Зи­мо­вий ве­чір, сан­ний слід

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Лю­дми­ла ЗАСЄДА, спе­ці­аль­но для «Дня»

По­е­ти­чний флер ве­чір­ньо­го осві­тле­н­ня, май­же аб­со­лю­тне без­лю­д­дя, без­мов­ність, не вра­хо­ву­ю­чи, зви­чай­но, на­шо­го (лю­би­те­лів пі­ших про­гу­ля­нок) ба­зі­ка­н­ня, тем­ні ві­кна так і не­за­се­ле­них ко­те­джів, бу­дин­ків, яким чо­мусь бу­ло до­зво­ле­но ся­гну­ти ви­ще за Ста­ро­ки­їв­ську го­ру — ха­зяй­ку чу­до­во­го ки­їв­сько­го ку­то­чка. Та все ж не­по­втор­на ча­рів­ність ві­чних ви­ги­нів, зи­гза­гів, ім­про­ві­за­ція за­гад­ко­во­го ре­льє­фу ли­ше за­крі­пи­ли дум­ку — це вдень тут, в ур­очи­щі, ме­ту­шня, бу­дів­ни­цтво, ма­ши­ни, ти­сня­ва та стро­ка­тість кар­на­валь­но вбра­них ма­є­тків, а ближ­че до тем­но­го ве­чо­ра все, як і на­ле­жить, опи­ня­є­ться на сво­їх мі­сцях: і ти­ха Гон­чар­на, та й ін­ші кру­ті сте­жин­ки, схо­же, на­віть ди­ву­ва­ли­ся, що під­твер­джу­ва­ли і сто­ро­жі, які з ці­ка­ві­стю ви­гля­да­ють зі сво­їх шпа­кі­вень, мов­ляв, ко­го це в та­ку го­ди­ну при­не­сло. Ми ж хо­ті­ли зни­зу, ні­би з дна ур­очи­ща, роз­гля­ді­ти, яки­ми бу­дуть схо­ди, вла­сне, для мі­сце­во­го бі­зне­су ще одні­єю, вель­ми пер­спе­ктив­ною до­ро­гою жи­т­тя, а для всіх ки­ян і ту­ри­стів по­вер­не­н­ням в те са­ме ро­до­ве гні­здо одних із най­ста­рі­ших ки­їв­ських схо­дів. Вва­жа­є­ться, що во­ни, в то­му або ін­шо­му ви­гля­ді, тут з ХVII сто­лі­т­тя. Ча­сто бу­ва­ю­чи на Пей­за­жній алеї, див­ля­чись вниз, спо­сте­рі­га­ла, як іде мон­таж, і знаю, що бу­ді­вель­ни­ки пі­шли ли­ше то­ді, ко­ли зи­ма при­га­да­ла — їй по­трі­бно хо­чтро­хи по­пра­цю­ва­ти. До мо­ро­зів бе­тон­ний «хре­бет» вже всти­гли за­крі­пи­ти, і ста­ло лег­ко в дум­ках до­ма­льо­ву­ва­ти май­бу­тні де­та­лі, але го­лов­не, як на ме­не, — «те­ра­сність» про­льо­тів збе­ре­же­на. От­же, як і ра­ні­ше, мо­жна бу­де, зав­ми­ра­ю­чи, ди­ви­ти­ся на стиль­но не­за­че­са­ні зе­ле­ні схи­ли, з но­ви­ми вже спі­ра­ля­ми ком­фор­тних про­гу­лян­ко­вих до­рі­жок, які гар­мо­ній­но обійня­ли схи­ли го­ри, де ра­ні­ше, зов­сім ще не­дав­но, ля­ка­ли про­ва­ли огля­до­вих острів­ців, хис­ткість і рі­зно­го ро­ду під­ніж­ки, а в ми­ну­лі ча­си во­ни зу­пи­ня­ли на пів­до­ро­зі — ін­ко­ли тут хо­ди­ти бу­ло про­сто не­без­пе­чно. Зви­чай­но, час від ча­су ста­рі схо­ди, а во­ни в без­по­се­ре­дній близь­ко­сті від Ан­дрі­їв­сько­го узво­зу, ла­та­ли і жи­ли ста­рень­кі то в бе­то­ні, то в де­ре­ві. «Ро­ків 40 то­му, — роз­по­вів не­зна­йо­мець, що пі­ді­йшов до нас, він чо­мусь сто­яв, від­вер­нув­шись від схо­дів і роз­гля­дав край­ню віл­лу, — во­на з ча­сом, ко­ли ця до­ро­га за­пра­цює, ні­би пер­шою зу­стрі­ча­ти­ме по­тік від­по­чи­валь­ни­ків. Що­прав­да, не ду­маю, що го­спо­дар ма­є­тку від цьо­го бу­де в за­хва­ті».

На­звав­шись Ві­кто­ром, чо­ло­вік від­ра­зу по­яснив, що він тут жив до п’ято­го кла­су. «На мі­сці цьо­го бу­дин­ку по Гон­чар­ній, 24 со­рок ро­ків то­му сто­яв наш ма­лень­кий бу­ди­но­чок, — уто­чнив, — з фру­кто­ви­ми де­ре­ва­ми у дво­рі і, зви­чай­но, ту­а­ле­том там же. Я пам’ятаю ко­жен гор­бо­чок, ко­жен ви­гин, і що­рік, при­їжджа­ю­чи до Ки­є­ва, а ни­ні жи­ву в Ма­рі­у­по­лі, обов’яз­ко­во при­хо­джу сю­ди, шу­каю той спо­гад з ди­тин­ства, хо­ча, мо­жли­во, на дум­ку ланд­ша­фтних ар­хі­те­кто­рів, і не­пра­виль­ний, не­за­вер­ше­ний ста­ро­ки­їв­ських пей­заж. Для ме­не це мі­сце осо­бли­во­го на­сна­же­н­ня. І не то­му, що це моє ди­тин­ство, а во­но до­ро­ге ко­жно­му, а то­му, що во­но — осо­бли­ве. Ска­жу від­вер­то, бо­ю­ся, що з де­ко­ра­ці­я­ми під Єв­ро­пу, з чу­жо­рі­дною кра­си­ві­стю бу­де пе­ре­бір. За­ти­шні схо­ди не по­тре­бу­ють при­крас, во­ни дав­но вже про­йшли енер­ге­ти­чний кон­троль, і чу­жа ко­сме­ти­ка з при­ро­дже­ною гі­дні­стю ста­ро­го ку­то­чка мо­жуть і не здру­жи­ти­ся. Бо­ю­ся і хо­чу по­ми­ли­ти­ся. Про­сто не лю­блю ані без­за­сте­ре­жних про­пор­цій, ані про­то­коль­ної впо­ряд­ко­ва­но­сті, але й зай­ву кра­су не при­йму. Ось та­кий я бур­ко­тун, а з го­спо­да­рем мо­єї улю­бле­ної віл­ли, бі­ля якої я вже про­сто­яв го­ди­ни, на­віть не зна­ю­чи то­чно, про що ду­мав, вже по­зна­йо­мив­ся, і він зро­зу­мів мою ту­гу, а я по­хва­лив йо­го смак. Вва­жаю, що у ньо­го най­еле­ган­тні­ший ма­є­ток. Втім, ко­жна лю­ди­на на зем­лі са­ма ство­рює свої жит­тє­ві схо­ди — до­ро­гу, яка по­тім ро­ка­ми во­ди­ти­ме йо­го то вго­ру, то вниз. От і все, до зу­стрі­чі», — по­ма­хав він нам ру­кою і з’їхав по слизь­ко­му па­гор­бу зов­сім по-хло­пча­чо­му.

Ми ще по­сто­я­ли з Алі­ком, який знає мі­сто ні­би нав­по­ма­цки, біо­гра­фії бу­дин­ків, да­ти їх на­ро­дже­н­ня і ле­ген­ди, то­му про­гу­лян­ки з ним осо­бли­во ці­ка­ві. Якщо ска­жу, що він ко­ле­кціо­нер, від­ра­зу ж по­чую уто­чне­н­ня — зби­рач; якщо на­зву ре­став­ра­то­ром, мит­тє­во ж по­чую, ні, на­тхнен­ник, ав­тор ідей, а те­хні­чно все до­о­пра­цьо­вую в сво­їй май­стер­ні зі спе­ца­ми. У йо­го ма­є­тку, на Ку­ре­нів­ці, чо­го тіль­ки не по­ба­чи­ла, ба­га­то що якраз від­ро­дже­не зі вся­ко­го ла­хмі­т­тя, ча­сом ви­ки­ну­то­го на смі­тник, і ця йо­го при­страсть да­ва­ла дру­ге ці­ка­ве жи­т­тя ре­чам, ста­ва­ла йо­го чі­пким по­ло­ном на все жи­т­тя. Втім, за влас- ним ба­жа­н­ням, і, зви­чай­но, йо­го ма­є­ток не сплу­та­єш з ін­ши­ми.

«По су­ті, я сплю під схо­да­ми, — ра­птом при­го­лом­шив він ме­не. — Ро­ків 10—12 то­му, ко­ли схо­ди в де­рев’яно­му одя­зі по­ча­ли яв­но сто­гна­ти всі­ма су­гло­ба­ми, до то­го ж втра­ча­ю­чи свою ін­же­нер­ну стій­кість, її по­ча­ли в чер­го­вий раз ла­та­ти, роз­би­ра­ти. По­ре­па­ні, по­чор­ні­лі ду­бо­ві бру­си ва­ля­ли­ся, як не­по­трі­бний мо­тлох. При­ди­вив­ся до них, і ідея на­ро­ди­ла­ся мит­тє­во, я ро­зу­мів, що під чор­но­тою — жов­то­ме­до­ва шов­ко­ва де­ре­ви­на. До­мо­вив­ся з ро­бі­тни­ка­ми, і во­ни, упа­ку­вав­ши дво­ме­тро­ві ко­ло­ди, як ли­жі, при­ве­зли їх ме­ні, уявіть со­бі, про­сто в тро­лей­бу­сі. Сте­сав­ши верх­ній шар, роз­пу­стив ма­те­рі­ал на до­шки і змон­ту­вав сте­лю в спаль­ні. От­же, в то­му, що ска­зав, не­має пе­ре­біль­шень — сплю дій­сно ні­би під схо­да­ми, які, до то­го ж, обні­ма­ли­ся з са­мою Ста­ро­ки­їв­ською го­рою». «У що ти за­раз гра­є­шся, — на­га­дай — у фра­гмен­ти від ста­рих ди­ва­нів 40-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя, ди­во­ви­жні зам­ки від ста­ро­вин­них две­рей, схро­нів, фор­тець, у сві­тиль­ни­ки, які ко­лись ку­пив за ко­пій­ки... У що?» — за­пи­та­ла йо­го.

«Вчо­ра ку­пив мі­дну де­таль», — по­чав він, але я пе­ре­би­ла: «Мо­жеш не про­дов­жу­ва­ти. Го­ту­єш но­ву ін­ста­ля­цію, вга­да­ла, а рам­ку зши­єш, най­швид­ше, зі ста­рих две­рей». «Ну, якщо ти все зна­єш», — за­до­во­ле­но за­смі­яв­ся він. «Так, ве­ли­кий Алік, ска­жу то­бі, ти сам дав­но вже — сю­жет для ве­ли­кої роз­по­віді».

Так ми ман­дру­ва­ли від одно­го бу­дин­ку до ін­шо­го, акцен­ту­ю­чи ува­гу і на не­сма­ко­ві де­яких і, зви­чай­но ж, на то­му, що спо­до­ба­ло­ся. На Во­здви­жен­ській не­спо­ді­ва­но по­сві­тлі­ло — всі пер­ші по­вер­хи ви­бли­ску­ва­ли сво­ї­ми бі­зне­со­ви­ми ві­три­на­ми. Чо­го тут тіль­ки не бу­ло: Vegan cafe, ка­во­вий ре­сто­ран, бо­ді-сту­дії, ди­зай­нер­ські ма­га­зи­ни, клі­ні­ка най­кра­щих зу­бів, ку­ди ж без них, бан­ки, га­ле­реї, го­те­лі — мі­ні і ма­ксі, ко­ктейль­ні, а про­чи­тав­ши про­по­зи­цію — ін­тер’єр­на пар­фу­ме­рія, ви­рі­ши­ла зай­ти і пе­ре­пи­та­ти, що за по­слу­га. Са­лон був за­чи­не­ний, але ди­зай­нер кві­тів по­ясни­ла, що «но­си» мо­жуть пі­ді­бра­ти бу­дья­кий аро­мат для ве­чір­ки, ве­сі­л­ля, ма­га­зи­ну, квар­ти­ри. В їхньо­му ар­се­на­лі — іта­лій­ські брен­до­ві аро­ма­ти, і во­ни лег­ко при­кра­сять ін­ди­ві­ду­аль­ни­ми за­па­ха­ми бу­дья­кий об`єм. Я б за­мо­ви­ла ва­ніль і ла­ван­ду, вмить ви­рі­ши­ла по­дум­ки, прав­да, ці­на на­вряд чи ме­ні під­ко­ри­ла­ся лег­ко, на­то­мість те­пер во­ло­дію ні­жною ін­фор­ма­ці­єю.

Ме­не вже тим ча­сом ва­би­ли якісь ве­ли­че­зні бі­лі са­ни, які по­ба­чи­ла зда­ле­ка. Дво­ме­тро­ві, справ­жні, так ши­кар­но зі­гну­ті — хо­чза­раз за­пря­гай. Во­ни ви­со­чі­ли бі­ля вхо­ду в кон­ди­тер­ський ре­сто­ран­чик «Ка­ра­мель­ка» — до ре­чі, ви­ро­би яко­го від­мі­че­но най­ви­щою кон­ди­тер­ською на­го­ро­дою «Сіль». У но­во­рі­чні дні в них си­дів Дід Мо­роз і фо­то­гра­фу­вав­ся з усі­ма ба­жа­ю­чи­ми. На ли­жних ку­рор­тах ка­та­ють, уку­та­них у пле­ди ту­ри­стів. Та що й ка­за­ти — в та­ких са­нях хоч ку­ди, по­ри­ну­ла не­по­мі­тно у свої дум­ки. Якось влі­тку бі­ля цьо­го ж ре­сто­ра­ну на цьо­му ж мі­сці зу­пи­ни­ла­ся і про­чи­та­ла на ве­ли­ко­му пла­ка­ті за­про­ше­н­ня. До­слів­но: «Я зро­блю те­бе ща­сли­вою. Еклер». То­ді по­обі­ця­ла со­бі, що обов’яз­ко­во при­йду, та ось тіль­ки цьо­го зи­мо­во­го ве­чо­ра при­йшов дов­го­о­чі­ку­ва­ний мо­мент — і ми зу­стрі­ли­ся. Зви­чай­но, не стри­ма­ла­ся і, зма­хнув­ши сніг з си­ді­н­ня (адже свя­та про­йшли, і від­по­чи­валь­ни­ків вже не­ба­га­то, ось і при­по­ро­ши­ло), вмо­сти­ла­ся в ду­же за­ти­шно­му гні­зде­чку і ско­ман­ду­ва­ла не­ві­до­мо­му ку­че­ро­ві — впе­ред! Ні, хви­лин­ку — ли­ше за­хо­плю я еклер, адже він обі­цяв, не­хай ро­бить ме­не ща­сли­вою якнай­швид­ше!

По­ки за по­во­ро­том не схо­вав­ся сан­ний слід...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.