У Дні­прі Му­зей АТО «за­го­во­рив» ан­глій­ською

Та­ким чи­ном тут пра­гнуть «озбро­ї­ти прав­дою» іно­зем­них го­стей

Den (Ukrainian) - - День України -

Від­те­пер іно­зем­ним го­стям про вій­ну на Дон­ба­сі у дні­пров­сько­му Му­зеї АТО роз­по­від­а­ти­ме ан­гло­мов­ний фільм. До­ку­мен­таль­ну хро­ні­ку мо­жна пе­ре­гля­ну­ти в муль­ти­ме­дій­ній за­лі му­зею, який від­кри­ли ще ми­ну­ло­го ро­ку. «Вну­трі­шня екс­по­зи­ція Му­зею АТО при­свя­че­на ме­шкан­цям обла­сті, які ста­ли на за­хист Ба­тьків­щи­ни з пер­ших днів вій­ни. Про їхній по­двиг роз­по­від­а­ють не тіль­ки ти­ся­чі екс­по­на­тів. Осо­бли­во бе­ре за жи­ве до­ку­мен­таль­ний фільм. Йо­го транс­лю­ють під час екс­кур­сій укра­їн­ською мо­вою. Але те­пер по­ка­зу­ва­ти­муть ще одну стрі­чку, ан­гло­мов­ну. Так пра­гне­мо до­не­сти прав­ду про вій­ну в Укра­ї­ні до іно­зем­них ди­пло­ма­тів, які від­ві­ду­ють область. Во­ни ма­ють бу­ти озбро­є­ні прав­дою, як на­го­ло­шує Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко», — ка­же гла­ва обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ва­лен­тин РЕЗНІЧЕНКО.

Ан­гло­мов­ну хро­ні­ку транс­лю­ва­ти­муть в муль­ти­ме­дій­ній за­лі одно­ча­сно на чо­ти­рьох сті­нах. Па­но­рам­ний «ефект при­су­тно­сті » до­зво­ляє по­ри­ну­ти у вир по­дій на Дон­ба­сі. «Там, за кор­до­ном, зна­ють про зброй­ний кон­флікт в Укра­ї­ні. Та на­зва йо­му — вій­на. Тож пра­гне­мо до­не­сти основ­ні ме­се­джі до зов­ні­шньої ау­ди­то­рії. До­ре­чні­ше це ро­би­ти ан­глій­ською мо­вою, яка для іно­зем­них го­стей є більш зро­зумі­лою. Ідея ан­глій­ської вер­сію

філь­му ви­ни­кла ще то­рік», — роз­ка­за­ла про­дю­сер стрі­чки й во­лон­тер­ка На­та­лія ХАЗАН.

Над ство­ре­н­ня­му­ні­каль­но­го філь­му в фор­ма­ті «360 гра­ду­сів» пра­цю­ва­ла не тіль­ки про­фе­сій­на твор­ча гру­па, а й пе­ре­кла­да­чі, фа­хів­ці зов­ні­шньої по­лі­ти­ки. За сло­ва­ми ре­жи­се­ра й па­ра­ме­ди­ка Єв­ге­на Ти­та­рен­ка, тво­ри­ти бу­ло не­про­сто — і мо­раль­но, і те­хні­чно. « Ма­є­мо за честь при­йма­ти в Му­зеї за­кор­дон­них мі­ні­стрів і по­слів. Муль­ти­ме­дій­на за­ла у сер­ці вну­трі­шньої екс­по­зи­ції справ­ляє на них не­аби­яке вра­же­н­ня. Те­пер во­ни кра­ще ро­зу­мі­ти­муть ро­сій­ську агре­сію та ге­ро­ї­ку укра­їн­ської ар­мії зав­дя­ки ан­гло­мов­но­му філь­му » , — пе­ре­ко­на­ний ке­рів­ник ро­бо­чої гру­пи зі ство­ре­н­ня Му­зею АТО Юрій ФАНИГІН.

На­га­да­є­мо, вну­трі­шню екс­по­зи­цію пер­шо­го в Укра­ї­ні Му­зею АТО від­кри­ли на­при­кін­ці сі­чня 2017-го. За цей час її від­ві­да­ли біль­ше де­ся­ти іно­зем­них де­ле­га­цій. Це пред­став­ни­ки Ли­тви, Ла­твії, Хор­ва­тії, Есто­нії, Ні­меч­чи­ни, Лю­ксем­бур­гу та ін­ших кра­їн. З мо­мен­ту від­кри­т­тя вну­трі­шню екс­по­зи­цію пе­ре­гля­ну­ли по­над 100 ти­сяч лю­дей. Не­що­дав­но ке­рів­ни­ку ро­бо­чої гру­пи зі ство­ре­н­ня Му­зею АТО Юрію Фа­ни­гі­ну ука­зо­мПре­зи­ден­та при­сво­є­но зва­н­ня «по­че­сний пра­ців­ник куль­ту­ри та ми­стецтв Укра­ї­ни».

Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.