Ар­тем СИТНИК,

го­ло­ва На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - https://focus.ua/

Те, що ми по­ба­чи­ли в дер­жав­но­му се­кто­рі, не опи­су­є­ться жо­дни­ми сло­ва­ми... Ми по­ба­чи­ли, що ко­ру­пція в дер­жав­но­му се­кто­рі — це дже­ре­ло по­лі­ти­чної ко­ру­пції, фі­нан­су­ва­н­ня фра­кцій і пар­тій, які ство­рю­ють за­ко­ни під се­бе... Ми ба­чи­мо, що зав­дя­ки по­лі­ти­чній ко­ру­пції ухва­лю­ють за­ко­ни, які від са­мо­го по­ча­тку не до­зво­ля­ють че­сно­му бі­зне­су кон­ку­ру­ва­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.