Ян­го­ли Бу­ська

Як змі­ню­є­ться істо­ри­чне мі­сто і що кіль­ка сто­літь за­ли­ша­є­ться там не­по­ру­шним

Den (Ukrainian) - - Репортаж - Ві­та­лій КУДИРКО, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2017. Фото ав­то­ра

Хто хоч ко­лись від­ві­дав Буськ, що на Львів­щи­ні, на­віть ми­мо­во­лі по­тра­пляє на ри­нок — куль­тур­ний фе­но­мен про­він­цій­но­го мі­сте­чка, ку­ди з’їжджа­ю­ться про­дав­ці зі всьо­го ра­йо­ну, а та­кож ті, для ко­го Буськ є тран­зи­тною то­чкою до нав­ко­ли­шніх сіл.

Не тран­зи­тною, а кін­це­вою то­чкою мар­шру­ту для ку­пців і ре­мі­сни­ків був той слав­ний Бу­жеськ, опи­са­ний у «По­ві­сті вре­мен­них літ» як се­ре­дмі­стя з до­бре укрі­пле­ним го­ро­ди­щем.

МІ­СТО ВІТАЄТЬСЯ

Ри­нок в Бу­ську, з яко­го по­ча­лось зна­йом­ство з мі­стом ав­то­ра цих ряд­ків, фор­мує ко­му­ні­ка­тив­не се­ре­до­ви­ще — якщо хо­чеш зу­стрі­ти зна­йо­мо­го, йди на ри­нок. Осо­бли­во га­мір­но тут по вів­тор­ках і п’ятни­цях. Це так зва­ні ба­зар­ні дні. Жва­вість мі­ста із на­се­ле­н­ням близь­ко 8,5 ти­ся­чі осі­бу цей час зро­стає, ма­буть, до рів­ня бу­ден­но­го Льво­ва.

По­мі­тно лю­дні­ше у Бу­ську стає пе­ред ро­дин­ни­ми свя­та­ми, як от пе­ред Йор­да­ном, ко­ли і ви­йшло там по­бу­ва­ти. Го­спо­ди­ні юрм­ля­ться бі­ля при­лав­ків із го­ра­ми ще те­пло­го хлі­ба, чо­ло­ві­ки ме­ту­ша­ться пе­ред ба­лі­я­ми з жи­вою ри­бою. Скар­жи­ться на торг тіль­ки Аділь, про­да­вець із Азер­бай­джа­ну. До йо­го ім­про­ві­зо­ва­но­го при­лав­ку зі сти­глою хур­мою і со­ко­ви­ти­ми гра­на­та­ми не під­хо­дять. Аділь зі­тхає: «Їм сьо­го­дні чо­мусь не до ме­не!»

Ря­да­ми шпа­ци­рує мі­сце­вий бі­ло­рус Во­ло­ди­мир. Він ре­тель­но сте­жить за по­ряд­ком і як тіль­ки ба­чить «чу­жих», одра­зу під­хо­дить і за­пи­тує про «ме­ту ві­зи­ту на Бу­ський ри­нок». Ме­не ж, хло­пця з фо­то­ка­ме­рою, іден­ти­фі­ку­ва­ти важ­ко, тож я отри­мую гу­чне «по­пе­ре­дже­н­ня» у фор­мі «Па­не, до­брий день!»

СКАРБИ БОТАНІЧНІ ТА АРХЕОЛОГІЧНІ

У Бу­ську є ве­ли­че­зний мі­ський парк, про­гу­лю­ва­ти­ся яким до­зво­ли­ли мі­сце­вим жи­те­лям із при­хо­дом ра­дян­ської оку­па­цій­ної вла­ди. Ко­ри­сту­ю­ться цим пра­вом і чи­та­чки «Дня», яких зу­стрі­чаю тут. Во­ни якраз по­во­лі по­вер­та­ю­ться з рин­ку в ком­па­нії пе­си­ків.

У пар­ку, що при­ми­кає до про­сто­рів па­ла­цу Ба­де­ні, ко­лись па­хло цві­том ре­лі­кто­вих та ек­зо­ти­чних де­рев і ку­щів. Сю­ди ще за граф­ських ча­сів бу­ли за­ве­зе­ні зокре­ма тюль­па­но­ві де­ре­ва. У «муль­ти­куль­тур­но­му» се­ре­до­ви­щі зро­ста­ли сім­де­сят ви­дів ро­слин — але то бу­ло ко­лись. Від тих ча­сів гро­ма­да мі­ста та­кож ста­ла більш мо­но­куль­тур­ною.

Як пі­зні­ше роз­по­вів Іван ЦІХОЦЬКИЙ, кра­є­зна­вець, до­цент ка­фе­дри укра­їн­ської мо­ви Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка та ко­ле­кціо­нер, на те­ри­то­рії су­ча­сно­го мі­сько­го пар­ку на най­ви­що­му па­гор­бі сто­яв най­пер­ший за­мок, звід­ки і на­зва мі­сце­во­сті — Пі­дзам­че. Пі­зні­ше за­мок по­бу­ду­ва­ли на мі­сці, де те­пер ав­то­вок­зал. Ця те­ри­то­рія бу­ла при­сто­со­ва­на для вся­ко­го ро­ду фор­ти­фі­ка­цій­них спо­руд зав­дя­ки гор­би­сто­му ланд­ша­фту з гли­бо­ки­ми яра­ми та ші­стьма рі­чка­ми: За­хі­дним Бу­гом, Пол­твою, Со­ло­тви­ною, Ро­ки­тною, Ру­дною та Мол­до­вою. Че­рез ве­ли­ку кіль­кість рі­чок мі­сто на­зва­ли «га­ли­цькою Ве­не­ці­єю».

Мис, на яко­му обла­шту­ва­ли за­мок як сим­вол поль­сько­го за­во­ю­ва­н­ня Га­ли­чи­ни, шту­чно « пе­ре­рі­за­ли » , що­б­утво­рив­ся своє­рі­дний острі­вець. За­мок був не­ве­ли­кий за роз­мі­ра­ми, обго­ро­дже­ний ва­ла­ми. Все­ре­ди­ні мі­сти­ла­ся грод­ська кан­це­ля­рія, яка слу­гу­ва­ла осі­лим цен­тром Бу­сько­го ста­ро­ства. Під час ар­хе­о­ло­гі­чно­го се­зо­ну 2015 ро­ку у верх­ніх пла­стах куль­тур­но­го ша­ру ар­хе­о­ло­ги від­ко­па­ли за­ли­шки ва­лів, близь­ко со­ро­ка ар­ба­ле­тних стріл XIV сто­лі­т­тя та ін­ші еле­мен­ти озбро­є­н­ня. У ни­жніх — на гли­би­ні чо­ти­рьох ме­трів — зна­йшли дав­ньо­ру­ські по­хо­ва­н­ня XII— XIII сто­літь і ба­га­то по­лив’яної фі­гур­ної ке­ра­мі­чної пли­тки з до­лів­ки цер­кви. Фун­да­мен­тів са­мо­го хра­му по­ки від­най­ти не вда­ло­ся. Та на Йор­дан усі мі­стя­ни йдуть у ді­ю­чі хра­ми.

УНІ­КАЛЬ­НА ЦЕР­КВА

У пе­ред­мі­сті Во­ля­ни на ви­со­ко­му па­гор­бі сто­їть де­рев’яна цер­ква свя­то­го Ону­фрія 1642 ро­ку. А дов­ко­ла цер­кви — цвин­тар. У ти­ся­чо­лі­тньо­му ду­бі, який ру­ка­ми змо­жуть охо­пи­ти хі­ба що троє кре­ме­зних чо­ло­ві­ків, зро­би­ли ка­пли­цю. Храм ра­зом із дзві­ни­цею за­не­се­но до ре­є­стру ар­хі­те­ктур­них пам’яток на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня під охо­рон­ним но­ме­ром 1342. Пан Іван зга­дує, що не­що­дав­но на хра­мі ви­сі­ла ча­вун­на та­бли­ця ще з ра­дян­ських ча­сів, на якій бу­ло вка­за­но охо­рон­ний но­мер. На її мі­сце «при­шпан­дьо­ри­ли» якусь пла­сти­ко­ву із на­пи­сом «УПЦ КП свя­то­го Ону­фрія». Ка­же, тре­ба за­те­ле­фо­ну­ва­ти до свя­ще­ни­ка, ді­зна­ти­ся, чо­му зня­ли ста­ру.

Цер­кву по­ста­ви­ли на мі­сці ко­ли­шньо­го зам­чи­ща. Тут був ру­ський за­мок XI — ХII сто­літь з 3- 4- ме­тро­вим ча­сто­ко­лом. Йо­го спа­ли­ли в 1241 ро­ці й по­тім не від­нов­лю­ва­ли. Звід­си до­сі до­бре ви­дно Бу­ське се­ре­дмі­стя. За­раз хо­ди­мо по за­ли­шках на­си­пних ва­лів і на­віть уяви­ти не мо­же­мо, що ця зем­ля пам’ятає зви­тя­ги укра­їн­сько­го на­ро­ду, во­гонь і ве­ли­ку смерть. Про це на- га­дає хі­ба що про­ни­зли­вий ві­тер і, пев­но, най­глиб­ший в Бу­ську обе­зво­дне­ний яр.

На по­ча­тку 2000-х ро­ків у цьо­му хра­мі від­нов­лю­ва­ли ін­тер’єри. Ро­бо­ту ви­ко­ну­ва­ли не­про­фе­сій­ні ре­став­ра­то­ри, які об­би­ли все фа­не­рою і на­не­сли су­ча­сні роз­пи­си. Че­рез це й цер­ква втра­ти­ла свій ан­ту­раж. Але збе­ріг­ся ду­же ста­рий іко­но­стас — вів­тар­на ча­сти­на — се­ре­ди­ни XVII сто­лі­т­тя.

Іван Ціхоцький роз­по­від­ає, що в нав­ко­ли­шніх се­лах на по­ча­тку 2000-х із хра­ма­ми ви­ни­кла по­ді­бна проблема. Зокре­ма, в се­лі Гра­бо­ва є цер­ква 1778 ро­ку, яка теж на­ле­жить до пам’яток на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня та якою опі­ку­ва­ла­ся дру­жи­на на­щад­ка ро­ду Ба­де­ні Алі­ція. Мі­сце­ве на­се­ле­н­ня вла­сним ко­штом від­ре­мон­ту­ва­ло храм всу­пе­реч пев­ним нор­мам ре­став­ра­ції. Ці ро­бо­ти де­що за­шко­ди­ли йо­го ав­тен­ти­чно­сті.

Пам’яток ар­хі­те­кту­ри та­ко­го рів­ня в Укра­ї­ні за­ли­ши­ло­ся не­ба­га­то. Що по­трі­бно ро­би­ти із ни­ми, Іван Ціхоцький по­ка­зав на при­кла­ді цер­кви Па­ра­ске­ви, про­ект якої ви­ко­на­но без жо­дно­го цвя­ха.

ДОВГЕ ОЧІКУВАННЯ ПА­РА­СКЕ­ВИ

Ще одна свя­ти­ня на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня — Па­ра­ске­ва, як її на­зи­ва­ють мі­стя­ни, роз­та­шо­ва­на в пе­ред­мі­сті Дов­га Сто­ро­на. Сьо­го­дні це най­дов­ша ву­ли­ця мі­ста — Ша­шке­ви­ча. Тут у па­ро­хі­яль­ній ха­ти­ні ме­шкав пре­зи­дент ЗУНР Єв­ген Пе­тру­ше­вич ра­зом із ба­тька­ми. З кня­жих ча­сів обри­си мі­ста май­же не змі­ни­ли­ся, вже близь­ко ти­ся­чі ро­ків пра­кти­чно не змі­ню­ва­ли­ся й мі­ські шля­хи. Цю від­да­ле­ну ді­лян­ку мі­ста, так са­мо, як і Во­ля­ни, обжи­ло ру­ське на­се­ле­н­ня, то­ді як у цен­трі ме­шка­ли пе­ре­ва­жно єв­реї або по­ля­ки.

Ко­ли цер­ква не діє, во­на та­кож по­чи­нає руй­ну­ва­ти­ся. Па­ра­ске­ва вже два ро­ки пе­ре­бу­ває на ре­став­ра­ції, до то­го 20 ро­ків сто­я­ла за­чи­не­ною. На ро­бо­ти вже ви­тра­че­но по­над 1,5 міль­йо­на гри­вень із бю­дже­ту Львів­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції. «Що­бдо­ся­гну­ти та­ких ре­зуль­та­тів, — ка­же Іван Ціхоцький, — бу­ло ство­ре­но гро­мад­ську ор­га­ні­за­цію. Акти­ві­сти здо­бу­ли кіль­ка гран­тів, і по­чав­ся пі­ло­тний про­ект».

Суть будь-якої ре­став­ра­ції — збе­рег­ти яко­мо­га біль­ше ав­тен­ти­чних еле­мен­тів і те­хні­ку виконання, над чим тут пра­цю­ють про­фе­сіо­на­ли. Во­ни до­кла­да­ють зу­силь, що­бзб ерег­ти ви­дря­па­ні на­пи­си з істо­рі­єю хра­му, а від­чи­ня­ють свя­ти­ню ти­ми са­ми­ми клю­ча­ми, що й три сто­лі­т­тя то­му! Що­бві­дно­ви­ти під­ва­ли­ни цер­кви, до­ве­ло­ся гли­бо­ко ви­ко­пу­ва­ти зем­лю, на­віть на­тра­пи­ли на по­хо­ва­н­ня па­ро­ха. А да­лі про­дов­жи­ли ко­па­ти тут ар­хе­о­ло­ги. Зна­йшли теж чи­ма­ло, до­дає пан Іван.

МАЦЕВКИ У ГОРОДАХ

Не мен­ше по­хо­вань у Бу­ську на най­дав­ні­шо­му в Європі єв­рей­сько­му цвин­та­рі. Пер­ше по­хо­ва­н­ня тут да­ту­є­ться 1580-ми ро­ка­ми. На цвин­та­рі врі­зно­біч роз­ки­да­ні кам’яні пли­ти: і на па­гор­бі, і в яру, вздовж до­ро­ги, а нав­ко­ло сто­ять ха­ти, і, че­сно ка­жу­чи, це мо­то­ро­шне ви­до­ви­ще. У 2004 ро­ці тут пра­цю­ва­ла ар­хе­о­ло­гі­чна екс­пе­ди­ція. Бі­ля Бу­гу зна­йшли ма­со­ві за­хо­ро­не­н­ня, де роз­стрі­ля­ли дві ти­ся­чі єв­ре­їв.

У ча­си ні­ме­цької оку­па­ції мацевки, тоб­то пли­ти з по­хо­вань, по­ча­ли де­мон­ту­ва­ти і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як ма­те­рі­ал для про­кла­де­н­ня до­ріг. Про­дов­жи­ли без­бо­жну спра­ву ра­дян­ські оку­пан­ти. Пам’ятник Ле­ні­ну в Бу­ську по­ста­ви­ли на фун­да­мент із плит з люд­ських по­хо­вань...

Пе­рі­о­ди­чно бу­жа­ни ви­ко­пу­ють мацевки у сво­їх городах. Кіль­ка та­ких плит є у кра­є­знав­чо­му му­зею Бу­ська, який ство­ри­ли без ви­ко­ри­ста­н­ня бю­дже­тних ко­штів, зі­зна­є­ться ке­рів­ни­ця від­ді­лу куль­ту­ри і ту­ри­зму Бу­сько­го ра­йо­ну Лю­дми­ла Ці­хо­цька. У при­мі­ще­ні му­зею про­во­дять рі­зно­ма­ні­тні куль­тур­ні за­хо­ди. В екс­по­зи­ції є ре­чі з по­бу­ту XIX сто­лі­т­тя, ви­ко­пні реш­тки три­піль­ської куль­ту­ри, ко­ле­кцій­ні пля­шки з-під ал­ко­го­лю Ба­де­нів­ської ре­спу­блі­ки та де­які ста­ро­дру­ки.

До сло­ва, в Бу­ську на мі­сці з най­шир­шим гир­лом ко­лись існу­ва­ла своя па­пір­ня. То­ді­шня те­хно­ло­гія ви­ро­бни­цтва па­пе­ру пе­ред­ба­ча­ла пе­ре­роб­ку тка­нин. Острозь­ка Бі­блія на­дру­ко­ва­на на па­пе­рі з фі­лі­гра­ня­ми мі­сце­вої па­пір­ні. Те­пер ко­ли­шню гре­блю ада­пту­ва­ли під пі­шо­хі­дну до­ріж­ку, на мі­сці мли­на вста­но­ви­ли мі­сток, який ни­ні роз­фар­бо­ва­ний у жов­то-бла­ки­тний ко­лір.

«Час ди­ктує но­ві пра­ви­ла і вно­сить свої ко­ре­кти­ви, а на­ше зав­да­н­ня — за­пи­са­ти те, що від­бу­ло­ся, від­най­ти за­гу­бле­не», — ствер­джує Іван Лю­бо­ми­ро­вич. Ді­зна­ю­ся, що до 920-річ­чя від пер­шої пи­сьмо­вої згад­ки про Буськ мі­сто мо­гло отри­ма­ти в по­да­ру­нок ін­те­ле­кту­аль­ну пам’ятку — ен­ци­кло­пе­дію. «Я ви­рі­шив, що це має бу­ти щось сер­йо­зне, а не ви­ко­на­не по­спі­шно, то­му про­дов­жив пра­цю­ва­ти, — ко­мен­тує свою ро­бо­ту Іван Ціхоцький. — За­раз го­то­ві близь­ко 1100 сто­рі­нок з ін­фор­ма­ці­єю про пер­со­на­лії, мі­сця та по­дії. Зі­брав близь­ко 2700 га­сел, але ен­ци­кло­пе­дія до­сі не го­то­ва».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.