Сим­вол сим­во­лів

У Му­зеї ім. Бо­г­да­на та Вар­ва­ри Ха­нен­ків пред­став­ле­ні ро­бо­ти зна­ме­ни­то­го май­стра ка­лі­гра­фії Рю­се­кі Мо­рі­мо­то

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» -

Цей япон­ський ми­тець був дру­гом Му­зею — під­три­мав фі­нан­со­во і по­да­ру­вав 26 вла­сних тво­рів. Не­що­дав­но Рю­се­кі Мо­рі­мо­то ві­ді­йшов у Ві­чність... Ха­нен­ків­ці із вдя­чно­сті до ці­єї не­пе­ре­сі­чної лю­ди­ни від­кри­ли ви­став­ку йо­го ро­біт із фон­дів Му­зею. Спо­га­да­ми про май­стра з чи­та­ча­ми дня по­ді­ли­ла­ся ві­до­мий ху­до­жник і ми­сте­цтво­зна­вець, про­фе­сор На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Ки­є­во-Мо­ги­лян­ська ака­де­мія» Оль­га ПЕТРОВА, яка ра­зом з Мо­рі­мо­то-сен­се­єм екс­по­ну­ва­ла­ся в мі­сті Оса­ка...

10 лю­то­го від­бу­де­ться зу­стріч мис­тки­ні з ти­ми, хто за­ві­та­є­на вер­ні­саж до Му­зею Ха­нен­ків.

...У ве­ре­сні 2002 ро­ку На­ціо­наль­ний му­зей ми­стецтв іме­ні Бо­г­да­на та Вар­ва­ри Ха­нен­ків роз­по­чи­нав но­вий се­зон ви­став­кою ка­лі­гра­фії сен­сея Рю­се­кі Мо­рі­мо­то. По­соль­ство Япо­нії в Укра­ї­ні як спів­ор­га­ні­за­тор про­е­кту про­во­ди­ло низ­ку куль­тур­них про­ек- тів «Япон­ська осінь», і ця екс­по­зи­ція, так са­мо як і ін­ші про­е­кти По­соль­ства, бу­ла при­свя­че­на 10-річ­чю вста­нов­ле­н­ня ди­пло­ма­ти­чних від­но­син між Япо­ні­єю та Укра­ї­ною.

Ми­сте­цтву ка­лі­гра­фії ху­до­жник при­свя­тив усе сво­є­жи­т­тя, про­дов­жу­ю­чи ро­дин­ну тра­ди­цію. Ба­тько пе­ре­дав Рю­се­кі та­єм­ни­ці ма­гі­чно­го пи­сьма і май­стер­но­сті. Ко­ле­ги ху­до­жни­ка, оці­нив­ши до­ско­на­лість йо­го ми­сте­цтва, ще у 1976 ро­ці обра­ли Мо­рі­мо­то ди­ре­кто­ром «Асо­ці­а­ції су­ча­сної ка­лі­гра­фії». 1979 р. він за­сну­вав вла­сну шко­лу ка­лі­гра­фії «Хо­ку­шин Со­до­кай». Уже кіль­ка по­ко­лінь йо­го учнів роз­ви­ва­ють і по­пу­ля­ри­зу­ють ми­сте­цтво ка­лі­гра­фії не ли­ше у се­бе на Ба­тьків­щи­ні, а й у ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту.

Екс­по­зи­цію ви­став­ки в Ки­є­ві Мо­рі­мо­то бу­ду­вав вла­сно­руч. З ди­во­виж- ною ні­жні­стю він ді­ста­вав із ви­дов­же­них ко­ро­бок-пе­на­лів су­вої, за­гор­ну­ті у то­нень­кий па­пір. Йо­го ру­хи ски­да­ли­ся на свя­щен­но­дій­ство, і ко­ли всі су­вої на­ре­шті бу­ли роз­гор­ну­ті, пра­ців­ни­кам му­зею від­крив­ся та­єм­ни­чий світ зна­ків-сим­во­лів.

Про­ве­де­ні ху­до­жни­ком у рам­ках ви­став­ки май­стер-кла­си ма­ли ве­ли­че­зний успіх у гля­да­чів, осо­бли­во у мо­ло­ді­жної ау­ди­то­рії. На бі­ле тло су­вою, яке асо­ці­ю­є­ться з без­кі­не­чні­стю ко­смо­су, ма­е­стро стрім­ко і впев­не­но на­но­сив зна­ки. Ру­хи пен­зля по во­ло­го­му па­пе­рі — енер­гій­ні, ви­ві­ре­ні та без­до­ган­ні, на­га­ду­ва­ли то­чність ба­ле­тних «па». Адже ка­лі­граф не має пра­ва на по­мил­ку. Бу­ло при­єм­но усві­дом­лю­ва­ти, що мо­лодь, зна­йо­ма з дзен-буд­дій­ською фі­ло­со­фі­єю, го­то­ва ін­те­ле­кту­аль­но і ду­хов­но вжи­ва­ти­ся, вгля­да­ти­ся і вслу­ха­ти­ся у до­ско­на­лість та­єм­ни­чо­го сві­ту япон­сько­го ху­до­жни­ка.

Ро­бо­ти сен­сея Мо­рі­мо­то з їхньою ор­на­мен­таль­ні­стю і во­дно­час кон­стру­ктив­ні­стю за­ну­рю­ють сві­до­мість гля­да­ча в ау­ру та­єм­ни­ці. Сло­ве­сний знак — іє­ро­гліф, на­пи­са­ний май­стром, спри­йма­є­ться як не­ро­зга­да­ний ін­три­гу­ю­чий ла­бі­ринт, що по­дра­знює уяву. Як сим­вол, ка­лі­гра­фі­чний знак ба­га­то­зна­чний і не­ви­чер­пний для вдум­ли­во­го гля­да­ча. Він — та­єм­ни­ця, яка, на дум­ку Оска­ра Уайль­да, «за­ли­ша­є­ться до­ро­го­цін­ною не ли­ше для бо­гів, а й для тих, хто мо­ли­ться».

У сво­їх ка­лі­гра­фі­чних по­сла­н­нях Рю­се­кі Мо­рі­мо­то пред­ста­вив «сло­ва — по­ня­т­тя», які вті­лю­ють су­тно­сті дзен­сві­то­с­прийня­т­тя. На су­во­ях май­стер ла­ко­ні­чно­го зна­ку за­кар­бу­вав ду­хов­ний образ Кон­фу­ція, для яко­го по­ня­т­тя «лю­бов» ма­ло сто­су­нок не ли­ше до лю­ди­ни, а й до всьо­го по­зи­тив­но­го у сві­ті. Адже не ви­пад­ко­во ка­лі­гра­фі­чне пи­сьмо у Япо­нії від­дав­на вва­жа­ло­ся «по­сла­н­ням бо­гів». Знак-сим­вол не­се енер­ге­ти­чну си­лу, то­му не­ви­пад­ко­во сен­сей анон­су­вав свою ви­став­ку зна­ком «Ра­дість».

Тво­ри ка­лі­гра­фії, ви­ко­на­ні у жи­вій тра­ди­ції «Сьо­до», які то­ді впер­ше бу­ли пред­став­ле­ні укра­їн­ським гля­да­чам, ма­е­стро Мо­рі­мо­то в подаль­шо­му по­да­ру­вав Му­зею Ха­нен­ків. Ни­ні на ви­став­ці, при­свя­че­ній пам’яті ху­до­жни­ка, гля­да­чі ма­ти­муть змо­гу зно­ву по­ба­чи­ти ці ро­бо­ти і від­да­ти ша­ну япон­сько­му ми­тце­ві.

Оль­га ПЕТРОВА, ху­до­жник, ми­сте­цтво­зна­вець Фото з особистого архіву ав­то­ра

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.