«Iн­фор­ма­цій­на гі­гі­є­на» у СО­ЦМЕ­РЕ­ЖАХ

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

На остан­ню не­ді­лю сі­чня при­па­дає ці­ка­ве свя­то — Між­на­ро­дний день без ін­тер­не­ту. Зда­ва­ло­ся б, ли­ше не­що­дав­но, та­кий день не був акту­аль­ним, але, ви­яв­ля­є­ться, тем­пи роз­ви­тку та впли­ву Ме­ре­жі на лю­дей ці­ка­ви­ли Бри­тан­ський ін­сти­тут со­ці­аль­них ви­на­хо­дів ще на по­ча­тку 2000-х ро­ків. За де­яки­ми да­ни­ми, са­ме ця ор­га­ні­за­ція і за­сну­ва­ла День без ін­тер­не­ту. У будь- яко­му ра­зі, цей День — ініціатива са­ме актив­них ко­ри­сту­ва­чів, а не ну­дних ре­тро­гра­дів, як мо­же зда­ти­ся на пер­ший по­гляд.

Ці­ка­во, що, чу­ю­чи та по­мі­ча­ю­чи по­ді­бні пу­блі­ка­ції про чийсь на­мір впро­ва­ди­ти для се­бе «ін­фор­ма­цій­ну гі­гі­є­ну» у со­цме­ре­жах, я зав­жди ста­ви­ла­ся до них іро­ні­чно. Зда­ва­ло­ся б, що один день без Ме­ре­жі мо­же да­ти? Який ефект? Сло­вом, я не ві­ри­ла у ефе­ктив­ність та­ких «про­це­дур».

Але одно­го ра­зу, ви­їжджа­ю­чи у мі­сто в спра­вах, я зро­зумі­ла, що мій го­лов­ний за­сі­бдля до­сту­пу в ін­тер­нет — смар­тфон — без­на­дій­но роз­ря­див­ся. Тож я со­бі по­ду­ма­ла — чо­му б не спро­бу­ва­ти обі­йти­ся без ньо­го хоч день? Не чи­та­ти «Фейс­бук» у мар­шру­тці, не гор­та­ти ін­ста­грам, по­ки стою у чер­зі... Ні­чо­го скла­дно­го, чи не так? Аж ні — че­лендж ви­явив­ся на ди­во ре­зуль­та­тив­ним. Я по­мі­ти­ла, що ко­ли не маю мо­жли­во­сті «роз­ва­жи­ти» мо­зок без­дум­ним гор­та­н­ням, він по­чи­нає ви­га­ду­ва­ти со­бі роз­ва­ги сам. У цей день я зге­не­ру­ва­ла ку­пу ро­бо­чих ідей, над яки­ми ра­ні­ше би­ла­ся б з ти­ждень, дум­ки про­сто ро­ї­ли­ся у го­ло­ві, а ру­ки аж «свер­бі­ли» від актив­но­го ба­жа­н­ня їх ре­а­лі­зу­ва­ти.

Тож, по­при ске­псис, я на сво­є­му до­сві­ді впев­ни­ла­ся — День без ін­тер­не­ту — це свя­то. Свя­то для ду­мок, ідей та, вла­сне, для са­мої се­бе.

МА­ЛЮ­НОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.