По­пе­ре­ду – «ре­ві­зія» всіх про­грам

До­лю по­пу­ляр­ної про­гра­ми «Ба­стіо­ни» на «ВІНТЕРІ» ви­рі­шу­ва­ти­ме... пі­тчинг

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Ми­ну­ло­го ти­жня на сто­рін­ці На­ціо­наль­ної спіл­ки жур­на­лі­стів Укра­ї­ни з’яви­ла­ся пу­блі­ка­ція про те, що біль­шість пра­ців­ни­ків Він­ни­цької фі­лії ПАТ НСТУ по­тра­пи­ли під ско­ро­че­н­ня: «Не зна­йшло­ся мі­сця у но­вій ре­да­кції і за­ві­ду­ва­че­ві від­ді­лу вій­сько­во-па­трі­о­ти­чних про­грам, за­сту­пни­ко­ві го­ло­ви Він­ни­цької обла­сної ор­га­ні­за­ції НСЖУ Ма­ри­ні Те­плен­ко», — йшло­ся у по­ві­дом­лен­ні. Її про­гра­ма «Ба­стіо­ни», при­свя­че­на вій­сько­вій те­ма­ти­ці, ви­хо­ди­ла на Він­ни­цькій ТРК май­же 18 ро­ків. Те­пер, за сло­ва­ми жур­на­ліс­тки, її, ма­буть, за­кри­ють.

«Про­дю­сер те­ле­ка­на­ла Ві­ктор Мо­за­лев­ський за­пев­нив, що «Ба­стіо­ни» ви­хо­ди­ти­муть в ефір до 1 кві­тня. А що бу­де да­лі? — ста­вить ри­то­ри­чне за­пи­та­н­ня Ма­ри­на Те­плен­ко. — Чо­му ме­ні з мо­ї­ми «Ба­стіо­на­ми», в чи­слі ін­ших 130 пра­ців­ни­ків, «ВІНТЕРИ» да­ли на під­пис «лист ща­стя» — ме­ні не по­ясню­ва­ли. Адже акту­аль­ність про­гра­ми бу­ла зав­жди, на­віть до вій­ни. Ми по­стій­но на­ма­га­ли­ся кон­цен­тру­ва­ти ува­гу на про­бле­мах на­шої ар­мії — ще то­ді, ко­ли про це взагалі ні­хто не го­во­рив. До ре­чі, в при­су­тно­сті всьо­го ко­ле­кти­ву ни­ні­шній го­ло­ва ПАТ НСТУ Зу­ра­бАла­са­нія, пе­ре­бу­ва­ю­чи у Він­ни­ці, від­зна­чив мою про­гра­му «Ба­стіо­ни» як кра­щу й за­жа­дав осо­би­сто по­зна­йо­ми­ти­ся із її ав­то­ром, що­би, як мі­ні­мум, по­ти­сну­ти вдя­чно ру­ку й за­про­си­ти ді­ли­ти­ся до­сві­дом. Ко­ле­ктив « ВІНТЕРИ » мо­же це за­свід­чи­ти. З огля­ду на те, що від­бу­ва­є­ться не ли­ше на на­шо­му те­ле­ка­на­лі, а на всіх фі- лі­ях Су­спіль­но­го — ні про­гра­ми, ні цьо­го від­ді­лу не бу­де. До сло­ва, у нас на сті­нах кіль­кох по­вер­хів ви­сі­ли від­зна­ки, гра­мо­ти, ди­пло­ми ко­лег за твор­чі пе­ре­мо­ги в між­на­ро­дних та все­укра­їн­ських кон­кур­сах — своє­рі­дна про­фе­сій­на істо­рія зро­ста­н­ня. Усе це ви­яви­ло­ся не­зна­чу­щим для но­вих кер­ма­ни­чів. Втім, як і ін­шим ко­ле­гам, ме­ні на­да­ли спи­сок ва­кан­сій, пе­ре­ва­жно в ін­ших обла­стях та на пів­став­ки або на кіль­ка мі­ся­ців (на­віть на один!) на де­кре­тну від­пус­тку, але жо­дної з них не бу­ло у Він­ни­ці. То­му я під­пи­са­ла «лист ща­стя» про ско­ро­че­н­ня із тим, що по­ві­дом­лю своє рі­ше­н­ня що­до пе­ре­во­ду зго­дом».

Те, що у фі­лії ПАТ НСТУ «Він­ни­цька ре­гіо­наль­на ди­ре­кція ВІНТЕРА» від­бу­ва­є­ться ско­ро­че­н­ня, ке­рів­ни­цтво не за­пе­ре­чує. При­чи­на одна для всіх ре­гіо­нів — пе­ре­хід від дер­жав­но­го до су­спіль­но­го мов­ле­н­ня, уні­фі­ка­ція стру­кту­ри і змі­на юри­ди­чно­го ста­ту­су ко­ли­шніх ОДТРК. Що сто­су­є­ться про­гра­ми «Ба­стіо­ни», то, як по­ві­до­мив про­дю­сер те­ле­ка­на­ла Ві­ктор Мо­за­лев­ський, її не за­кри­то, во­на ви­хо­дить в ефі­рі «ВІНТЕРИ», що­се­ре­ди о 20.00. Однак по­пе­ре­ду — «ре­ві­зія» усіх про­грам. Це зна­чить, що ав­то­ри бу­дуть пре­зен­ту­ва­ти і за­хи­ща­ти свої пе­ре­да­чі, аби в ефі­рі дій­сно бу­ли най­кра­щі про­е­кти. Цей етап є ду­же ва­жли­вим для які­сно­го зро­ста­н­ня су­спіль­них мов­ни­ків у ре­гіо­нах.

«Ко­ли фор­му­ва­ли штат бю­ро те­ле­ра­діо­но­вин, із Ма­ри­ною Те­плен­ко від­бу­ла­ся роз­мо­ва, де їй бу­ло озву­че­но пе­ре­лік шта­тних по­сад, жо­дна з них її не за­ці­ка­ви­ла. До то­го ж, Ма­ри­ні Те­плен­ко бу­ло по­ві­дом­ле­но, що твор­ча ча­сти­на пра­ців­ни­ків у май­бу­тньо­му пе­ре­хо­дить на від­кри­ті кон­кур­си ідей (тоб­то пі­тчин­ги), ко­ли ав­то­ри змо­жуть по­да­ти ідею про­гра­ми, до­ве­сти, що во­на дій­сно най­кра­ща се­ред за­про­по­но­ва­них, а пе­ре­мож­ці та­ко­го кон­кур­су бу­дуть ре­а­лі­зо­ву­ва­ти про­ект уже за до­го­во­ром з НСТУ. Тоб­то якщо на сьо­го­дні ми по­кри­ва­є­мо ефір­ну сі­тку вла­сним про­ду­ктом на 80%, то у кві­тні шта­тні жур­на­лі­сти го­ту­ва­ти­муть мі­сце­ві те­ле- і ра­діо­но­ви­ни про­тя­гом дня, ран­ко­ве роз­ва­жаль­не те­ле­шоу, ве­чір­ню ана­лі­ти­чну те­ле­про­гра­му та ра­діо­про­гра­ми. Ре­шту кон­тен­ту бу­де­мо за­мов­ля­ти на від­кри­тих кон­кур­сах ідей — пі­тчин­гах. За під­сум­ка­ми кон­кур­су з ви­ро­бни­ка­ми про­грам укла­да­ти­муть стро­ко­ві кон­тра­кти. Якщо ви­гра­ють «Ба­стіо­ни», то во­ни транс­лю­ва­ти­му­ться в ефі­рі й на­да­лі, — ко­мен­тує Ві­ктор Мо­за­лев­ський. — Ве­ли­кий штат — це да­ле­ко не зав­жди які­сні­ші про­гра­ми і су­спіль­но ва­жли­вий кон­тент. Прі­о­ри­те­том у ро­бо­ті фі­лій є і має бу­ти са­ме які­сні, опе­ра­тив­ні, не­за­ле­жні ре­гіо­наль­ні но­ви­ни — це той не­об­хі­дний мі­ні­мум, який має за­без­пе­чи­ти су­спіль­ний мов­ник у ре­гіо­ні. На сьо­го­дні на­ші жур­на­лі­сти но­вин по­ча­ли пра­цю­ва­ти за за­галь­но­прийня­ти­ми стан­дар­та­ми те­ле­жур­на­лі­сти­ки. Хтось го­то­вий вчи­ти­ся но­во­му і пра­цю­ва­ти в ін­шо­му тем­пі, а ко­мусь скла­дно при­сто­су­ва­ти­ся до по­ді­бних змін. На­при­клад, у ба­га­тьох жур­на­лі­стів від­су­тні на­ви­чки ро­бо­ти з комп’юте­ром. Для цьо­го у фі­лії на­ра­зі про­во­дя­ться на­вча­н­ня жур­на­лі­стів азам ві­део­мон­та­жу та осво­є­н­ня ін­ших по­трі­бних для ро­бо­ти про­грам. Ми не бо­ї­мось по­ми­лок, не бо­ї­мо­ся вчи­ти­ся, бо ма­є­мо ме­ту — по­бу­ду­ва­ти су­спіль­не мов­ле­н­ня, орі­єн­то­ва­не на спо­жи­ва­ча».

ТРК «ВІНТЕРА» — одна з най­біль­ших ди­ре­кцій На­ціо­наль­ної су­спіль­ної те­ле­ра­діо­ком­па­нії Укра­ї­ни. Ста­ном на гру­день 2017 ро­ку у ній на­лі­чу­ва­ло­ся 208 шта­тних по­сад. Про­цес уні­фі­ка­ції і ско­ро­че­н­ня шта­тних по­зи­цій на ка­на­лі три­ва­ти­ме до кві­тня 2018 ро­ку. А вже з 2 кві­тня шта­тний роз­пис фі­лії скла­да­ти­ме­ться з 84 шта­тних по­сад, а ча­сти­ну фун­кцій, зокре­ма го­спо­дар­ські, бу­де ви­ве­де­но на ау­тсор­синг — спів­пра­цю за ци­віль­но-пра­во­ви­ми уго­да­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.