Ча­рів­на GPS-пі­гул­ка

У Дер­жлі­с­агент­стві пе­ре­ко­на­ні: за­три­ман­ню по­ру­шни­ків спри­я­ти­ме... кон­троль за ін­спе­кто­ра­ми

Den (Ukrainian) - - День України -

За­сту­пник го­ло­ви Дер­жав­но­го агент­ства лі­со­вих ре­сур­сів Во­ло­ди­мир БОНДАР за­зна­чив, що рей­до­ві бри­га­ди, які ма­ють ви­яв­ля­ти пра­во­по­ру­шни­ків у лі­сі, за­га­лом­пра­цю­ють до­бре. Однак по­при ве­ли­ку кіль­кість ви­їзних пе­ре­ві­рок, їхня ефе­ктив­ність за­ли­ша­є­ться не­ви­со­кою. То­му Дер­жлі­с­агент­ство пла­нує по­си­ли­ти кон­троль за сво­ї­ми спів­ро­бі­тни­ка­ми. Но­ви­ну по­ві­до­мив «Уря­до­вий пор­тал».

На ав­то­мо­бі­лях дер­жав­ної лі­со­вої охо­ро­ни вста­нов­лять GPSтре­ке­ри для від­сте­же­н­ня їхньо­го пе­ре­су­ва­н­ня. Чи­нов­ни­ки спо­ді­ва­ю­ться, що скла­де­на та­ким­чи­ном кар­та мар­шру­тів до­по­мо­же пра­виль­но спла­ну­ва­ти рей­ди та роз­по­ді­ли­ти зо­ни від­по­від­аль­но­сті.

Та­ка стур­бо­ва­ність ефе­ктив­ні­стю ро­бо­ти пов’яза­на з ма­со­ви­ми ви­пад­ка­ми не­за­кон­них ви­ру­бок, які ста­біль­но фі­ксу­ю­ться з 2014 ро­ку. «За 2017 рік об­сяг та­ких ру­бок склав тро­хи біль­ше 26 ти­сяч ку­бі­чних ме­трів, кіль­кість ви­пад­ків — 7 ти­сяч. Су­ма за­по­ді­я­ної шко­ди скла­ла 157,5 міль­йо­на гри­вень. Однак вар­то за­зна­чи­ти, що по­рів­ня­но з 2016 ро­ко­моб­сяг не­за­кон- них ру­бок змен­шив­ся на 1,7 ти­ся­чу ку­бі­чних ме­трів», — ска­зав Во­ло­ди­мир Бондар. Най­біль­ше по­тер­па­ють лі­си Рів­нен­щи­ни, Хер­сон­щи­ни, Львів­щи­ни, Хар­ків­щи­ни, Жи­то­мир­щи­ни та За­кар­па­т­тя.

Зна­чно зро­сла час­тка не­за­кон­них ру­бок, ско­є­них нев­ста­нов­ле­ни­ми осо­ба­ми, осо­бли­во у пів­ден­них обла­стях. У Ми­ко­ла­їв­ській, За­по­різь­кій, Хер­сон­ській та До­не­цькій обла­стях май­же не вда­є­ться іден­ти­фі­ку­ва­ти по­ру­шни­ків. Є «ре­корд­сме­ни» і се­ред за­хі­дних обла­стей. Якщо на пів­дні та схо­ді не ви­ста­чає ко­штів на утри­ма­н­ня всьо­го шта­ту лі­со­вої охо­ро­ни, то під­ле­глі на за­хо­ді, на дум­ку Дер­жлі­с­агент­ства, не­до­ста­тньо ефе­ктив­ні в ро­бо­ті та не спів­пра­цю­ють із пра­во­охо­рон­ця­ми. Тож чи­нов­ни­ки за­кли­ка­ють пра­ців­ни- ків рей­до­вих бри­гад по­си­ли­ти опе­ра­тив­ну ро­бо­ту та за­лу­ча­ти до неї по­лі­цей­ських і при­ро­до­охо­рон­ців.

Про­зві­ту­ва­ло Дер­жлі­с­агент­ство і про свої успі­хи в ле­галь­ній за­го­тів­лі де­ре­ви­ни за ми­ну­лий рік — 15,9 міль­йо­на ку­бо­ме­трів де­ре­ви­ни, що на 2,5% мен­ше, ніж у 2016 ро­ці. Об­ся­ги від­нов­ле­н­ня лі­сів де­що скром­ні­ші — 53 ти­ся­чі ге­кта­рів. Успі­шно за­по­ча­тко­ва­ний про­даж де­ре­ви­ни на ау­кціон­них тор­гах в еле­ктрон­ній фор­мі. Во­ло­ди­мир Бондар на­го­ло­шує: «Еле­ктрон­ні тор­ги — це той на­пря­мок ро­бо­ти, якимм и бу­де­мо йти і впро­ва­джу­ва­ти­ме­мо на­да­лі. На мою дум­ку, це єди­ний на­пря­мок, який за­без­пе­чує ефе­ктив­не фор­му­ва­н­ня ці­ни і про­зо­рі пра­ви­ла». Пі­дго­ту­ва­ла Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.