Під­три­ма­ти «ве­ли­ко­го опти­мі­ста»

До­ля Ма­кси­ма Во­тя­ко­ва на­га­дує сю­жет із філь­му, але ре­аль­ність та­ка, що йо­му, як і 28 ро­ків то­му, зно­ву по­трі­бна до­по­мо­га

Den (Ukrainian) - - Суспільство - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Удень цьо­го­рі­чно­го Рі­здва в дру­зі у «Фейс­бу­ці» до ме­не по­про­сив­ся Ма­ксим Во­тя­ков. За­пи­тав: «Ви ме­не пам’ята­є­те?» Зві­сно, я не мо­гла за­бу­ти ди­ти­ни, до до­лі якої як жур­на­ліст бу­ла при­че­тною без­по­се­ре­дньо. Ни­ні Ма­кси­му уже 32, а 28 ро­ків то­му у во­лин­ській обла­сній мо­ло­ді­жній га­зе­ті ви­йшов мій текст із за­го­лов­ком «Чи зна­йде­ться ма­ма для Ма­ксим­ка?» Ця ста­т­тя ще є десь у мо­їх ар­хі­вах, але й без них я пам’ятаю від­кри­ті сві­то­ві очі ди­ти­ни, яка чо­ти­ри ро­ки сво­го ма­лень­ко­го жи­т­тя ви­ро­ста­ла в ка­зен­них за­кла­дах. По­ло­го­вий дім, де йо­го за­ли­ши­ли на са­мо­ті з цим ве­ли­ким і не­при­ві­тним сві­том, Дім ма­ля­ти, си­ро­ти­нець на за­ти­шній ву­ли­ці Ко­ро­лен­ка в са­мо­му цен­трі Лу­цька...

Ні, в си­ро­тин­ці був не тіль­ки Ма­ксим­ко. По­ки­ну­тих, від­мов­ле­них ді­ток тут ви­ста­ча­ло. Але він був осо­бли­вий. Не тіль­ки че­рез свою ва­ду — на­ро­див­ся без паль­чи­ків на ру­ках і но­зі. Він не­ймо­вір­но хо­тів ма­му й та­та, хо­тів ро­ди­ну. І ко­ли я сю­ди при­хо­ди­ла — у жур­на­лі­стів ча­сом так бу­ває, що ти вже «ви­дав» текст, а лю­ди, про яких пи­сав, ста­ли то­бі близь­ки­ми, — то пра­ців­ни­ки зав­жди про­си­ли: «От як­би зна­йти ро­ди­ну Ма­ксим­ко­ві!» Го­во­ри­ло­ся це зі зро­зумі­лою пе­ча­л­лю, бо хто ж на­ва­жи­ться взя­ти на­стіль­ки про­блем­ну ди­ти­ну?..

Усе своє жи­т­тя я зав­жди ка­за­ла, що го­лов­ний свій жур­на­ліст­ський ма­те­рі­ал на­пи­са­ла: зна­йшла ма­му для ди­ти­ни-си­ро­ти. Сер­гій і Лі­ля Во­тя­ко­ви взя­ли Ма­ксим­ка у свій дім. Вла­сних, кров­них, ді­тей у них так і не­має, але пі­сля Ма­ксим­ка в сім’ї з’яви­ла­ся ще одна ди­ти­на: се­стри­чка для си­но­чка... До­чку Во­тя­ко­ви вже й за­між від­да­ли, й на ве­сіл­лі був її брат, який ви­хо­ву­вав­ся в ін­шо­му дит­бу­дин­ку.

При­га­дую, як Лі­ля при­ве­ла Ма­ксим­ка до ме­не в ре­да­кцію про­сто із си­ро­тин­ця, ко­ли йо­го вже за­би­ра­ли в ро­ди­ну. Ми пі­шли ви­пи­ти сік у су­сі­днє ка­фе, Ма­ксим вмі­ло три­мав склян­ку у сво­їх ру­чках, і це ті­ши­ло. Але три­во­жні­шо­го Но­во­го ро­ку в мо­є­му жит­ті не бу­ло. Я ду­ма­ла, що ось,про­чи­та­ли лю­ди мою справ­ді сер­де­чну ста­т­тю, взя­ли чу­жу ди­ти­ну, а що да­лі? Як бу­де ди­ти­ні в них, як їм із ним?.. Кіль­ка ро­ків ми спіл­ку­ва­ли­ся з Во­тя­ко­ви­ми. Бу­ло ще кіль­ка ста­тей у га­зе­ті, бо гро­ма­дою зби­ра­ли ко­шти йо­му на про­тез, по­тім — на комп’ютер, справ­жню ди­вин­ку в ті ча­си, але для хло­пчи­ка це бу­ла не­об­хі­дна річ. А по­тім я ви­рі­ши­ла, що не вар­то на­бри­да­ти сво­їм ін­те­ре­сом чу­жій ро­ди­ні, в якій, дя­ку­ва­ти Бо­го­ві, все бла­го­по­лу­чно. Що­прав­да, так скла­да­ло­ся, що ін­фор­ма­цію ма­ла зав­жди. Ма­ксим був одно­кла­сни­ком до­чки мо­го ко­ле­ги.

«Дя­кую вам за та­ких ма­му і та­та!» — ка­же Ма­ксим ме­ні вже те­пер. А я ду­маю, що справ­ді Бог ви­би­рає тих лю­дей, які то­бі по­трі­бні. Во­тя­ко­ви ви­хо­ва­ли Ма­кси­ма чо­ло­ві­ком, він мав спов­на ла­ски та лю­бо­ві. З ба­тьком під­ко- рив Го­вер­лу, чу­до­во пла­вав і по­сі­дав при­зо­ві мі­сця на все­укра­їн­ських зма­га­н­нях, за­ймав­ся спор­тив­ним орі­єн­ту­ва­н­ням, грав у мі­ні-фут­бол і на­віть... ви­ши­вав.

І ось — при­віт із ми­ну­ло­го. Прав­ду ка­же во­лон­тер­ка Лю­ба Фра­дин­ська, пра­ців­ни­ця Во­лин­ської обла­сної бі­бліо­те­ки для юна­цтва: «Ін­ко­ли ме­ні зда­є­ться, що я про­сто див­лю­ся якийсь фільм про до­лю ці­єї ди­ти­ни, ці­єї ро­ди­ни». Остан­ні ро­ки Во­тя­ко­ви ме­шка­ли в До­не­цьку, ку­ди Сер­гія за­про­си­ли на хо­ро­шу ро­бо­ту, ма­ли дім не­по­да­лік сум­но­зві­сно­го те­пер ае­ро­пор­ту. Ма­ксим мав ко­ха­ну дів­чи­ну, з якою ме­шкав в одно­му з до­не­цьких мі­сте­чок. Але во­на за­хво­рі­ла на не­ви­лі­ков­ну хво­ро­бу, ми­ну­лої ве­сни її не ста­ло. Вій­на ж аб­со­лю­тно змі­ни­ла жи­т­тя ро­ди­ни. «Я їха­ла на Во­линь у ро­дин­них спра­вах тіль­ки на ти­ждень, — при­га­дує Лі­ля Во­тя­ко­ва, ма­ма Ма­кси­ма. — Від­по­від­но, одя­гу взя­ла ду­же ма­ло. А за ти­ждень за­те­ле­фо­ну­вав Сер­гій і ска­зав, що по­вер­та­ти­ся не­ма ку­ди, і сам зго­дом, по­тра­пив­ши під кіль­ка об­стрі­лів, при­їхав до ме­не». Ма­кси­ма ж ви­ве­зли на Во­линь во­лон­те­ри...

*** Ни­ні ця ро­ди­на, яка ще кіль­ка ро­ків то­му бу­ла більш ніж бла­го­по­лу­чною, ту­ли­ться на зйом­ній квар­ти­рі. Втра­че­но на­жи­те за ро­ки пра­ці. Лі­ля ка­же, як вдя­чна во­лин­ським ро­ди­чам, бо з До­не­цька при­їха­ла пра­кти­чно у ка­пцях, а во­ни до­по­мо­гли тут з те­плим одя­гом, та ба­га­то з чим до­по­мо­гли! У сім’ї на­ра­зі пра­цює ли­ше Сер­гій, бо Лі­ля до­гля­дає Ма­кси­ма. Син — ін­ва­лід пер­шої гру­пи з ди­тин­ства, від­су­тність паль­чи­ків на но­зі погано від­обра­зи­ла­ся на су­гло­бах. Спо­ча­тку біль у су­гло­бах мо­жна бу­ло тер­пі­ти, але те­пер він не­стер­пний. З осе­ні Ма­ксим вже не хо­дить, і ко­жен не­обе­ре­жний рух зав­дає йо­му пе­кель­но­го бо­лю. Йо­го світ обме­же­ний сті­на­ми зйом­ної квар­ти­ри, яку на­йма­ють Во­тя­ко­ви в Лу­цьку. І ста­рим ба­тько­вим комп’юте­ром, зав­дя­ки йо­му він «ман­друє» Лу­цьком і до­не­цьким мі­сте­чком, де був ща­сли­вий.

Лі­ля ка­же, що син — три­ма­є­ться, він на­справ­ді ве­ли­кий опти­міст. І якщо пе­ре­гля­ну­ти йо­го сто­рін­ку в со­ці­аль­ній ме­ре­жі, са­ме цей опти­мізм і ве­ли­ка на­дія, без­ме­жна лю­бов до лю­дей, ві­ра в них її пе­ре­пов­нює. Він по­стить ци­та­ти, від яких і в те­бе з яв­ля­є­ться на­стрій, ві­ра на кра­ще. Не­що­дав­но Ма­ксим зно­ву про­йшов чи­слен­ні об­сте­же­н­ня. Оста­то­чний ді­а­гноз ще уто­чню­є­ться, хо­ча на­справ­ді він аб­со­лю­тно не по­ті­шить. Стан Ма­кси­ма та­кий, що йо­му одно­зна­чно по­трі­бна бу­де опе­ра­ція, при­чо­му до­сить скла­дна й трав­ма­ти­чна. І до­ки ме­ди­ки роз­став­ля­ють, як ка­жуть, остан­ні акцен­ти в істо­рії йо­го хво­ро­би, я зно­ву, як 28 ро­ків то­му, про­шу в лю­дей йо­му до­по­мо­ги. Зі­бра­ти по­над 100 ти­ся­чгри­вень на опе­ра­цію та ре­а­бі­лі­та­цію ро­ди­ні, яка стіль­ки пе­ре­жи­ла й стіль­ки втра­ти­ла, не­ми­сли­мо. Змо­же­те до­по­мог­ти? Ко­шти на­ра­зі мо­жна над­си­ла­ти на бан­ків­ську кар­ту ма­ми Ма­кси­ма, Лі­лії Во­тя­ко­вої — ре­кві­зи­ти для до­по­мо­ги: «При­ва­тБанк», № 51687575168757340047853.

ФОТО З АРХІВУ РО­ДИ­НИ ВОТЯКОВИХ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.