До пи­та­н­ня прі­о­ри­те­тів

Най­біль­ші те­ле­ка­на­ли Укра­ї­ни при­ді­ля­ють вій­ні ли­ше 2% ти­жне­во­го ефі­ру

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

На­цра­да з те­ле­ра­діо­мов­ле­н­ня про­ве­ла мо­ні­то­ринг ше­сти най­біль­ших ін­фор­ма­цій­но-роз­ва­жаль­них те­ле­ка­на­лів — ICTV, 1+1, UA:Пер­ший, Укра­ї­на, Ін­тер, НТН. З’ясу­ва­ло­ся, що по­ді­ям в Лу­ган­ській і До­не­цькій обла­стях во­ни при­ді­ли­ли всьо­го 22 го­ди­ни з до­слі­дже­них 1008 го­дин. Це, в се­ре­дньо­му, 2,2% від їхньо­го ти­жне­во­го ефі­ру. А те­ма оку­по­ва­но­го Кри­му за­ймає ли­ше 0,1% у ти­жне­во­му ефі­рі най­біль­ших укра­їн­ських те­ле­ка­на­лів.

По­ло­ви­на кон­тен­ту про по­дії в Лу­ган­ській і До­не­цькій обла­стях — 54% — бу­ла при­свя­че­на двом основ­ним те­мам: укра­їн­ська ар­мія і по­то­чна си­ту­а­ція на під­кон­троль­них та на тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. Най­мен­ше ува­ги те­ле­ка­на­ли при­ді­ля­ли та­ким те­мам — мен­ше ніж 3%: стан і перспективи ре­ін­те­гра­ції тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій; во­лон­тер­ська ді­яль­ність; ан­ти­укра­їн­ська ди­вер­сій­на ді­яль­ність.

«Сам факт про­ве­де­н­ня та­ко­го мо­ні­то­рин­гу — це одно­зна­чний по­зи­тив для те­ле­ка­на­лів, щоб во­ни звер­ну­ли на це ува­гу, кри­ти­чно по­ди­ви­ли­ся на свій по­ря­док ден­ний, — ко­мен­тує «Дню» ме­ді­а­ю­рист Ігор РОЗКЛАДАЙ. — Ве­ли­ка кіль­кість ста­ти­сти­чної ін­фор­ма­ції про стан справ на фрон­ті при­су­тня, зна­йти її мо­жли­во, хо­ча, зви­чай­но, во­на не по­кри­ває всі­єї кар­ти­ни си­ту­а­ції на пе­ре­до­вій. Мо­жли­во, у су­спіль­ства ін­ші за­пи­ти. На­при­клад, є ве­ли­кий по­пит на ін­фор­ма­цію про по­зи- тив­ні ре­зуль­та­ти ре­форм, со­ці­аль­но- еко­но­мі­чну си­ту­а­цію. Спо­ді­ва­ю­ся, це до­слі­дже­н­ня ста­не по­штов­хом до де­яких змін».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.