«Но­ві шля­хи спів­пра­ці у ко­смі­чній га­лу­зі»

Сту­ден­тів Львів­ської по­лі­те­хні­ки пла­ну­ють за­про­си­ти на ви­ро­бни­чу пра­кти­ку на КБ «Пів­ден­не»

Den (Ukrainian) - - День України -

Дер­жав­не під­при­єм­ство «Кон­стру­ктор­ське бю­ро «Пів­ден­не» ім. М.К. Ян­ге­ля» — про­від­на укра­їн­ська ор­га­ні­за­ція з роз­роб­ки ра­ке­тних ком­пле­ксів та ра­ке­тно-ко­смі­чних си­стем, що ба­зу­є­ться у Дні­прі, — від­те­пер ще ті­сні­ше спів­пра­цю­ва­ти­ме в ко­смі­чній га­лу­зі з На­ціо­наль­ни­му­ні­вер­си­те­том«Львів­ська по­лі­те­хні­ка».

На­прям­ки май­бу­тньо­го спів­ро­бі­тни­цтва бу­ли обго­во­ре­ні в хо­ді зу­стрі­чі в уні­вер­си­те­ті, ку­ди за­ві­тав го­лов­ний кон­стру­ктор КБ ко­смі­чних апа­ра­тів ДП КБ «Пів­ден­не» Во­ло­ди­мир Ма­слей. Як від­зна­чає прес-слу­жба Львів­ської по­лі­те­хні­ки, спіль­ний на­у­ко­вий по­шук, на дум­ку сто­рін, мо­жна роз­гор­ну­ти у сфе­рі роз­роб­ки і впро­ва­дже­н­ня су­ча­сних ко­смі­чних си­сте­мі те­хно­ло­гій, ко­смі­чно­го мо­ні­то­рин­гу та за­со­бів мо­де­лю­ва­н­ня, ви­со­ко­рів­не­во­го про­е­кту­ва­н­ня. Є та­кож пер­спе­ктив­ні на­мі­ри спів­ро­бі­тни­цтва в га­лу­зі ма­те­рі­а­ло­знав­ства та ви­го­тов­ле­н­ня кон­стру­кцій із по­лі­мер­но-ком­по­зи­тних ма­те­рі­а­лів.

Однак пер­шо­чер­го­во сто­ро­ни ді­йшли кон­сен­су­су в пи­тан­ні ба­зи пра­кти­ки для сту­ден­тів. У зу­стрі­чі та­кож взя­ла участь до­цент ка­фе­дри ви­щої гео­де­зії та астро­но­мії Лю­бов Ян­ків-Ві­тков­ська, яка у ко­мен­та­рі для «Дня» де­таль­ні­ше роз­по­ві­ла про май­бу­тню спів­пра­цю:

« Львів­ська по­лі­те­хні­ка спів­пра­цює з кон­стру­ктор­ським­бю­ро « Пів­ден­ним » уже ба­га­то ро­ків. Ми роз­ши­рю­є­мо на­ше спів­ро­бі­тни­цтво, до­ся­гнув­ши по­пе­ре­дньої до­мов­ле­но­сті про про­хо­дже­н­ня ви­ро­бни­чої та до­слі­дни­цької пра­кти­ки сту­ден­та­ми Львів­ської по­лі­те­хні­ки на ба­зі КБ «Пів­ден­не» за спе­ці­а­лі­за­ці­я­ми « Ко­смі­чний мо­ні­то­ринг Зем­лі» та «Ко­смі­чна гео­де­зія » . Про­ект уго­ди вже го­то­вий. Для оста­то­чно­го її під­пи­са­н­ня ми че­ка­є­мо в се­ре­ди­ні лю­то­го на пред­став­ни­цьку де­ле­га­цію ра­ке­тни­ків із Дні­пра.

Для нас ва­жли­во, аби сту­ден­ти, яких ми го­ту­є­мо до ро­бо­ти у ко­смі­чній га­лу­зі, ма­ли на­ле­жну ба­зу пра­кти­ки. На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку ми під­пи­са­ли уго­ду з На­ціо­наль­ним­цен­тро­м­управ­лі­н­ня ви­про­бу­ва­н­ня ко­смі­чних за­со­бів. За­раз роз­по­чи­на­є­мо та­ку спів­пра­цю з КБ «Пів­ден­не», адже са­ме для пра­це­вла­шту­ва­н­ня на та­ких під­при­єм­ствах «Львів­ська по­лі­те­хні­ка» го­тує сво­їх ви­пу­скни­ків.

Слід на­го­ло­си­ти, що та­кі ор­га­ні­за­ції, як КБ «Пів­ден­не», крім основ­ної ро­бо­ти — роз­ви­тку ко­смі­чної га­лу­зі та під­трим­ки ста­ту­су Укра­ї­ни як ко­смі­чної дер­жа­ви, — зна­хо­дять час для по­пу­ля­ри­за­ції на­у­ки про ко­смос. У сьо­го­дні­шньо­му кон­текс­ті це ду­же ва­жли­во для мо­ло­ді та Укра­ї­ни за­га­лом » .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.