да­ють змо­гу кра­ще ро­зу­мі­ти ре­жи­се­ра, який з то­бою пра­цює, спе­ци­фі­ку, ню­ан­си, да­ють мо­жли­вість до­ла­ти пев­ні сум­ні­ви що­до то­го, як і що ти ро­биш. Так що, мо­жна ска­за­ти, актор в ме­ні пе­ре­міг, на да­ний час я « не хво­рію » ре­жи­су­рою, во­на про­сто ме­не зба­га­ти­ла.

«ТВОР­ЧІСТЬ ПО­ТРІ­БНО ШУ­КА­ТИ В СО­БІ, АКУМУЛЮВАТИ ЇЇ Й НЕСТИ В КО­ЛЕ­КТИВ»

Ми з ре­жи­се­ром Ма­кси­мом Го­лен­ком за­хо­ті­ли по­ста­ви­ти «За­во­дний апель­син», по­ча­ли ре­пе­ти­ру­ва­ти, зна­йшли під­вал у Ки­є­во­Мо­ги­лян­ській ака­де­мії, там сту-

ден­ти роз­ма­лю­ва­ли сті­ни, сте­лю, під­ло­гу, ви­ник іде­аль­ний про­стір для ці­єї ви­ста­ви. До ре­чі, звід­ти то­ді й по­чав­ся те­а­траль­ний центр «Па­сі­ка». Ви­ста­ва успі­шно від­бу­ла­ся. З на­ми спів­пра­цю­ва­ла хо­ре­о­граф Оля Се­мьо­шкі­на і якось во­на ска­за­ла, що зі мною хо­че зу­стрі­ти­ся Ві­та­лій Юхи­мо­ви­чМа­ла­хов. При зу­стрі­чі він ска­зав, що чув про мої ро­бо­ти, про­слу­хо­ву­ва­ти не бу­де, йо­му по­трі­бен актор та­ко­го пла­ну, а то­му про­сто при­ходь. І так я опи­нив­ся в Те­а­трі на По­до­лі. За час з 2011 ро­ку до­во­ди­лось узго­джу­ва­ти пев­ні ре­чі, бо з’яв­ля­ла­ся ро­бо­та в кі­но, бу­ла по­тре­ба йти з те­а­тру, по­вер­та­тись зно­ву, але за­раз вже все на­ла­го­ди­ло­ся. Ми ро­зу­мі­є­мо одне одно­го з пів­сло­ва, мо­жу з упев­не­ні­стю ска­за­ти, що Ві­та­лій Ма­ла­хов — мій ре­жи­сер, ми ди­ви­мо­ся в одно­му твор­чо­му на­пря­мі, це ду­же ва­жли­во для спів­твор­чо­сті.

Твор­чість по­трі­бно шу­ка­ти в со­бі, акумулювати її й нести в ко­ле­ктив, зба­га­чу­ю­чи йо­го со­бою. Вва­жаю, що тре­ба до­пов­ню­ва­ти со­бою спіль­ну твор­чість, а не ста­ва­ти сі­рою ма­сою, яку й не роз­гле­ді­ти на сце­ні. У Те­а­трі на По­до­лі ме­не гар­но прийня­ли, я від­чу­ваю свій ко­ле­ктив, ме­ні тут те­пло й ком­фор­тно в усіх сен­сах...

Кі­но і те­атр — рі­зні ви­ли ми­сте­цтва. Якщо те­атр — це ма­лю­нок на пі­ску, той, що ми ма­лю­є­мо для гля­да­чів тут і за­раз, то кі­но — це ма­лю­нок на по­ло­тні. Зві­сно, про­цес твор­чо­сті при­су­тній і там і там, але в те­а­трі він без­пе­рерв­ний, а в кі­но — фі­ксо­ва­ний у ча­сі. Ці два про­це­си так гли­бо­ко уві­йшли в моє твор­че жи­т­тя, що я не уяв­ляю се­бе без обох.

«МИ, АКТО­РИ, ПО-СПРАВЖНЬОМУ ВІДЧУВАЛИ СЕ­БЕ КІ­БОР­ГА­МИ В ТО­МУ ЗРУЙНОВАНОМУ ДОНЕЦЬКОМУ АЕ­РО­ПОР­ТУ»

Зна­чний пе­рі­од жи­т­тя В’яче­сла­ва Дов­жен­ка пов’яза­ний з філь­мом «Кі­бор­ги». Твор­цям стрі­чки ( ре­жи­сер Ахтем Се­ї­та­бла­єв, сце­на­рист На­та­лія Во­ро­жбит) вда­ло­ся уни­кну­ти фаль­ши­во­го па­фо­су іде­о­ло­гі­чної агі­тки, істо­рія роз­ка­за­на на най­ви­що­му гра­ду­сі щи­ро­сті й про­ни­кли­во­сті, прав­ди­во та від­вер­то, са­ме так, щоб до­сту­ка­ти­ся до сер­ця. Ко­жен із ге­ро­їв ці­єї су­ча­сної укра­їн­ської істо­рії ор­га­ні­чно впи­сав­ся в образ, зі­грав у май­же до­ку­мен­таль­ній ма­не­рі, до­сто­вір­но ство­рив­ши на екра­ні від­чу­т­тя по­ди­ху справ­жньо­го жи­т­тя, пе­ре­жи­вань, опа­ле­них во­гнем ви­бу­хів, кри­чу­щої без­глу­здо­сті про­ти­сто­я­н­ня, без­за­сте­ре­жної пе­ре­ко­на­но­сті в то­му, що за ба­тьків­щи­ну мо­жна від­да­ти жи­т­тя.

Хо­ча В. Довженко не слу­жив у ар­мії, але ду­же пе­ре­кон­ли­во ство­рив образ кі­бор­га «Сер­пня», і це, пев­ним чи­ном, йо­го вій­сько­вий борг, який він, чо­ло­вік і актор, від­дав Ба­тьків­щи­ні. Те, що В’яче­слав зро­бив у кар­ти­ні, слу­жить при­кла­дом і на­ди­хає ба­га­тьох па­трі­о­тів. І, пе­ре­кре­слю­ю­чи дум­ку про без­глу­здість смер­ті, за­спо­ко­ює близь­ких і рі­дних, все­ляє ві­ру в пе­ре­мо­гу, в пам’ ять, підтримує тих, хто став про­то­ти­па­ми ге­ро­їв, що жи­вуть на екра­ні. Ра­ді­сний ви­гук хло­пчи­ка, який не­спо­ді­ва­но по­ба­чив акто­ра: « Сер­пень » жи­вий! » , без­умов­но, най­щи­рі­ше й най­без­по­се­ре­дні­ше ви­слов­лю­ва­н­ня при­хиль­но­сті до кі­но­ге­роя!

— Ідея філь­му ви­ни­кла у ре­жи­се­ра Ахте­ма Се­ї­та­бла­є­ва пі­сля уча­сті у те­ле­про­гра­мі « Хо­ро­брі сер­ця», в якій бра­ли участь ре­аль­ні ге­рої АТО, зокре­ма й кі­бор­ги. По­тім Ахтем по­зна­йо­мив­ся з дра­ма­тур­гом На­тал­кою Во­ро­жбит, во­ни ве­ли дов­гі роз­мо­ви про зміст май­бу­тньо­го філь­му, фор­му­ва­ли сю­жет,по­зна­йо­ми­лись з мо­їм близь­ким дру­гом Ан­дрі­єм Ша­ра­скі­ним, без­по­се­ре­днім уча­сни­ком по­дій, він брав участь у « Хо­ро­брих сер­цях», — роз­ка­зує В. Довженко. — На­та­ля пи­са­ла сце­на­рій, їзди­ла в АТО, спіл­ку­ва­ла­ся з во­ї­на­ми, ося­га­ла те, про що ді­зна­ва­лась. У той час ми з Ахте­мом зні­ма­лись у се­рі­а­лі «На лі­нії жи­т­тя » , він роз­по­від­ав, що пла­нує зні­ма­ти та­кий фільм, але про мою участь не йшло­ся...

Пі­сля за­кін­че­н­ня се­рі­а­лу за­те­ле­фо­ну­ва­ла ка­стинг-ди­ре­ктор сту­дії Оль­га Клі­мен­ко і за­про­си­ла на про­би. При­сла­ли текст. По­тім ді­знав­ся, що про­бу­ва­лось ба­га­то зна­йо­мих акто­рів. Ахтем за­про­по­ну­вав зі­гра­ти сце­ну «Сер­пня» з «Ма­жо­ром», ко­ли во­ни роз­мов­ля­ють про Го­го­ля, він хо­тів зро­зу­мі­ти, як я від­чу­ваю цей текст. І я ка­мер­но, ду­шев­но зро­бив цей епі­зод, про­йшов про­сто емо­цій­но, по дум­ці. Ахте­му спо­до­ба­ло­ся. Фі­наль­ну фра­зу про те, що тре­ба сти­ра­ти кор­до­ни, але пам’ята­ти, бо мо­же ста­ти­ся так, що не бу­де ку­ди вер­ну­ти­ся, він по­про­сив укру­пни­ти. Роз­по­від­ав про свій рі­дний Крим, про не­мо­жли­вість ту­ди по­їха­ти че­рез ане­ксію ро­сі­я­на­ми, що не мо­же по­ба­чи­ти рі­дних... І це ме­не так за­че­пи­ло, що я на сльо­зі зі­грав епі­зод. Ахтем пі­ді­йшов, по­ці­лу­вав ме­не в чо­ло,по­дя­ку­вав і ска­зав — пе­рі­од зйо­мок та­кий-то, го­туй­ся,бу­дуть ви­їзди.

На Рі­здво 2016 ро­ку по­ві­до­ми­ли, що ме­не за­твер­ди­ли на роль. Від­ра­зу на­пи­сав по­ві­дом­ле­н­ня Ан­дрію Ша­ра­скі­ну — «Я гра­ти­му те­бе!». Він від­по­вів: «Сла­ва Бо­гу, що це са­ме ти!». «Так, — від­по­вів я, — ра­дій, що не Бе­зру­ков те­бе грає!». І то­ді цей жарт пі­шов ба­таль­йо­на­ми, хло­пці пе­ре­ка­зу­ва­ли, що Бе­зру­ков хо­тів гра­ти, але Се­ї­та­бла­єв йо­го не за­твер­див! У про­це­сі зйо­мок Ан­дрій ме­ні не ра­див, що і як гра­ти, а те, що я осо­би­сто до­бре йо­го знаю, до­по­ма­га­ло ство­рю­ва­ти ха­ра­ктер. Він ка­зав ли­ше, що не вар­то ро­би­ти «Сер­пня» фа­на­ти­чним на­ціо­на­лі­стом, він по­ви­нен бу­ти ро­зум­ним, стри­ма­ним і пе­ре­кон­ли­вим. Образ «Сер­пня» — ху­до­жнє уза­галь­не­н­ня... Де­ко­ра­ції для філь­му спе­ці­аль­но бу­ду­ва­лись, це за­слу­га ди­во­ви­жно­го ху­до­жни­ка Шев­ке­та Сей­да­ме­то­ва. По фо­то­гра­фі­ях він від­бу­до­ву­вав па­віль­йо­ни. Їх зні­ма­ли в се­лі під Ки­є­вом. У ве­ли­че­зно­му ан­га­рі ство­рю­ва­ли вну­трі­шні ло­ка­ції, а зов­ні­шні сце­ни, ви­гляд мас­шта­бної зов­ні­шньої де­ко­ра­ції, ба­таль­ні бої, про­їзди, до­ро­га в ае­ро­порт зні­ма­ли­ся під Чер­ні­го­вом на злі­тній сму­зі. Нам на­да­ли цей про­стір, до­по­ма­га­ли з аму­ні­ці­єю, збро­єю, тан­ка­ми, вій­сько­ви­ми, над­зви­чай­но від­чу­тною до­по­мо­га бу­ла. Зні­ма­ли ми десь мі­ся­ці чо­ти­ри. І хо­ча у де­яких сце­нах до­во­ди­ло­ся ство­рю­ва­ти ілю­зію гран­діо­зно­сті бу­ді­вель, якість сто­я­ла на пер­шо­му пла­ні.

Про­цес зйом­ки був ду­же ре­тель­ним, ко­жну сце­ну обов’яз­ко­во ре­пе­ти­ру­ва­ли, роз­мі­ча­ли. Ахтем до­бре знав, чо­го в яко­му епі­зо­ді хо­че до­сяг­ти, і при цьо­му да­вав нам сво­бо­ду дій. Він міг дов­го мов­чки си­ді­ти за мо­ні­то­ром, але ко­ли пі­сля зйом­ки ви­хо­див на пло­щад­ку і ці­лу­вав ко­гось з нас у чо­ло, ми ро­зумі­ли, що все йде пра­виль­но. Від то­го, що Ахтем ду­же стри­ма­на, на­віть за­кри­та лю­ди­на, та­кий про­яв йо­го емо­цій був для акто­рів най­ви­щою по­хва­лою.

Пси­хо­ло­гі­чне на­ван­та­же­н­ня бу­ло ве­ли­че­зне, не ка­жу­чи вже про фі­зи­чне. На­при­клад,ме­ні тре­ба бу­ло у пов­но­му обмун­ди­ру­ван­ні за­ско­чи­ти на танк, від­кри­ти люк, ви­тя­гну­ти звід­ти бій­ця і, стрі­ля­ю­чи, зі­стри­бну­ти на зем­лю. Танк десь два ме­три, люк ва­жить кі­ло­грам 60—70, і пі­сля 10 ду­бля ця дія по­вто­рю­ва­лась із ве­ли­че­зною на­пру­гою. Взагалі, ба­таль­ні сце­ни ду­же скру­пу­льо­зно та ре­тель­но ви­ві­ря­лись, ви­бу­до­ву­ва­лись, то­му що бу­ла ве­ли­ка ві­ро­гі­дність трав­ма­ти­зму і не мо­жна бу­ло втра­ти­ти дубль, бо ду­же ба­га­то ви­тра­ча­лось на ньо­го і ма­те­рі­а­лів, і сил. Хо­ча ми зні­ма­ли су­то ху­до­жнє кі­но, при­смак до­ку­мен­та­лі­сти­ки, від­чу­т­тя по­дій « тут і за­раз » при­су­тні, ре­жи­сер зро­бив це ху­до­жнім прин­ци­пом. Ми, акто­ри, по-справжньому відчували се­бе кі­бор­га­ми в то­му зруйнованому Донецькому ае­ро­пор­ту... Я пи­ша­ю­ся сво­їм дру­гом Ша­ра­скі­ним, який пі­шов до­бро­воль­цем на фронт, він став при­кла­дом для ба­га­тьох.

Зав­дя­ки кар­ти­ні у ме­не з’яви­лась ма­са зна­йо­мих се­ред во­ї­нів АТО, во­ни пи­шуть ли­сти, пе­ре­да­ють ві­та­н­ня, на­віть шлють по­да­рун­ки. Не­що­дав­но отри­мав із 24-ї бри­га­ди ве­ли­ку фо­то­гра­фію в рам­ці, де бій­ці сто­ять бі­ля тан­ку на пе­ре­до­вій... Ко­жно­го ран­ку див­люсь на цю сві­тли­ну і мо­лю­ся, щоб во­ни всі бу­ли жи­ві-здо­ро­ві, щоб я мав змо­гу по­ти­сну­ти їм ру­ки.

«Я ПО­ВИ­НЕН БУ­ТИ ДОСТОЙНИМ ТА­КОЇ ВИСОКОЇ ПЛАНКИ, ЗАДАНОЇ ЖИТТЯМ»

До ре­чі, фільм «Кі­бор­ги» став своє­рі­дним ви­бу­хом для на­шо­го пів­ні­чно­го су­сі­да, та­кою ре­аль­ною удар­ною ча­сти­ною ін­фор­ма­цій­ної вій­ни, яка за­раз не менш ва­жли­ва, ніж роз­ри­ви сна­ря­дів. Ро­сі­я­ни обу­рю­ю­ться. А до то­го ж так успі­шно три­ває про­кат по всій Укра­ї­ні. Наш фільм об’єд­нав на­цію! На­віть ті, хто до­сить ло­яль­ний і не зов­сім ро­зу­міє, що на­справ­ді від­бу­ва­є­ться на схо­ді, не за­ли­ша­ю­ться бай­ду­жи­ми. Пев­но, по­ді­бних філь­мів тре­ба зні­ма­ти біль­ше.

На­ша ро­бо­та у кар­ти­ні ста­ла мі­сі­єю у бо­роть­бі з во­ро­гом, не обов’ яз­ко­во бра­ти зброю до рук, бо іде­о­ло­гі­чна зброя ін­ко­ли б’ є силь­ні­ше і вір­ні­ше. Ми всі ро­би­мо одну спра­ву, на­ші хло­пці — на пе­ре­до­вій, акто­ри — на екра­ні, а ра­зом ми за­хи­ща­є­мо свій на­род і від­сто­ю­є­мо ін­те­ре­си дер­жа­ви. Для ме­не ду­же ва­жли­ви­ми бу­ли вра­же­н­ня мо­їх си­нів, Іва­на й Ва­си­ля, від пе­ре­гля­ду філь­му « Кі­бор­ги » . Ці­ка­во спо­сте­рі­га­ти, як ді­ти ду­же емо­цій­но ре­а­гу­ва­ли на по­ба­че­не. Га­даю, у цій кар­ти­ні пра­виль­ний ме­седж для май­бу­тньо­го на­шої кра­ї­ни...

Сьо­го­дні лю­ди див­ля­ться на ме­не ін­ши­ми очи­ма, якщо ко­лись впі­зна­ва­ли по се­рі­а­лах, то бу­ли одні емо­ції, а з «Сер­пнем» — зов­сім ін­ша істо­рія, я по­ви­нен бу­ти достойним та­кої високої планки, заданої життям цьо­го ге­роя, і від­по­від­а­ти та­ко­му став­лен­ню до се­бе. Мо­жу ска­за­ти, що в кі­но Ахтем Се­ї­та­бла­єв — мій ре­жи­сер, ми «ди­ви­мо­ся» в одно­му на­пря­мі! Не дар­ма пі­сля «Кі­бор­гів» звер­та­є­мось один до одно­го тіль­ки — бра­те! Спо­ді­ва­юсь на но­ві ро­бо­ти з Ахте­мом, хо­ті­ло­ся, щоб це бу­ло не менш ва­жли­ве кі­но, аніж «Кі­бор­ги». Успіх окри­ляє, хо­че­ться пра­цю­ва­ти й на­да­лі, го­лов­не — пра­цю­ва­ти че­сно.

ФОТО З ОСОБИСТОЇ СТО­РІН­КИ FACEBOOK В’ЯЧЕ­СЛА­ВА ДОВ­ЖЕН­КА

ФОТО IRA MARCONI

26 і 27 сі­чня у Те­а­трі на По­до­лі від­бу­де­ться прем’єра «Дів­чин­ки з ве­дме­ди­ком, або Не­пов­но­лі­тня...» — це пер­ше сце­ні­чне про­чи­та­н­ня ро­ма­ну Ві­кто­ра До­мон­то­ви­ча. У ролі вчи­те­ля Іпо­лі­та ви­сту­пить В. Довженко

ФОТО НА­ДА­НО ПИ­ЛИ­ПОМ ІЛЛЄНКОМ

Роль Пе­тра I у філь­мі «Мо­ли­тва за ге­тьма­на Ма­зе­пу» ста­ла кі­но­де­бю­том акто­ра

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.