Ту­реч­чи­на по­си­ли­ла на­ступ на Афрін

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ту­ре­цька ар­мія по­си­ли­ла на­ступ на пів­но­чі Си­рії на курд­ські «За­го­ни на­ціо­наль­ної са­мо­обо­ро­ни » , за­хо­пив­ши стра­те­гі­чно ва­жли­ву го­ру Бар­сая, яка від­ді­ляє про­він­цію Афрін від кон­тро­льо­ва­но­го тур­ка­ми мі­ста Аа­заз, пи­ше DW. Ту­ре­цькі вій­сько­ві по­ві­дом­ля­ють, що го­ру за­хо­пи­ли за до­по­мо­гою авіа­уда­рів, вна­слі­док яких за­ги­ну­ли де­сять курд­ських бій­ців. На­га­да­є­мо, ти­ждень то­му ту­ре­цькі вій­сько­ві ра­зомз бій­ця­ми « Віль­ної си­рій­ської ар­мії » роз­по­ча­ли на­зем­ну опе­ра­цію « Олив­ко­ва гіл­ка » про­ти « За­го­нів на­ціо­наль­ної са­мо­обо­ро­ни » , яких Ан­ка­ра вва­жає «те­ро­ри­ста­ми» та від­га­лу­же­н­ням­за­бо­ро­не­ної в Ту­реч­чи­ні «Ро­бі­тни­чої пар­тії Кур­ди­ста­ну » . За да­ни­ми Си­рій­сько­го цен­тру мо­ні­то­рин­гу за до­три­ма­н­ням прав лю­ди­ни, з 20 сі­чня вна­слі­док вій­сько­вої опе­ра­ції за­ги­ну­ли 42 ци­віль­них, зокре­ма 12 ді­тей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.