Де­фі­цит гро­шей та­на дли­шок лю­дей

Су­пе­ре­чли­ві вра­же­н­ня від Дня на­ро­дже­н­ня Су­спіль­но­го мов­ни­ка

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» -

19 сі­чня Су­спіль­не мов­ле­н­ня в Укра­ї­ні від­свя­тку­ва­ло свою пер­шу рі­чни­цю — рік то­му бу­ло за­ре­є­стро­ва­но юри­ди­чну осо­бу ПАТ «На­ціо­наль­на су­спіль­на те­ле­ра­діо­ком­па­нія Укра­ї­ни » . Але атмо­сфе­ра нав­ко­ло «НСТУ» в ці дні бу­ла яв­но не свя­тко­вою, і за­ли­ша­є­ться та­кою й до­сі.

■ При­чи­на — на­пру­же­на си­ту­а­ція, пов’яза­на із ши­ро­ко­мас­шта­бною опти­мі­за­ці­єю, тоб­то із сут­тє­ви­ми ско­ро­че­н­ня­ми — під­роз­ді­лів, про­грам і, від­по­від­но, ма­со­вим звіль­не­н­ням спів­ро­бі­тни­ків те­ле­ра­діо­ком­па­нії.

■ Ми­ко­ла ЧЕРНОТИЦЬКИЙ,

член прав­лі­н­ня ПАТ «НСТУ» , від­по­від­аль­ний за ді­яль­ність з опти­мі­за­ції цен­траль­ної та ре­гіо­наль­ної стру­ктур, роз­по­вів у ефі­рі « Гро­мад­сько­го ра­діо» по­дро­би­ці ре­форм на Су­спіль­но­му мов­ни­ку.

■ «У гру­дні ми зро­би­ли уні­фі­ко­ва­ну стру­кту­ру по всіх ре­гіо­нах, від­по­від­но до стра­те­гії Зу­ра­ба Ала­са­нії, з якою він пе­ре­міг, — ми за­ли­ша­є­мо в шта­ті тіль­ки тих, хто пра­цює в пря­мо­му ефі­рі за та­ки­ми про­е­кта­ми: но­ви­ни, ра­нок, те­ма дня та ра­діо. Плюс — те­хні­чні слу­жби та не­ве­ли­чкий адмі­ні­стра­тив­ний сер­віс. Усіх ін­ших ми пе­ре­во­ди­мо на си­сте­му пі­тчин­гів. Тоб­то це кон­кур­си ідей, які бу­дуть про­во­ди­ти­ся кіль­ка ра­зів на рік — ду­маю, п’ять-шість. Ми за­про­шу­є­мо всіх, у то­му чи­слі на­ших ко­ли­шніх спів­ро­бі­тни­ків, щоб во­ни по­да­ва­ли свої ідеї. Ми ви­би­ра­є­мо най­кра­щі, які під­хо­дять су­спіль­но­му мов­ни­ку, фі­нан­су­є­мо їх. Не утри­му­є­мо

лю­дей і не при­ду­му­є­мо, чим їх зайня­ти, а ро­би­мо кон­ку­рен­цію ідей», — роз­по­вів він.

■ За сло­ва­ми го­ло­ви прав­лі­н­ня НСТУ Зу­ра­ба АЛА­СА­НІЇ, у жов­тні 2017 ро­ку шта­тний роз­клад мов­ни­ка, з ура­ху­ва­н­ням усі­єі 31-ї те­ле­ра­діо­ком­па­нії та «Укр­те­ле­філь­му», скла­дав­ся з 7318 по­зи­цій. До 2 кві­тня ця ци­фра має змен­ши­ти­ся май­же вдві­чі — до 4087 пра­ців­ни­ків. Пер­ший се­кре­тар На­ціо­наль­ної спіл­ки

жур­на­лі­стів Укра­ї­ни Лі­на КУЩ у ін­терв’ю «Гро­мад­сько­му ра­діо» по­ві­до­ми­ла, що 14% тих, ко­го ви­рі­ше­но звіль­ни­ти, є твор­чи­ми пра­ців­ни­ка­ми — жур­на­лі­ста­ми, ре­да­кто­ра­ми... Це близь­ко 500 осіб по всій кра­ї­ні. Від­ра­зу пі­сля но­во­рі­чних та рі­здвя­них свят, 11 сі­чня, ве­ли­ка кіль­кість пра­ців­ни­ків НСТУ по­ча­ла отри­му­ва­ти по­ві­дом­ле­н­ня про ско­ро­че­н­ня.

■ «Фа­кти­чно ці лю­ди пі­сля ско­ро­че­н­ня, мо­жли­во, не змо­жуть со­бі зна­йти та­ку са­му ро­бо­ту на ко­мер­цій­них ка­на­лах. І це дра­ма, справ­ді. Але це не мо­же бу­ти ви­прав­да­н­ням, чо­му ми три­ма­є­мо цих лю­дей», — ци­тує «24 Ка­нал» ге­не­раль­но­го про­дю­се­ра су­спіль­но-по­лі­ти­чно­го на­прям­ку «UA: Су­спіль­не мов­ле­н­ня» Ан­дрія САЙЧУКА.

■ Щоб­про­де­мон­стру­ва­ти тур­бо­ту про лю­дей, НСТУ за­яви­ло про пла­ни ор­га­ні­зу­ва­ти яр­мар­ки ва­кан­сій для пра­ців­ни­ків, які бу­дуть звіль­не­ні, та про­во­дить пе­ре­го­во­ри з Дер­жав­ною службою зайня­то­сті для спри­я­н­ня якнай­швид­шо­му пра­це­вла­шту­ван­ню ко­ли­шніх спів­ро­бі­тни­ків те­ле­ра­діо­ком­па­нії. Але про­цес опти­мі­за­ції ка­дрів у най­біль­шої ТРК кра­ї­ни все одно про­гно­зо­ва­но ви­кли­кав не­за­до­во­ле­н­ня жур­на­ліст­ської спіль­но­ти.

■ «Ми, без­умов­но, під­три­му­є­мо ре­фор­му на­ціо­наль­но­го мов­ни­ка, ми вва­жа­є­мо, що та­ким чи­ном по­лі­пши­ться і ме­ді­а­си­ту­а­ція Укра­ї­ни, на­бли­зив­шись до роз­ви­не­них кра­їн. Але ті ку­лу­ар­ні й не­про­зо­рі ме­то­ди, яки­ми від­бу­ва­є­ться ско­ро­че­н­ня пер­со­на­лу, нас ду­же тур­бу­ють», — ка­же Лі­на Кущ. За її сло­ва­ми, «по­ві­дом­ле­н­ня про ско­ро­че­н­ня вру­ча­ли­ся лю­дям, які не зна­ли, за яки­ми кри­те­рі­я­ми ко­гось за­ли­ша­ють, а ко­го бу­дуть ско­ро­чу­ва­ти». Во­на впев­не­на: «Як­би бу­ли опри­лю­дне­ні за­зда­ле­гідь кри­те­рії, як­би був ого­ло­ше­ний кон­курс на по­са­ду тих, хто за­ли­ша­є­ться у ре­фор­мо­ва­но­му Су­спіль­но­му мов­лен­ні, і умо­ви бу­ли б зро­зумі­ли­ми, то, я ду­маю, на­ба­га­то мен­ше бу­ло б за­пи­тань. По­трі­бна бу­ла ін­ди­ві­ду­аль­на ро­бо­та».

■ Ве­ду­ча « Гро­мад­сько­го ра­діо » На­та­ля СОКОЛЕНКО, яка про­во­ди­ла ін­терв’ю, не по­го­ди­ла­ся з нею — жур­на­ліс­тка не зро­зумі­ла, на­ві­що бу­ла по­трі­бна ін­ди­ві­ду­аль­на ро­бо­та. «На­ціо­наль­на су­спіль­на те­ле­ра­діо­ком­па­нія — не слу­жба зайня­то­сті, не лі­кар, який має ви­яв­ля­ти ін­ди­ві­ду­аль­ний під­хід, це ж ро­бо­чі вза­є­ми­ни», — ка­же жур­на­ліст. Але Лі­на Кущ по­ясни­ла: «То­му що ми ма­є­мо спра­ву не з вер­ста­та­ми, які за­ста­рі­ли, їх мо­жна ви­ки­ну­ти і ку­пи­ти но­ві. Ми ма­є­мо спра­ву з до­ля­ми лю­дей».

■ Ке­рів­ни­ки Су­спіль­но­го мов­ни­ка на­ма­га­ю­ться під­со­ло­ди­ти пі­лю­лю та за­пев­ня­ють: зав­дя­ки ско­ро­чен­ню шта­ту бу­дуть май­же вдві­чі збіль­ше­но окла­ди спів­ро­бі­тни­ків те­ле­ра­діо­ком­па­нії.

■ Ми­ко­ла Чернотицький, член прав­лі­н­ня ПАТ «НСТУ», від­по­від­аль­ний за ді­яль­ність із опти­мі­за­ції цен­траль­ної та ре­гіо­наль­ної стру­ктур, роз­по­вів «Гро­мад­сько­му ра­діо», що ро­бо­ти з опти­мі­за­ції да­дуть мо­жли­вість із 2 кві­тня під­ви­щи­ти за­ро­бі­тні пла­ти всім пра­ців­ни­кам Су­спіль­но­го. «Зар­пла­та жур­на­лі­ста бу­де від 8 000 гри­вень (ми змо­же­мо са­мі ви­зна­ча­ти — від 8 000 до 16 000). У де­яких ре­гіо­нах це бу­де зар­пла­та ви­ща за рин­ко­ву», — за­зна­чив член прав­лі­н­ня ПАТ «НСТУ».

■ У свою чер­гу се­кре­тар на­гля­до­вої ра­ди На­ціо­наль­ної су­спіль­ної те­ле­ра­діо­ком­па­нії Укра­ї­ни Ва­дим Мі­ський звер­нув­ся до го­ло­ви На­ціо­наль­ної спіл­ки жур­на­лі­стів Укра­ї­ни Сер­гія То­мі­лен­ка із про­по­зи­ці­єю за­мість то­го, що­бро­здму­ху­ва­ти скан­дал що­до ско­ро­чень на Су­спіль­но­му, під­три­ма­ти про­цес ре­фор­му­ва­н­ня мов­ни­ка. На­при­клад, за­без­пе­чи­ти для чле­нів НСЖУ, які звіль­ня­ю­ться із НСТУ, на­вча­н­ня із про­фо­рі­єн­та­ції та на­да­ти до­по­мо­гу із пе­ре­ква­лі­фі­ка­ції. Як за­зна­чив на

сво­їй сто­рін­ці у Facebook Ва­дим Мі­ський, Спіл­ка має для цьо­го від­по­від­ні ре­сур­си.

■ За да­ни­ми се­кре­та­ря на­гля­до­вої ра­ди НСТУ, ор­га­ні­за­ція, очо­лю­ва­на Сер­гі­єм То­мі­лен­ком, «опе­рує чи­ма­ли­ми ко­шта­ми»:

● дер­жав­ним фі­нан­су­ва­н­ням у 1 млн 290 тис. грн; ● над­хо­дже­н­ня­ми від орен­ди при­мі­щень у цен­трі Ки­є­ва; ● член­ськи­ми вне­ска­ми по 200 грн від 19 000 чле­нів; ● гран­то­ви­ми ко­шта­ми.

■ «Ор­га­ні­зуй­те за ці гро­ші для сво­їх чле­нів про­фо­рі­єн­та­цію та пе­ре­ква­лі­фі­ка­цію. Нав­чіть їх ство­рю­ва­ти про­да­кше­ни та скла­да­ти бі­знес- пла­ни. Чи, у край­ньо­му ра­зі, пи­са­ти ре­зю­ме і спіл­ку­ва­ти­ся з по­тен­цій­ним ро­бо­то­дав­цем » , — за­про­по­ну­вав Ва­дим Мі­ський.

■ Із ви­сту­пів ке­рів­ни­ків НСТУ на по­ді­ях, при­свя­че­них пер­шо­му юві­лею ком­па­нії, з дис­ку­сії в ме­діа та со­ці­аль­них ме­ре­жах зро­зумі­ло, що основ­ним ви­кли­ком для те­ле­ра­діо­ком­па­нії на да­но­му ета­пі її роз­ви­тку є су­то ор­га­ні­за­цій­ні про­бле­ми. Це не тіль­ки ка­дри та всі пи­та­н­ня, пов’ яза­ні з ни­ми, але ще і гро­ші, то­чні­ше, їх не­ста­ча.

■ Сьо­го­дні фа­кти­чно не ви­ко­ну­є­ться За­кон Укра­ї­ни «Про Су­спіль­не те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня Укра­ї­ни», згі­дно із яким НСТУ мав би отри­ма­ти 0,2% від дер­жав­но­го бю­дже­ту. У 2018 ро­ці ця ци­фра ма­ла скла­сти 1,5 млрд гри­вень, про­те Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни ви­ді­ли­ла мов­ни­ку ли­ше 776 млн грн — по­ло­ви­ну від га­ран­то­ва­ної за­ко­ном су­ми. У зв’яз­ку з цим ско­ро­че­но ва­жли­ві для фун­кціо­ну­ва­н­ня те­ле­ра­діо­ком­па­нії стат­ті, зокре­ма, ви­тра­ти на ви­ро­бни­цтво кон­тен­ту (тоб­то, вла­сне, на опла­ту пра­ці твор­чих пра­ців­ни­ків).

■ Утім, є у Су­спіль­но­го мов­ни­ка і від­но­сно хо­ро­ші но­ви­ни. Зокре­ма, за­сту­пни­ця го­ло­ви На­гля­до­вої ра­ди ПАТ « НСТУ » Сві­тла­на Оста­па роз­по­ві­ла, що за рік ро­бо­ти на Су­спіль­но­му оно­ви­ли й за­пу­сти­ли 26 рі­зно­жан­ро­вих про­е­ктів і 20 спец­про­е­ктів, за­про­ва­ди­ли кон­вер­ген­тні ре­да­кції, об’єд­нав­ши те­ле- і ра­діо­но­ви­ни в єди­ний де­пар­та­мент. Чо­му ці но­ви­ни ли­ше «від­но­сно хо­ро­ші»? То­му що рей­тинг Су­спіль­но­го те­ле­ка­на­ла за рік май­же не ви­ріс і про­дов­жує за­ли­ша­ти­ся в рам­ках со­ціо­ло­гі­чної по­хиб­ки. На 21.01.2018 р. до­ля ка­на­лу UA:Пер­ший за до­бу скла­ла всьо­го 1,02% (рей­тинг на­да­но екс­пер­тною гру­пою Kwendi на осно­ві по­пе­ре­дніх да­них Nielsen для ау­ди­то­рії «лю­ди у ві­ці 18 ро­ків і стар­ше в мі­стах із на­се­ле­н­ням по­над 50 тис. осіб»). Але кер­ма­ни­чі Су­спіль­но­го не вва­жа­ють це не­га­ти­вом.

■ На­при­клад, член на­гля­до­вої ра­ди НСТУ Єв­ген Глі­бо­ви­цький упев­не­ний, що Су­спіль­не те­ле­ба­че­н­ня не му­сять ди­ви­ти­ся всі одно­ча­сно, йо­го ме­та не рей­тин­ги, а щоб ко­жен міг ди­ви­ти­ся мов­ни­ка то­ді, ко­ли по­трі­бно. На дум­ку Глі­бо­ви­цько­го, Су­спіль­не по­трі­бне кра­ї­ні так са­мо, як лі­кар­ні (тоб­то час від ча­су, в кри­ти­чній си­ту­а­ції. — Авт.).

■ Су­ціль­ний по­зи­тив та окре­ма гор­дість НСТУ — пе­ре­тво­ре­н­ня те­ле­цен­тру на вул. Мель­ни­ко­ва на від­кри­ту ло­ка­цію для рі­зно­ма­ні­тних івен­тів. Для цьо­го на пер­шо­му по­вер­сі т. зв. «Олів­ця» на­віть ство­ре­но кре­а­тив­ний про­стір UA:HUB. На НСТУ ка­жуть, що вже зда­ва­ли свій хол для но­во­рі­чної ве­чір­ки і за­ро­би­ли на цьо­му ко­шти. Втім, у день, ко­ли Су­спіль­не свя­тку­ва­ло День сво­го на­ро­дже­н­ня, в при­мі­щен­ні на Мель­ни­ко­ва бу­ло на­стіль­ки хо­ло­дно (хо­ча це не був най­більш хо­ло­дний день ро­ку), що ста­ло зро­зумі­ло, що івен­ти в «Олів­ці» мо­жна про­во­ди­ти ли­ше в те­плу по­ру ро­ку.

■ Че­рез но­ву кон­це­пцію роз­ви­тку Су­спіль­но­го та при­мі­ще­н­ня, яке во­но за­ймає, із сі­чня цьо­го ро­ку вхід у те­ле­центр — віль­ний. Са­ме у юві­лей ком­па­нії охо­рон­ці на вхо­ді го­ло­сно обго­во­рю­ва­ли своє звіль­не­н­ня...

МА­ЛЮ­НОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

На­та­ля ІЩЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.