Юрій МIНЗЯНОВ: «Філь­ми по­трі­бно зні­ма­ти про се­бе й для се­бе»

Успі­шний укра­їн­ський про­дю­сер — про те­ле­се­рі­а­ли й оска­рів­ські ам­бі­ції

Den (Ukrainian) - - Культура - Іри­на ГОРДІЙЧУК, спе­ці­аль­но для «Дня»

Упро­фе­сій­них ко­лах про­дю­се­ра Юрія Мін­зя­но­ва знає ко­жен. У йо­го філь­мо­гра­фії по­над 60 назв те­ле­се­рі­а­лів і кі­но­філь­мів. 2009 ро­ку він на­віть був но­мі­но­ва­ний на MonteCarlo Televizion Festival ( Мо­на­ко) як « Ви­да­тний між­на­ро­дний про­дю­сер » за се­рі­ал «За­гін».

Утім, як­би ба­га­то ро­ків то­му хло­пчи­ні-кі­но­ма­но­ві з Ка­за­ні, що мрі­яв всту­пи­ти до ВДІКу, ска­за­ли, якою бу­де йо­го кі­не­ма­то­гра­фі­чна до­ля, він би, ймо­вір­но, ске­пти­чно по­смі­хнув­ся. Хло­пчи­на мрі­яв ста­ти ре­жи­се­ром. Пі­сля ін­сти­ту­ту при­їхав до Ки­є­ва, про­сто йо­му ду­же по­до­ба­ло­ся мі­сто, при­йшов на кі­но­сту­дію іме­ні Оле­ксан­дра Дов­жен­ка і від­ра­зу ж по­тра­пив у гру­пу до ви­тон­че­но­го й ін­те­лі­ген­тно­го ре­жи­се­ра Ар­ту­ра Вой­те­цько­го — на фільм «Роз­по­віді про ко­ха­н­ня». Не встиг на­ди­ха­ти­ся за­па­хом де­ко­ра­цій і плів­ки — ар­мія. Ко­ли по­вер­нув­ся, ва­кан­сій за йо­го фа­хом на сту­дії не бу­ло, і йо­му іро­ні­чно за­про­по­ну­ва­ли по­пра­цю­ва­ти двір­ни­ком. Усе, чим мо­гли... Юрій був зго­ден і на це, без пе­ре­біль­ше­н­ня. Аби за­ли­ши­ти­ся в кі­но. То­ді не ви­йшло.

Так у біо­гра­фії Юрія Мін­зя­но­ва з’яви­ла­ся ди­тя­ча лю­би­тель­ська кі­но­сту­дія, по­тім ві­део­об’єд­на­н­ня на «Укр­те­ле­філь­мі», де йо­го пер­ша по­са­да на­зи­ва­ла­ся «Аси­стент з ре­кві­зи­ту». Пі­зні­ше він зняв там дві до­ку­мен­таль­ні кар­ти­ни, одна з них — «Не за­кри­вай­те ва­ші две­рі» — про олім­пій­ську чем­піон­ку Ві­ру Крє­пкі­ну, яка, пі­шов­ши зі спор­ту, опі­ку­ва­ла ді­тей-си­ріт — бу­ла від­зна­че­на спе­ці­аль­ним при­зом Все­со­ю­зно­го кі­но­фе­сти­ва­лю спор­тив­них філь­мів у Аш­га­ба­ді. Мрія про ре­жи­су­ру пра­кти­чно збу­ла­ся, але в цей час роз­ва­ли­ла­ся «мі­цна і не­по­ру­шна» кра­ї­на, з кі­но­ви­ро­бни­цтвом ста­ло зов­сім погано, і Юрій пі­шов у ві­део­бі­знес — зріс по­пит на пі­рат­ські ві­део­ка­се­ти, і зна­н­ня сві­то­во­го кі­не­ма­то­гра­фа ду­же до­по­мо­гло, ро­бо­ти бу­ло ба­га­то, і вель­ми при­бу­тко­вої.

Тіль­ки пі­зні­ше по­ча­ли від­кри­ва­ти­ся при­ва­тні те­ле­сту­дії. До­по­міг випадок, як ча­сто бу­ває. При­я­тель за­про­сив Юрія на те­ле­ка­нал «Ме­га­пол» ве­сти пе­ре­да­чу про но­вин­ки ві­део­про­ка­ту. Більш стар­ші лю­ди і сьо­го­дні пам’ята­ють, на­пев­но, про­гра­ми «Ек­с­прес-ві­део», «Ка­пі­тан-ві­део» — пу­тів­ни­ки в ха­о­сі від­вер­то­го кі- но­тре­шу та ше­дев­рів сві­то­во­го кі­не­ма­то­гра­фа, що прор­ва­ли­ся в на­шу кра­ї­ну.

Прой­де ще тро­хи ча­су, і з’яви­ться ре­во­лю­цій­ний, ін­те­ле­кту­аль­ний і стиль­ний те­ле­ка­нал «1+1», ку­ди ге­не­раль­ний про­дю­сер Оле­ксандр Ро­днян­ський за­про­сить Юрія Мін­зя­но­ва. Спо­ча­тку про­грам­ним ди­ре­кто­ром, по­тім — ке­рів­ни­ком кі­но­ви­ро­бни­цтва. «На «плю­сах» я про­йшов че­рез гор­ни­ло сер­йо­зних ви­про­бу­вань у фа­хо­во­му та жит­тє­во­му сен­сі», — ска­же Юрій пі­зні­ше. Йо­го до­свід ви­яви­ться по­трі­бним те­ле­ка­на­лу «Ін­тер», сту­ді­ям «Film. UA», «Star Media». Вже про­дю­сер­ський до­свід.

«СЕ­РІ­АЛ «ЗА­ГІН» МІГ ВИПЕРЕДИТИ «ІГРИ ПРЕСТОЛІВ»... АЛЕ ЛІГ НА ПОЛИЦЮ»

— Юрію, ко­ли кі­но, не­хай на­віть се­рі­аль­не, ста­ло від­ро­джу­ва­ти­ся, ти не хо­тів по­вер­ну­ти­ся до фа­ху ре­жи­се­ра?

— Ні. На­віть нав­па­ки, на «Плю­сах» я по­ба­чив, що фах про­дю­се­ра ре­аль­но ці­ка­ві­ший і більш рі­зно­ма­ні­тний, ніж ре­жи­су­ра. Адже, по су­ті, про­дю­сер­ство — та­ка ж твор­чість, тіль­ки ти ди­ви­шся вже зня­тий ре­жи­се­ром ма­те­рі­ал і вка­зу­єш йо­му на по­мил­ки. Аби фільм ви­йшов, по­трі­бний твор­чий тан­дем, не­об­хі­дно, щоб ре­жи­сер, яко­го ти обрав, був на одній хви­лі з то­бою, ми­слив одна­ко­во. Так ви­хо­дить не зав­жди, лю­ди рі­зні, ко­жен зі сво­ї­ми тар­га­на­ми в го­ло­ві, але ко­ли ща­стить зій- ти­ся у по­гля­дах і сма­ках, ре­зуль­тат на­яв­ний. Ме­ні, до ре­чі, ко­ли я по­чи­нав се­рі­аль­не ви­ро­бни­цтво на Star Media, один із мо­ло­дих ре­жи­се­рів ска­зав: «У вас — око­ал­маз, ви ду­же то­чно оби­ра­є­те акто­рів». А при ви­бо­рі ре­жи­се­ра ав­тор­сько­го, імі­дже­во­го кі­но, як при­клад — спів­пра­ця з Па­шею Остри­ко­вим, з якою ми зро­би­ли «Гол­ден лав», «Ви­пуск «97». Одно­го дня я за­ві­тав до кі­но­те­а­тру «Лі­ра» на по­каз ко­ро­тко­ме­тра­жних кар­тин і по­ди­вив­ся ро­бо­ту Остри­ко­ва «Зу­пин­ка», яку Па­ша, не ма­ю­чи фа­хо­вої осві­ти, зро­бив вла­сним ко­штом. Во­на ме­ні ду­же спо­до­ба­ла­ся, я і до сьо­го­дні вва­жаю, що «Зу­пин­ка» — най­кра­ща кар­ти­на Остри­ко­ва (він усмі­ха­є­ться, на­пев­но!). То­го дня я пі­ді­йшов до Па­ші і за­про­по­ну­вав по­го­во­ри­ти, якщо у ньо­го є якісь ідеї.

— А чим бу­ло зу­мов­ле­но рі­ше­н­ня кар­ди­наль­но змі­ни­ти сфе­ру про­дю­сер­ських упо­до­бань — із се­рі­аль­но­го ви­ро­бни­цтва, де ти до­сяг успі­ху, на ав­тор­ське, фе­сти­валь­не кі­но?

— Я б ро­бив це і ра­ні­ше, як­би бу­ла мо­жли­вість, то­му що всі мої кра­щі те­ле­ві­зій­ні кар­ти­ни все-та­ки ма­ють від­ті­нок ав­тор­сько­го кі­но.

— Які про­е­кти ти вва­жа­є­шнай­кра­щи­ми?

— Ті, які дов­го ле­жа­ли на по­ли­ці, оскіль­ки че­рез «не­фор­мат» те­ле­ка­на­ли не хо­ті­ли їх бра­ти. Це «По­за­зем­ний» ре­жи­се­ра Сер­гія Кру­ті­на з Ві­та­лі­ком Лі­не­цьким, «Ка­ра­сі» (то­го ж ре­жи­се­ра), «За­гін». До ре­чі, «За­гін» — це про­сто мій біль! Пе- ре­бу­ва­ю­чи під впли­вом те­ле­се­рі­а­лу Lost, я з ав­то­ром Са­шею Зе­лен­ком при­ду­ма­ли сво­їх ге­ро­їв, свою та­єм­ни­чу ін­три­гу, яку гля­дач не від­ра­зу бзро­зу­мів. У ко­жній се­рії бу­ли се­кре­ти, «ске­ле­ти в ша­фі», та­кі ж флеш­бе­ки, як і в се­рі­а­лі Lost, які роз­по­від­а­ли про ко­жно­го ге­роя, — хто він, чим за­йма­є­ться. Пла­ну­ва­ли зня­ти три се­зо­ни. За­кін­чи­ли пер­ший, у фі­на­лі яко­го був титр: «Про­дов­же­н­ня бу­де», гля­да­чі че­ка­ли роз­ви­тку сю­же­ту, але се­рі­ал по­кла­ли на полицю, і йо­го ні­хто не ба­чив чо­ти­ри чи п’ять ро­ків. Так, не ди­вуй­ся, те­ле­ві­зій­ні кар­ти­ни теж ле­жать за­раз на по­ли­ці, як у ра­дян­ські ча­си. Ду­же ча­сто, і ду­же ба­га­то. Прав­да, Оле­ксан­дро­ві Ро­днян­сько­му, яко­го то­ді ли­ше при­зна­чи­ли го­ло­вою те­ле­ка­на­ла РЕН-ТВ, «За­гін» спо­до­бав­ся, він обо­жнює та­кі філь­ми. Ми на­віть про­ве­ли з ним пе­ре­мо­ви про ку­пів­лю се­рі­а­лу, але Оле­ксандр Юхи­мо­вич бу­кваль­но че­рез мі­сяць пі­шов з ка­на­лу, і уго­да не від­бу­ла­ся. Че­рез ро­ків два, прав­да, «За­гін» усе-та­ки зна­йшов сво­го гля­да­ча (ним став ро­сій­ський те­ле­ка­нал ТВ3, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на філь­мах і про­гра­мах мі­сти­чно­го ха­ра­кте­ру), але йо­го по­ста­ви­ли в ефір ли­ше один раз у ду­же по­га­ний, нев­дя­чний для прем’єр час: кі­нець трав­ня — по­ча­ток черв­ня. Про­сто зли­ли, ка­жу­чи жар­го­ном. Пі­зні­ше він де­мон­стру­вав­ся на «1+1», але теж не­вда­ло. З цим се­рі­а­лом взагалі пов’яза­но ба­га­то мі­сти­чних (при­чо­му, не по­зи­тив­них) істо­рій, ми це відчували на со­бі. І я пе­ре­ко­нав­ся на вла­сно­му до­сві­ді, що, зні­ма­ю­чи мі­сти­ку, слід бу­ти ду­же обе­ре­жним з ма­те­рі­а­лом. Це — прав­да.

І зна­єш, що на­йобра­зли­ві­ше? Це був 2007 рік, і в дру­го­му се­зо­ні «За­го­ну» ми пла­ну­ва­ли зні­ма­ти та­кі ре­чі, які за­раз на­зи­ва­ю­ться «Ігра­ми престолів». — У яко­му сен­сі? — У нас бу­ла лі­нія, ко­ли лю­ди че­рез своє­рі­дний ту­нель по­тра­пля­ють у XVI сто­річ­чя до там­плі­є­рів, і па­ра­лель­но з су­ча­сні­стю роз­вер­та­є­ться істо­рія, яку ми за­раз ба­чи­мо в «Грі престолів»! То­ді ж у цьо­му на­пря­мі ще ні­хто і не ду­мав. Ме­ні ду­же шко­да, що про­дов­же­н­ня се­рі­а­лу не від­бу­ло­ся. Не­дав­но, до ре­чі, ме­ні за­про­по­ну­ва­ли на ICTV пе­ре­за­пу­сти­ти­ся із цим про­е­ктом, тро­хи від­ко­ри­гу­вав­ши йо­го, пе­ре­пи­сав­ши якісь епі­зо­ди, то­му що ре­да­кто­ро­ві теж ду­же по­до­ба­є­ться «За­гін». Але це не­мо­жли­во, на жаль. Не­має Ві­та­лі­ка Лі­не­цько­го, та і той актор­ський склад я вже не змо­жу зі­бра­ти.

— Тоб­то з се­рі­аль­ним пе­рі­о­дом по­кін­че­но?

— Не зов­сім. Я не б уду роб ити де­ше­ві «те­ле­му­ві­ки» або 4-се­рій­ні про­е­кти. З ке­рів­ни­цтвом Star Media у ме­не є до­мов­ле­ність, що пра­цю­ва­ти­му з про­е­кта­ми пре­мі­ум-кла­су. Один та­кий сце­на­рій уже пи­ше­ться, ду­маю, що цьо­го лі­та по­чне­мо йо­го зні­ма­ти. Це ада­пта­ція ан­глій­сько­го се­рі­а­лу Lier («Бре­хун»), але ми по­ди­ви­ли­ся на ньо­го з ін­шо­го бо­ку, ніж бри­тан­ці, він на­зи­ва­ти­ме­ться «Жер­тва». Так збе­ре­же­ться ін­три­га. Зна­єш, чо­му він ме­не за­ці­ка­вив? Це зно­ву — про пе­ред­чу­т­тя. Ми зна­ли, що «Бре­хун» ви­хо­дить на екра­ни, на­ки­ну­ли оком, пе­ред­ба­ча­ю­чи, що він ста­не рей­тин­го­вим. Це се­рі­ал про се­ксу­аль­ні до­ма­га­н­ня. — Скіль­ки пла­ну­є­ться се­рій? — Ві­сім. До ре­чі, остан­ній епі­зод «Бре­ху­на» по­рвав у Ве­ли­ко­бри­та­нії всі рей­тин­ги, оскіль­ки то­ді по­чав­ся скан­дал з Гар­ві Вайн­штей­ном. Хо­ча сам по со­бі про­ект сла­бень­кий. У ме­не ж є на при­кме­ті один ду­же хо­ро­ший сце­на­рист, яко­му я за­про­по­ну­вав зро­би­ти ада­пта­цію. Це скла­дно. По­трі­бно мі­ня­ти ба­га­то си­ту­а­цій, вво­ди­ти но­вих пер­со­на­жів, що­б­гля­дач ро­зу­мів, що дія від­бу­ва­є­ться у нас, а не в якійсь ін­шій, не­зро­зумі­лій кра­ї­ні.

«УСПІХ БУДЬ-ЯКО­ГО ФІЛЬ­МУ — ЦІ­КА­ВИЙ СЦЕ­НА­РІЙ І ТОЧНИЙ КА­СТИНГ»

— Но­вий етап у про­фе­сій­ній ро­бо­ті — про­дю­су­ва­н­ня ав­тор­сько­го кі­но — роз­по­чав­ся в те­бе над­зви­чай­но успі­шно. На це-

ре­мо­нії за­кри­т­тя то­рі­шньо­го Оде­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю ти ви­хо­див отри­му­ва­ти при­зи на сце­ну чо­ти­ри ра­зи — це був ре­корд, на мій по­гляд? У чо­му та­єм­ни­ця успі­ху, мо­же­ш­про­ана­лі­зу­ва­ти?

— Так, най­кра­щим ко­ро­тко­ме­тра­жним філь­мом на ОМКФ- 2017 став « Ви­пуск « 97 » Пав­ла Остри­ко­ва, приз ФІПРЕСІ за най­кра­щий ко­ро­тко­ме­тра­жний укра­їн­ський фільм ді­став­ся Ка­те­ри­ні Гор­но­стай за стрі­чку «Бу­зок», спе­ці­аль­ни­ми ди­пло­ма­ми між­на­ро­дно­го жу­рі бу­ли від­зна­че­ні та­кож « При­пу­тні » Ар­ка­дія Не­пи­та­лю­ка і вже зга­да­ний «Бу­зок». Зви­чай­но, та­кий успіх був ду­же при­єм­ний.

Як йо­го по­ясни­ти?.. Спро­бую. Ре­цепт успі­шно­го кі­но — пе­ред­усім са­мо­бу­тній, мі­цний сце­на­рій і точний ка­стинг. Це 50 від­со­тків успі­ху. До ре­шти мо­жна чі­пля­ти­ся: мов­ляв, там дов­гий план, тут не до­тяг актор чи сце­на не пра­цює. Але, за ве­ли­ким ра­хун­ком, якщо сце­на­рій і ка­стинг на рів­ні, вва­жай­те, що фільм від­був­ся, — гля­да­чі чи фе­сти­валь­на пу­блі­ка йо­го зро­зу­мі­ють. У цьо­му я пе­ре­ко­нав­ся, відзняв­ши по­над 60 се­рі­аль­них про­е­ктів, дві пов­но­ме­тра­жні і кіль­ка ко­ро­тко­ме­тра­жних стрі­чок. І вва­жаю, що для про­дю­се­ра го­лов­не — ма­ти смак, чі­тко вга­да­ти ре­жи­се­ра, яко­му ти до­ві­риш ро­би­ти кі­но і, від­по­від­но, гро­ші. Адже не од­кро­ве­н­ня, що сьо­го­дні най­скла­дні­ша проблема в кі­но­ви­ро­бни­цтві — зна­йти фі­нан­су­ва­н­ня.

— А де ти ді­ста­єш ко­шти? Ли­шень не від­бу­вай­ся жар­та­ми, що в тум­бо­чці.

— Най­смі­шні­ше, що ко­ро­тко­ме­траж­ки (во­ни ма­ло­бю­дже­тні) я зні­мав вла­сним ко­штом. Окрім то­го, щось ми за­ро­би­ли на ре­кла­мі в ком­па­нії «Крі­сті Фільм».

— «Крі­сті Фільм» — твоя вла­сна ком­па­нія?

— Ні, це ком­па­нія мо­го си­на Дми­тра. Він ство­рив її рік то­му. «Крі­сті Фільм» у пар­тнер­ських сто­сун­ках із Star media, і Влад Ря­шин на по­ча­тко­во­му ета­пі ду­же до­по­міг ком­па­нії. До ре­чі, Дми­тро дов­го не міг при­ду­ма­ти на­зву, а ко­ли на­ро­ди­ла­ся моя ону­ка, ви­рі­шив на­зва­ти ком­па­нію її ім’ям — Крі­сті­на. (Усмі­ха­є­ться.)

Під­сві­до­мо я дав­но хо­тів за­йма­ти­ся тим, що лю­блю. Але не бу­ло мо­жли­во­сті — 2008-го вда­ри­ла стра­шна еко­но­мі­чна кри­за, на те­ле­ві­зій­не кі­но ко­штів не бу­ло, не то що на фе­сти­валь­не чи про­ка­тне. А за­раз, ко­ли укра­їн­ський кі­не­ма­то­граф по­чи­нає від­ро­джу­ва­ти­ся, я по­ду­мав, що це шанс. Ме­ні 61 рік, не так ба­га­то актив­них ро­ків по­пе­ре­ду, що ж, я до кін­ця жи­т­тя так і за­йма­ти­му­ся се­рі­а­ла­ми?!.

— І який же під­су­мок пер­шо­го ро­ку жи­т­тя «Крі­сті Фільм», окрім уже зга­да­них стрі­чок і при­зів?

— Най­го­лов­ні­ше, на мій по­гляд, що ми обра­ли пра­виль­ну орі­єн­та­цію, по­зи­цію і на­прям. Адже, якщо ти за­йма­є­шся ав­тор­ським кі­но, слід ро­зу­мі­ти фе­сти­валь­ні хи­тро­щі. Ми в них ро­зі­бра­ли­ся.

— На­при­клад?

— На­при­клад, мо­жна на­ді­сла­ти ро­бо­ту на кі­но­фо­рум і на­віть ви­бо­ро­ти приз, а мо­жна по­тра­пи­ти в но­мі­на­цію на EFA (Єв­ро­пей­ська кі­но­а­ка­де­мія) або на­віть у ква­лі­фі­ка­цію на «Оскар». Ми зро­би­ли ви­бір­ку і за­раз то­чко­во від­прав­ля­є­мо на­ші філь­ми на ті кі­но­фе­сти­ва­лі, де та­кі пра­ви­ла існу­ють. Не­що­дав­но, на­при­клад, Дми­тро був із Пав­лом Остри­ко­вим на МКФ у Бель­гії. При­ле­тів­ши ту­ди, він за­те­ле­фо­ну­вав ме­ні, за­сму­че­ний, ска­зав, що в на­шої ма­ло­бю­дже­тної ко­ро­тко­ме­траж­ки не­має шан­сів, оскіль­ки в кон­кур­сній про­гра­мі бе­руть участь ро­бо­ти із сер­йо­зним бю­дже­том, під­три­ма­ні ша­но­ва­ни­ми сві­то­ви­ми кі­но­ін­сти­ту­ці­я­ми. А в ре­зуль­та­ті ми не ли­ше здо­бу­ли приз, а й но­мі­на­цію Єв­ро­пей­ської кі­но­а­ка­де­мії, чле­ни якої у гру­дні 2018-го на­звуть най­кра­щі філь­ми ро­ку.

Те­пер на­ша ме­та — по­тра­пи­ти у ква­лі­фі­ка­цію на «Оскар», до­ріж­ка до яко­го ви­яви­ла­ся зов­сім не­дов­гою. На при­кла­ді кі­но­фе­сту в Бель­гії зро­зумі­ли, що це ре­аль­но. І, хто­зна, мо­жли­во, са­ме нам вда­сться при­вез­ти «Оскар» в Укра­ї­ну! (Усмі­ха-

ється.) В уся­ко­му ра­зі, ми по­ста­ви­ли пе­ред со­бою та­ке зав­да­н­ня.

«У ПЛАНАХ — КОМЕДІЙНИЙ ГОРОР, ЕРОТИКА І БА­ГА­ТО ІН­ШО­ГО ГАРНОГО КІ­НО»

— Чи че­ка­ють на нас якісь сюр­при­зи ком­па­нії «Крі­сті Фільм», що від­ва­жно стар­ту­ва­ла, у най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му?

— У «Крі­сті Фільм» за­вер­шу­є­ться ро­бо­та над ко­ме­дій­ним хо­ро­ром «Ге­ло­він сто­рі». Це бу­де кі­но, яке лю­блять гля­да­чі, — де мо­жна по­смі­я­ти­ся, ну і стра­шну­ва­то трі­шки. (Смі­є­ться.) У нас вже ви­зна­че­но да­ту прем’єри — 31 жов­тня 2018 ро­ку від­бу­де­ться ве­чір­ка-пре­зен­та­ція стрі­чки, а на­сту­пно­го дня — 1 ли­сто­па­да — во­на ви­йде у про­кат.

У планах та­кож — най­біль­ший про­ект, до яко­го ми із спів­про­дю­се­ром Ми­ро­сла­вом Сла­бо­шпи­цьким ли­ше під­би­ра­є­мо­ся, це пов­но­ме­тра­жний фільм «Се­ра­фим» за ро­ма­ном Оле­ся Улья­нен­ка. Ду­же скла­дна, не­про­ста, від­вер­та стрі­чка. Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що зні­ма­ти­ме­мо фільм у ко-про­ду­кції із за­ру­бі­жни­ми пар­тне­ра­ми, пев­ні на­мі­тки вже є. Ма­ри­ся Ні­кі­тюк пи­ше сце­на­рій (до ре­чі, во­на — ла­у­ре­ат Пре­мії іме­ні Оле­ся Улья­нен­ка), во­на ж бу­де і ре­жи­се­ром стрі­чки. От­же, кри­га скре­сла.

Окрім то­го, як про­дю­сер, я роз­по­чав ро­бо­ту над філь­мом «Секс і ні­чо­го особистого». Це про­ект Star Media, ре­жи­сер — Оль­га Ря­ши­на. Щой­но від­був­ся ка­стинг, ми ви­зна­чи­ли­ся з акто­ра­ми, які гра­ти­муть го­лов­них ге­ро­їв. Ме­ні зда­є­ться, має ви­йти кла­сна мо­ло­ді­жна ко­ме­дія.

— Як до­свід­че­ний і успі­шний про­дю­сер, лю­ди­на, що має смак та ін­ту­ї­цію, мо­же­шда­ти про­гноз, які філь­ми, те­ми та жан­ри бу­дуть за­пи­та­ні най­ближ­чи­ми ро­ка­ми?

— Я зав­жди ка­жу, що ме­ні ці­ка­ві не но­ві­тні, не­хай на­віть най­кар­ко­лом­ні­ші спе­це­фе­кти у кі­но, а істо­рії люд­ських від­но­син. Чим, на­при­клад, ме­не за­че­пив вже на по­ча­тко­во­му ета­пі сце­на­рій філь­му «При­пу­тні»? Там йде­ться про про­стих лю­дей, чиї ха­ра­кте­ри зна­йо­мі ко­жно­му з нас. Це кі­но не про олі­гар­хів, не про «по­пе­лю­шок», а (умов­но ка­жу­чи) про тво­їх су­сі­дів, з яки­ми мо­жна по­го­во­ри­ти на ву­ли­ці. Хоч би як роз­ви­ва­ло­ся кі­но­ви­ро­бни­цтво, не­хай при­ду­ма­ють 4D, 6D, 10D, зав­дя­ки яким ми змо­же­мо спо­сте­рі­га­ти не­ймо­вір­ну вір­ту­аль­ну ре­аль­ність, ці­ка­ві­ше за лю­ди­ну та її жи­т­тя, ре­фле­ксії, які во­на пе­ре­жи­ває, ні­чо­го бу­ти не мо­же. Я вва­жаю, що укра­їн­сько­му кі­но не слід

гна­ти­ся за ви­ро­бни­цтвом блок­ба­сте­рів, по­трі­бно зні­ма­ти філь­ми про се­бе і для се­бе, як це ро­блять у не­ве­ли­ких кра­ї­нах, — тій-та­ки Шве­ції, Нор­ве­гії, Фін­лян­дії. На та­ке кі­но пі­дуть гля­да­чі, то­му що бу­дья­кій лю­ди­ні хо­че­ться по­ди­ви­ти­ся на се­бе і свої про­бле­ми збо­ку. До то­го ж жанр зна­че­н­ня не має — це мо­же бу­ти і дра­ма, і ко­ме­дія, і мю­зикл.

— По су­ті, я — твій одно­ду­мець, але не мо­жна за­бу­ва­ти, що ми жи­ве­мо в кра­ї­ні, де три­ває вій­на. Во­ю­ють на­ші ді­ти, бра­ти, ба­тьки. І ги­нуть. Це теж ре­аль­ність. Як ти ста­ви­шся до так зва­но­го па­трі­о­ти­чно­го кі­но, на яке ці­ле­спря­мо­ва­но ви­ді­ле­но ве­ли­кі ко­шти з держ­бю­дже­ту?

— Без за­хва­ту. То­му що, якщо та­ла­но­ви­та лю­ди­на зні­має че­сне кі­но про бу­дья­кі про­бле­ми сво­єї кра­ї­ни — це і є лю­бов до Укра­ї­ни. А якщо під фор­му­лю­ва­н­ня «па­трі­о­ти­чне кі­но» на­да­ва­ти­муть ко­шти кон’юн­ктур­ни­кам і при­сто­со­ван­цям до будь-якої вла­ди — ні­чо­го до­бро­го з цьо­го не ви­йде. І гля­да­чі на та­ке кі­но не пі­дуть, і гро­ші — на ві­тер.

— А на які філь­ми хо­див ти, ко­ли ще й не пе­ред­ба­чав, що одні­єї ми­ті по­чу­єш фра­зу: «На сце­ну для отри­ма­н­ня при­зу ви­хо­дить про­дю­сер Юрій Мін­зя­нов?».

— Мо­їм ку­ми­ром був Ан­дрій Тар­ков­ський. У де­ся­то­му кла­сі я по­ди­ви­ся «Со­ля­ріс» і про­сто за­ко­хав­ся в ньо­го. На­віть у сво­їй ре­жи­сер­ській кур­со­вій ро­бо­ті у ВДІКу на­ма­гав­ся на­слі­ду­ва­ти йо­го. Ба біль­ше, я був зна­йо­мий із Тар­ков­ським, що­прав­да, ко­ро­тко. Ко­ли він по­чи­нав зні­ма­ти «Стал­ке­ра», при­я­тель опе­ра­тор за­про­по­ну­вав ме­ні по­пра­цю­ва­ти в екс­пе­ди­ції і при­тя­гнув ме­не у гру­пу пе­ред її від’їздом на зйом­ки... Це бу­ла ко­ро­тка зу­стріч. Ан­дрій ли­ше за­пи­тав, хто я, на яко­му кур­сі, і ска­зав зби­ра­ти­ся в по­їзд­ку. Але на­сту­пно­го дня при­йшла те­ле­гра­ма від ма­ми з Ка­за­ні, що по­мер­ла ба­бу­ся (во­на жи­ла в Пол­тав­ській обла­сті). Ма­ма не всти­га­ла на похо­рон і пла­ка­ла, бла­га­ла, аби по­їхав я. Ві­дмо­ви­ти їй, зві­сно, я не міг. Так «Стал­кер» про­йшов повз ме­не... Але юна­цькі за­ко­ха­но­сті ду­же впли­ва­ють на все подаль­ше жи­т­тя, це без­пе­ре­чно.

Бу­ли ін­ші улю­бле­ні ре­жи­се­ри і філь­ми в рі­зні пе­рі­о­ди жи­т­тя. Одну стрі­чку я мо­жу ди­ви­ти­ся не­скін­чен­но й до­сі. А впер­ше по­ба­чив її у ВДІКу. Це «Кон­фор­міст» Бер­нар­до Бер­то­луч­чі. Він то­ді сам при­їжджав до Мо­скви і по­ка­зав вді­ків­цям фільм. Стрі­чка при­го­лом­ши­ла нас. Це справ­ді ге­ні­аль­не кі­но! Не­да­рем­но, і Френ­сіс Коп­по­ла, і Джордж Лу­кас, і Джеймс Ка­ме­рон ка­за­ли, що ви­ро­сли на «Кон­фор­мі­сто­ві». Ко­лись лю­бив філь­ми Ми­ки­ти Мі­хал­ко­ва. Дав­но.

«ПРО­ДЮ­СЕР — ЦЕ ГО­ЛОВ­НИЙ ТРЕ­НЕР ЗБІР­НОЇ»

— Для пе­ре­сі­чно­го гля­да­ча не зав­жди зро­зумі­ло, яке мі­сце у зні­маль­ній гру­пі по­сі­дає про­дю­сер. Яке твоє фор­му­лю­ва­н­ня су­ті ці­єї про­фе­сії?

— Скла­дно ви­зна­чи­ти. Ска­за­ти, що во­на схо­жа на про­фе­сію ме­ди­ка, який ді­а­гно­стує хво­ро­бу і лі­кує її, — ба­наль­но. Мо­жли­во (по­жвав­лю­є­ться), якщо по­рів­ню­ва­ти кі­но з фут­бо­лом, про­дю­сер — го­лов­ний тре­нер збір­ної ко­ман­ди!

— Ти — вбо­лі­валь­ник?

— Так! Ска­жу біль­ше, я обо­жнюю комп’ютер­ний фут­бол, граю в ньо­го ре­гу­ляр­но. І від­по­чи­ваю трі­шки в цей час. Ін­ко­ли ду­маю, чо­му в мо­є­му ди­тин­стві, ко­ли ме­ні бу­ло 10—12 ро­ків, не бу­ло комп’юте­рів, я бси­дів пе­ред мо­ні­то­ром 24 го­ди­ни на до­бу! (Смі­є­ться.) Ме­не ба­тько за­ра­зив фут­бо­лом, він брав ме­не із со­бою на ста­діон.

— За яку ко­ман­ду вбо­лі­ва­єш?

— За­раз, зві­сно, за ки­їв­ське «Ди­на­мо», а ко­ли ме­шкав у Ка­за­ні, вбо­лі­вав за ка­зан­ський «Ру­бін». Сьо­го­дні «Ру­бін» вже не той, а ко­ли ба­тько впер­ше при­вів ме­не на ста­діон, у ко­ман­ді грав зна­ме­ни­тий Ві­ктор Ко­ло­тов, і ба­тько ска­зав, що він да­ле­ко пі­де. Ко­ло­тов був на­роз­хват, йо­го за­про­шу­ва­ли до мо­сков­сько­го «Тор­пе­до», пра­кти­чно бу­ло під­пи­са­но кон­тракт, але го­лов­ний пар­тій­ний бос Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Щер­би­цький (він був при­стра­сним убо­лі­валь­ни­ком) під­няв усіх на но­ги, ска­зав­ши, що Ко­ло­тов не­о­дмін­но має гра­ти у ки­їв­сько­му «Ди­на­мо». І йо­го вка­зів­ку бу­ло ви­ко­на­но! (Смі­є­ться.)

До ре­чі, зна­єш, не­за­ле­жно від тво­го за­пи­та­н­ня, я вже дав­но про­во­джу па­ра­ле­лі між кі­но і фут­бо­лом.

— І в чо­му во­ни, окрім ана­ло­гії «про­дю­сер — тре­нер»?

— Вся­кі фут­боль­ні ню­ан­си — ко­го по­ста­ви­ти на ту чи ту гру, на ко­го ро­би­ти став­ку в май­бу­тньо­му ма­тчі — ба­га­то в чо­му збі­га­ю­ться з під­го­тов­кою до зйо­мок філь­му. У тре­не­ра, як і в про­дю­се­ра, має бу­ти вну­трі­шнє чу­т­тя. І во­но не по­вин­но під­во­ди­ти те­бе. Іна­кше — змі­нюй про­фе­сію.

P.S.

Ко­ли вер­став­ся но­мер, ста­ло ві­до­мо, що но­вий фільм Ма­ри­сі Ні­кі­тюк «Ко­ли па­да­ють де­ре­ва» став уча­сни­ком кон­кур­сної про­гра­ми Panorama Berlinale-2018. «Ма­ри­сік, ві­таю, не за­ди­рай но­сик — нас че­кає пре­кра­сна «Се­ра­фи­ма»! — від­гу­кнув­ся на чу­до­ву но­ви­ну про­дю­сер-пер­фе­кціо­ніст Юрій Мін­зя­нов.

ФОТО З ОСОБИСТОГО АРХІВУ ЮРІЯ МІН­ЗЯ­НО­ВА

На фото: ре­жи­сер філь­му «Ви­пуск’97» Пав­ло Остри­ков і про­дю­сер Юрій Мін­зя­нов — на сце­ні Оде­сько­го опер­но­го те­а­тру — приз «За кра­щий ко­ро­тко­ме­тра­жний фільм»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.