«За­ко­ха­ти­ся в укра­їн­ську лі­те­ра­ту­ру»

Зи­мо­вий ви­пуск аме­ри­кан­сько­го жур­на­лу при­свя­че­но на­шій лі­те­ра­ту­рі

Den (Ukrainian) - - Українці – Читайте! -

По­ки Укра­їн­ський ін­сти­тут пе­ре­бу­ва­єу про­це­сі ство­ре­н­ня, куль­тур­на ди­пло­ма­тія три­ва­є­зав­дя­ки осо­би­стим іні­ці­а­ти­вам. Кей­тлін Ґар­сіа, ре­да­ктор­ка лі­те­ра­тур­но­го ви­да­н­ня Apofenie, го­ту­є­ви­пуск із тво­ра­ми су­ча­сних укра­їн­ських пи­сьмен­ни­ків.

«Я на­ди­хну­ла­ся на ство­ре­н­ня та­ко­го жур­на­лу пі­сля пер­шої по­їзд­ки в Укра­ї­ну. Ко­ли бу­ла во­лон­те­ром у Чер­нів­цях, по­зна­йо­ми­ла­ся з Хри­сти­ною Вен­гри­нюк, ми го­во­ри­ли про лі­те­ра­ту­ру. Та­кож во­на по­зна­йо­ми­ла ме­не з ін­ши­ми чер­ні­ве­цьки­ми пи­сьмен­ни­ка­ми — Ма­кси­мом Ду­пе­шком та Ан­дрі­єм Ту­жи­ко­вим... Дя­ку­ю­чи їм, я змо­гла до­тор­кну­ти­ся до ро­біт ба­га­тьох укра­їн­ських пи­сьмен­ни­ків і, в ре­зуль­та­ті, ви­рі­ши­ла зро­би­ти так, щоб їхні текс­ти бу­ли до­сту­пні ан­гло­мов­ній ау­ди­то­рії. До­свід спіл­ку­ва­н­ня з укра­їн­ця­ми, як в Укра­ї­ні, так і в Нью-Йор­ку, був ди­во­ви­жний. То­му хо­ті­ла би, щоб аме­ри­кан­ці, так са­мо, як і я, за­ко­ха­ли­ся в укра­їн­ську куль­ту­ру», — роз­по­ві­ла в ін­терв’ю для ТРК «Бу­ко­ви­на» Кей­тлін Ґар­сіа. Окрім зга­да­них ав­то­рів, у но­во­му ви­пу­ску жур­на­лу та­кож бу­дуть тво­ри Сер­гія Жа­да­на, Ан­дрія Люб­ки, Лю­бо­ві Яким­чук, Та­ні Ма­ляр­чук, Ка­те­ри­ни Баб­кі­ної та ін­ших.

Жур­нал Apofenie бу­ло за­сно­ва­но 2017 ро­ку. Йо­го ме­та — да­ва­ти сло­во тим, хто не був по­чу­тий, щоб по­кра­щи­ти ро­зу­мі­н­ня їхньо­го ду­хов­но­го та ма­те­рі­аль­но­го жи­т­тя. То­му те­ма зи­мо­во­го ви­пу­ску не ви­пад­ко­ва. На дум­ку ре­да­кції жур­на­лу Apofenie, ба­га­тьом лю­дям у всьо­му сві­ті ці­ка­во ді­зна­ти­ся про Укра­ї­ну, але че­рез мов­ний бар’єр во­ни не мо­жуть за­до­воль­ни­ти свій ін­те­рес.

Тож та­ка ініціатива — один з кро­ків до на­пов­не­н­ня ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру прав­ди­вою і по­зи­тив­ною ін­фор­ма­ці­єю про Укра­ї­ну. Зи­мо­вий ви­пуск Apofenie ма­є­по­ба­чи­ти світ уже в лю­то­му. Дру­ко­ва­на вер­сія (ви­пуск якої мо­жна під­три­ма­ти на GoFundMe) очі­ку­є­ться на по­ча­тку ве­сни.

Ма­рія ЧАДЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.