Без кон­цер­тів-ві­тань і по­лі­ти­чної ре­кла­ми

Прі­о­ри­те­ти оби­рає про­дю­сер

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Дми­тро ПЛАХТА, «День», Львів

Ре­фор­ма На­ціо­наль­ної су­спіль­ної те­ле­ра­діо­ком­па­нії Укра­ї­ни по­ча­ла актив­но впро­ва­джу­ва­ти­ся на ре­гіо­наль­но­му рів­ні. «День» сфо­ку­су­вав свою ува­гу на ТРК «Львів». Са­ме Львів­ська фі­лія бу­ла та по­ки є най­біль­шою в Укра­ї­ні. За­га­лом, тут на­лі­чу­є­ться 311 шта­тних пра­ців­ни­ків, 215 з яких на по­ча­тку сі­чня отри­ма­ли ли­сти про ско­ро­че­н­ня. Від­по­від­но, зу­пи­ни­ли ви­ро­бни­цтво більш ніж 20 про­грам.

БЕЗ КОН­ЦЕР­ТІВ-ВІ­ТАНЬ

Чи не най­біль­ший ре­зо­нанс ви­кли­ка­ло за­кри­т­тя про­гра­ми «Кон­церт ві­тань», яка що­ти­жня ви­хо­ди­ла на львів­сько­му те­ле­ба­чен­ні про­тя­гом 40 ро­ків. Основ­ною ау­ди­то­рі­єю пе­ре­да­чі бу­ли стар­ші лю­ди та жи­те­лі сіл. Фор­мат про­гра­ми по­стій­но за­ли­шав­ся не­змін­ним — ве­ду­чий чи­тав опла­че­ні гля­да­ча­ми при­ві­та­н­ня і вми­кав клі­пи. Ці­ка­во, що про­гра­ма за­ли­ша­ла­ся най­по­пу­ляр­ні­шою на те­ле­ка­на­лі на­віть 2017 ро­ку.

«Я не ро­зу­мію, на­ві­що за­кри­ва­ти успі­шний і ре­аль­но цін­ний для ба­га­тьох гля­да­чів про­ект. Стар­ші лю­ди ду­же лю­би­ли цю про­гра­му. На­вряд чи вда­сться зна­йти для ау­ди­то­рії ці­єї про­гра­ми рів­но­зна­чний кон­тент», — на­пи­са­ла то­ді у «Фейс­бу­ці» львів­ська жур­на­ліс­тка Ві­кто­рія БАЛИЦЬКА.

Змі­ни кон­тен­ту на ТРК «Львів» і при­чи­ну за­кри­т­тя «Кон­цер­ту ві­тань» у ко­мен­та­рі для «Дня» по­яснив член прав­лі­н­ня НСТУ Ми­ко­ла ЧЕРНОТИЦЬКИЙ, який від­по­від­ає за ді­яль­ність з опти­мі­за­ції цен­траль­ної та ре­гіо­наль­ної стру­ктур: «На Львів­ській фі­лії є свій про­дю­сер, ко­тра й від­по­від­ає за кон­тент. Уля­на Ан­то­ник бу­ла обра­на на цю по­са­ду на від­кри­то­му кон­кур­сі. У Львів­ській фі­лії про­дю­сер обра­ла про­гра­ми, які від­по­від­а­ють цін­но­стям Су­спіль­но­го, а які — ні. Що­до «Кон­цер­ту ві­тань», то ми для се­бе як су­спіль­ний мов­ник сфор­му­лю­ва­ли, що су­спіль­не мов­ле­н­ня, яке фі­нан­су­є­ться пла­тни­ка­ми по­да­тків, не мо­же бра­ти з них же ще якісь ко­шти за при­ві­та­н­ня. Це не­пра­виль­но. То­му «Кон­цер­ти ві­тань» ми при­пи­ни­ли по всій кра­ї­ні. Крім то­го, в да­но­му ра­зі та­кож йшло­ся про про­бле­ми з ав­тор­ськи­ми пра­ва­ми то­го кон­тен­ту, який ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся в цій про­гра­мі. Су­спіль­ний мов­ник не мо­же со­бі до­зво­ли­ти по­ру­шу­ва­ти пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті ін­ших осіб, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти му­зи­ку, на яку в нас не­має прав».

На те­му ре­фор­му­ва­н­ня ре­гіо­наль­но­го те­ле­ба­че­н­ня у Львів­ській фі­лії НСТУ го­во­рять не­охо­че, пе­ре­адре­со­ву­ю­чи пи­та­н­ня до цен­траль­ної ди­ре­кції. То­му в ді­а­ло­зі з чле­ном прав­лі­н­ня НСТУ Ми­ко­лою Чер­но­ти­цьким «День» роз­пи­тав про ін­ші ню­ан­си на­пов­не­н­ня ре­гіо­наль­ної сі­тки мов­ле­н­ня.

«Ко­жен ре­гіо­наль­ний су­спіль­ний мов­ник ви­ро­бля­ти­ме, пе­ред­усім, обов’яз­ко­вий ба­зо­вий кон­тент — це мі­ні­мум 185 хви­лин що­ден­но­го ефі­ру. Ко­жна фі­лія ви­пу­ска­ти­ме по бу­днях три пря­мо­е­фір­ні бло­ки: ран­ко­ве шоу, ви­пу­ски но­вин про­тя­гом дня та під­сум­ко­ву ана­лі­ти­чну про­гра­му о 19.20. Усі бло­ки ви­хо­ди­ти­муть син­хрон­но з ін­ши­ми ре­гіо­на­ми.

Весь ін­ший кон­тент ді­ли­ться на дві ча­сти­ни. По-пер­ше, це про­гра­ми, обра­ні в ре­зуль­та­ті від­кри­тих кон­кур­сів ідей (пі­тчин­гів). Про­дю­сер ре­гіо­наль­ної фі­лії про­во­дить кон­кур­си від­по­від­но до прі­о­ри­те­тів, які він вва­жає по­трі­бни­ми. Умов­но ка­жу­чи, якщо фі­лії по­трі­бно біль­ше ди­тя­чих про­грам, то про­дю­сер ор­га­ні­зо­вує від­по­від­ний кон­курс. Про­дю­сер від­би­рає най­кра­щі ідеї та за­твер­джує до­да­тко­ве фі­нан­су­ва­н­ня з бю­дже­ту НСТУ.

Дру­гою скла­до­вою кон­тен­ту бу­дуть про­гра­ми, що ми за­ку­по­ву­ва­ти­ме­мо цен­тра­лі­зо­ва­но. Йде­ться, на­при­клад, про се- рі­а­ли, на­у­ко­во-по­пу­ляр­ні про­гра­ми, спор­тив­ні зма­га­н­ня то­що. Ми ро­зу­мі­є­мо, що жо­дна ре­гіо­наль­на фі­лія не мо­же за­кри­ти пов­ні­стю сі­тку мов­ле­н­ня сво­їм вла­сним кон­тен­том. Окрім то­го, є ду­же ба­га­то які­сних ці­ка­вих про­грам, які ми отри­му­є­мо цен­тра­лі­зо­ва­но. На­при­клад, з остан­ньо­го бу­ли до­ку­мен­таль­ні філь­ми від ВВС, ко­трі ми пе­ре­да­ли в ре­гіо­ни».

У кон­текс­ті ТРК «Львів» та­кож ча­сто мо­жна бу­ло по­чу­ти за­ки­ди про «джин­со­ві» но­ви­ни й те, що го­ло­ва Львів­ської обла­сної держ­адмі­ні­стра­ції по­стій­но з’яв­ляв­ся в ефі­рі. Ке­рів­ни­цтво «Су­спіль­но­го» в цьо­му пи­тан­ні ви­рі­ши­ло зайня­ти твер­ду по­зи­цію. Зокре­ма, член прав­лі­н­ня НСТУ Ми­ко­ла Чернотицький на­го­ло­шує: «Ми ду­же не­га­тив­но ста­ви­мо­ся до та­ко­го за­си­л­ля ком­плі­мен­тар­них ефі­рів для мі­сце­вих адмі­ні­стра­цій і будь-яких чи­нов­ни­ків. Від­по­від­но до рі­ше­н­ня прав­лі­н­ня, яке бу­ло ухва­ле­но на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку, ми за­бо­ро­ни­ли всім під­роз­ді­лам і цен­траль­ній ди­ре­кції ПАТ «НСТУ» роз­мі­щу­ва­ти так зва­ну ре­кла­му з по­лі­ти­чним змі­стом. При­мі­ром, йде­ться про до­го­во­ри ви­сві­тле­н­ня ді­яль­но­сті ор­га­нів вла­ди, за яки­ми від­пра­цьо­ву­ва­ли ко­шти.

Однак це не озна­чає, що ми не за­про­шу­ва­ти­ме­мо жо­дних чи­нов­ни­ків до ефі­рів. Во­ни бу­дуть на­ши­ми го­стя­ми, й за­пи­та­н­ня жур­на­лі­сти ста­ви­ти­муть че­сні та пря­мі, то­му ефі­ри бу­дуть го­стри­ми та ці­ка­ви­ми, а гля­дач отри­му­ва­ти­ме ли­ше об’єктив­ну ін­фор­ма­цію.

Крім то­го, за­раз спіль­но з ру­хом «Че­сно» ми за­пу­ска­є­мо про­ект зві­ту­ва­н­ня в пря­мо­му ефі­рі чи­нов­ни­ків і мі­сце­вих по­са­дов­ців — #ЧЕСНО­звіт. Про­тя­гом 2018 ро­ку го­ло­ви обла­сних рад, ОДА, де­пу­та­ти мі­ських рад, ме­ри міст, їхні за­сту­пни­ки та ке­рів­ни­ки про­філь­них де­пар­та­мен­тів бу­дуть за­про­ше­ні в ін­те­р­актив­ні пря­мі ефі­ри на ба­зі ре­гіо­наль­ної ме­ре­жі Су­спіль­но­го. По­са­дов­ці про­зві­ту­ють про ре­зуль­та­ти сво­єї ро­бо­ти чи ви­рі­ше­н­ня мі­сце­вої кри­зо­вої си­ту­а­ції, а на­ші гля­да­чі та го­сті сту­дії змо­жуть по­ста­ви­ти за­пи­та­н­ня в пря­мо­му ефі­рі.

Ми сві­до­мо від­мов­ля­є­мо­ся від по­лі­ти­чної ро­бо­ти за­ра­ди гро­шей, щоб ро­би­ти справ­ді че­сний кон­тент і до­три­му­ва­ти­ся най­ви­щих жур­на­ліст­ських стан­дар­тів у ви­сві­тлен­ні ро­бо­ти по­са­дов­ців».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.