Ко­а­лі­цій­ні пе­ре­го­во­ри в Ні­меч­чи­ні при­зу­пи­не­но

Den (Ukrainian) - - День Планети -

На ко­а­лі­цій­них пе­ре­го­во­рах у Ні­меч­чи­ні Со­ці­ал- де­мо­кра­ти­чна пар­тія ( СДПН) та пар­тії Хри­сти­ян­сько-Де­мо­кра­ти­чний Со­юз ( ХДС) і Хри­сти­ян­сько-Со­ці­аль­ний Со­юз (ХСС) пі­сля май­же 9-го­дин­них пе­ре­го­во­рів не змо­гли до­сяг­ти ком­про­мі­су в пи­тан­ні ім­мі­гра­цій­ної по­лі­ти­ки та по­лі­ти­ки у сфе­рі охо­ро­ни здо­ров’я і від­кла­ли подаль­ші пе­ре­го­во­ри, по­ві­дом­ляє DW. Во­дно­час сто­ро­ни та­кож по­ві­до­ми­ли, що го­то­ві на ком­про­мі­си і за­раз по­шук спіль­но­го рі­ше­н­ня три­ває на рів­ні ро­бо­чих груп. ХДС і ХСС на­по­ля­га­ють на жорс­тко­му обме­жен­ні возз’єд­на­н­ня сі­мей бі­жен­ців, які отри­ма­ли обме­же­ний рі­вень за­хи­сту, що ви­кли­кає не­вдо­во­ле­н­ня в СДПН. Пар­тії по­ста­ви­ли за ме­ту за­вер­ши­ти ко­а­лі­цій­ні пе­ре­го­во­ри до 4 лю­то­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.