Знов у трій­ці силь­них

Елі­на Сві­то­лі­на по­вто­ри­ла свій ре­корд у рей­тин­гу най­кра­щих те­ні­си­сток сві­ту

Den (Ukrainian) - - День України -

Жі­но­ча те­ні­сна асо­ці­а­ція (WTА) у по­не­ді­лок, 29 сі­чня, опу­блі­ку­ва­ла оновлений рей­тинг най- кра­щих те­ні­си­сток сві­ту. В пер­шій со­тні сві­то­вої кла­си­фі­ка­ції — чо­ти­ри укра­їн­ські те­ні­сис­тки, і всі укрі­пи­ли свої по­зи­ції, по­ві- дом­ляє www.sportonline.ua. Елі­на Сві­то­лі­на по­вто­ри­ла свій ре­корд, по­вер­нув­шись на тре­тє мі­сце. На три по­зи­ції під­ня­ла­ся Ле­ся Цу­рен­ко (40-а), на 14 — Ка­те­ри­на Бон­да­рен­ко ( 80- та), на одну — Ка­те­ри­на Ко­зло­ва ( 85- та). Мі­сця в дру­гій со­тні сві­то­во­го рей­тин­гу по­сі­да­ють дві укра­їн­ки. Ан­ге­лі­на Ка­лі­ні­на під­ня­ла­ся на де­сять пун­ктів і те­пер по­сі­дає 144- те мі­сце, на п’ ять пун­ктів під­ня­ла­ся Ді­а­на Ястрем­ська (172-га). На­го­ло­шу­є­мо на про­гре­сі 15-рі­чної Мар­ти Ко­стюк, яка з 521-го ряд­ка рей­тин­гу під­ня­ла­ся на 243-тю по­зи­цію.

Ка­ро­лін Во­зня­цькі з Да­нії ви­йшла в лі­де­ри сві­то­вої кла­си­фі­ка­ції пі­сля пе­ре­мо­ги на Australian Open, змі­стив­ши на дру­гий ря­док ру­мун­ку Си­мо­ну Ха­леп. На один пункт по­кра­щи­ли своє ста­но­ви­ще че­шка Ка­ро­лі­на Плі­шко­ва (5-та), ла­твій­ка Оле­на Оста­пен­ко (6-та) і фран­цу­жен­ка Ка­ро­лін Гар­сія (7-ма). Нім­ке­ня Ан­же­лі­ка Кер­бер стала дев’ятою ра­ке­ткою сві­ту, під­няв­шись з 16- ої по­зи­ції. Де­ся­ток силь­них те­ні­си­сток сві­ту за­мкну­ла фран­цу­жен­ка Крі­сті­на Мла­де­но­віч, під­няв­шись з 11-го мі­сця.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.