«ЛО­КАЛЬ­НИЙ КОН­ТЕНТ МАЄ ВИРОБЛЯТИСЯ НА МІ­СЦІ»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Те­тя­на ВЕРГЕЛЕС, го­лов­ний ре­да­ктор IA ZIK:

— Без­по­се­ре­дньо для ко­ле­кти­ву львів­сько­го те­ле­ба­че­н­ня за­ли­ша­є­ться ство­ре­н­ня ви­пу­сків но­вин, ран­ко­во­го шоу та ве­чір­ньої під­сум­ко­вої про­гра­ми. Ве­ли­ка ча­сти­на ре­шти кон­тен­ту над­хо­ди­ти­ме сю­ди з Ки­є­ва. Це одно­зна­чно не­пра­виль­ний під­хід. Ло­каль­ний кон­тент має вироблятися на мі­сці. Ним по­вин­ні за­йма­ти­ся жур­на­лі­сти, які жи­вуть по­ряд із ти­ми лю­дьми, для яких ро­блять про­гра­ми. Адже во­ни жи­вуть їхні­ми про­бле­ма­ми та що­ден­ни­ми тур­бо­та­ми й зна­ють істо­рію та куль­ту­ру цьо­го краю.

Якщо по­гля­ну­ти на сі­тку мов­ле­н­ня ре­гіо­наль­но­го ТРК «Львів», то, мо­жли­во, біль­шість про­грам все-та­ки по­трі­бно бу­ло за­ли­ши­ти. Так, їх тре­ба мо­дер­ні­зу­ва­ти та осу­ча­сни­ти. Однак за сво­єю те­ма­ти­кою во­ни по­ру­шу­ва­ли якраз весь спектр про­блем, акту­аль­них для ре­гіо­ну. Чо­го не бу­ло й що хо­ті­ло­ся б ма­ти? Це — пи­та­н­ня зайня­то­сті на­се­ле­н­ня. Сіль­ські гро­ма­ди ки­ну­ли на­при­зво­ля­ще. Не на­вчи­ли за­ро­бля­ти на се­бе ін­шим спосо­бом, ніж кон­тра­бан­дою. Це бо­лю­че пи­та­н­ня для Львів­сько­го при­кор­дон­но­го ре­гіо­ну. Як гро­ма­дам ви­жи­ва­ти? Цю про­бле­му мав би ве­сти ре­гіо­наль­ний су­спіль­ний мов­ник. Се­ла отри­ма­ли б мо­жли­вість по­ди­ви­ти­ся на се­бе й те, як во­ни на­справ­ді жи­вуть. Це ці­ла низ­ка про­блем: від яко­сті про­ду­ктів до рів­ня там­те­шніх шкіл. Не по­трі­бно по­ру­шу­ва­ти якісь ко­смі­чні про­бле­ми. Не­об­хі­дно звер­та­ти ува­гу на про­блем­ні пи­та­н­ня ко­жно­го се­ла, мі­сте­чка та, зре­штою, обла­сно­го цен­тра.

Не­об­хі­дні про­гра­ми, які бу­ли б спря­мо­ва­ні про­ти во­ро­жої ін­фор­ма­цій­ній екс­пан­сії. Ба­га­то го­стро­по­лі­ти­чних ток-шоу, на­пев­но, не по­трі­бні. Акцент слід ро­би­ти на про­сві­тни­цькі та кра­є­знав­чі про­гра­ми, а та­кож пе­ре­да­чі, які бтор­ка­ли­ся істо­рії краю та Укра­ї­ни за­га­лом.

Бу­ло ба­га­то пре­тен­зій що­до ча­стої при­су­тно­сті в ефі­рі ТРК «Львів» го­ло­ви ЛОДА Оле­га Си­ню­тки. Мов­ляв, дер­жав­не те­ле­ба­че­н­ня ви­ко­ри­сто­ву­ва­ло­ся під по­тре­би обл­держ­адмі­ні­стра­ції. На­справ­ді в кон­текс­ті Льво­ва та Львів­ської обла­сті на це тре­ба по­гля­ну­ти під ін­шим ку­том. Дру­жи­на мі­сько­го го­ло­ви Льво­ва Ан­дрія Са­до­во­го є вла­сни­ком ве­ли­ко­го ме­ді­а­хол­дин­гу. Від­по­від­но, обла­сне те­ле­ба­че­н­ня до­зво­ля­ло, так би мо­ви­ти, три­ма­ти ба­ланс, ко­ли Си­ню­тка міг на ТРК «Львів» ви­кла­сти по­зи­цію обла­сно­го ке­рів­ни­цтва. Так вда­ва­ло­ся уни­ка­ти ін­фор­ма­цій­но­го пе­ре­ко­су. Ко­ли гля­дач пе­ре­гля­нув оби­два ка­на­ли, утво­рю­вав­ся пев­ний ба­ланс ду­мок. Від­по­від­но­го ба­лан­су ду­мок хо­ті­ло­ся бспо­ді­ва­ти­ся й від ре­гіо­наль­но­го су­спіль­но­го мов­ни­ка на Львів­щи­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.