Без ілю­зій і без «адво­ка­тів»

Чо­му з одно­го бо­ку Поль­ща за­яв­ляє про дру­жбу, а з ін­шо­го — ро­бить не­дру­жні кро­ки?

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, «День»

Поль­ська вла­да ці­ле­спря­мо­ва­но про­во­дить гу­ма­ні­тар­ну по­лі­ти­ку, яка фа­кти­чно на­прав­ле­на про­ти укра­їн­ських ге­ро­їв, пам’яті та істо­рії пев­но­го пе­рі­о­ду. Са­ме та­кий ви­сно­вок мо­жна зро­би­ти з чер­го­во­го рі­ше­н­ня поль­сько­го Се­йму. Не­зва­жа­ю­чи на за­яви і за­пев­ня­н­ня обох пре­зи­ден­тів пі­сля зу­стрі­чі в Хар­ко­ві в гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку («за­ли­ши­ти істо­рію істо­ри­кам»), на пра­кти­ці з бо­ку поль­ської сто­ро­ни це ви­гля­дає зов­сі­мі­на­кше.

Ми­ну­лої п’ятни­ці в Сей­мі від­бу­ло­ся тре­тє чи­та­н­ня па­ке­ту про­е­ктів, яки­ми пе­ред­ба­че­ні змі­ни в за­кон про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті. Се­ред них був і за­ко­но­про­ект про за­бо­ро­ну так зва­ної бан­де­рів­ської іде­о­ло­гії в Поль­щі. За про­го­ло­су­ва­ли біль­шість де­пу­та­тів — 279 з 414. За про­ект про­го­ло­су­ва­ли всі де­пу­та­ти PiS, Kukiz’15 i PSL. Під­три­ма­ли до­ку­мент і де­кіль­ка де­пу­та­тів опо­зи­ції.

■ Прийня­тий за­кон сто­су­є­ться «ви­зна­че­н­ня зло­чи­нів укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів та укра­їн­ських ор­га­ні­за­цій, що спів­пра­цю­ва­ли з Тре­тім рей­хом», а та­кож мо­жли­во­сті за­пу­ску, від­по­від­но до ст. 55 за­ко­ну про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті, кри­мі­наль­них про­ва­джень про­ти осіб, які за­пе­ре­чу­ють ці зло­чи­ни. За за­пе­ре­че­н­ня «зло­чи­нів бан­де­рів­ців» пе­ред­ба­че­ний штраф або по­збав­ле­н­ня во­лі на строк до 3 ро­ків (dorzeczy.pl).

В 2016-му, як ві­до­мо, поль­ський пар­ла­мент ухва­лив ре­зо­лю­цію «Про вста­нов­ле­н­ня 11 ли­пня Днем пам’яті по­ля­ків, жертв ге­но­ци­ду, вчи­не­но­го ОУН-УПА». Про­ект на­го­ло­шує, що зло­чин мав мі­сце у 1943—1945 ро­ках. В ці­ло­му ж, про­тя­го­мо­стан­ніх ро­ків, пі­сля то­го, як в Поль­щі змі­ни­ла­ся вла­да, її пред­став­ни­ки по­стій­но ро­блять за­яви, які сто­су­ю­ться істо­рії. На­при­клад, ось сло­ва го­ло­ви ке­рів­ної пар­тії Поль­щі «Пра­во і Спра­ве­дли­вість» Яро­сла­ва Ка­чинь­сько­го: «Укра­ї­на з Бан­де­рою до Єв­ро­пи не увій­де».

■ Що­до остан­ньо­го рі­ше­н­ня поль­сько­го Се­йму в МЗС Поль­щі за­яви­ли, що за­кон про за­бо­ро­ну про­па­ган­ди так зва­ної бан­де­рів­ської іде­о­ло­гії сто­су­є­ться тіль­ки тих осіб, які при­лю­дно і всу­пе­реч фа­ктам­за­пе­ре­чу­ють зло­чи­ни, ско­є­ні «ко­ла­бо­ра­ціо­ні­ста­ми на­цист­сько­го ре­жи­му». Та­кож в мі­ні­стер­стві на­го­ло­си­ли, що поль­ська сто­ро­на під­твер­джує своє пра­гне­н­ня до по­бу­до­ви стра­те­гі­чно­го пар­тнер­ства з Укра­ї­ною, «про­те це пар­тнер­ство, про що ми ба­га­то ра­зів на­го­ло­шу­ва­ли, по­вин­но по­кла­да­ти­ся на ба­зи­сі прав­ди».

Як ба­чи­мо, у ни­ні­шньої вла­ди Поль­щі своя «прав­да», в якій не­має мі­сця укра­їн­ській по­зи­ції. Зви­чай­но, та­кий під­хід не мо­же спри­я­ти на­ла­го­джен­ню нор­маль­них від­но­син між дво­ма кра­ї­на­ми.

■ «При­кро, що укра­їн­ська те­ма­ти­ка вко­тре ви­ко­ри­сто­ву­є­ться у вну­трі­шній по­лі­ти­ці в Поль­щі, а тра­гі­чні сто­рін­ки спіль­но­го істо­ри­чно­го ми­ну­ло­го про­дов­жу­ють по­лі­ти­зу­ва­ти­ся. Ка­те­го­ри­чно не спри­йма­є­мо чер­го­ву спро­бу нав’яза­ти одно­бі­чне тра­кту­ва­н­ня істо­ри­чних по­дій, зокре­ма не­ко­ре­ктно­го ви­ко­ри­ста­н­ня в офі­цій­но­му до­ку­мен­ті Ре­спу­блі­ки Поль­ща на­зви ча­сти­ни те­ри­то­рії су­ча­сної Укра­ї­ни», — йде­ться у за­яві МЗС Укра­ї­ни.

В мі­ні­стер­стві на­га­да­ли ав­то­рам­за­ко­но­про­е­кту, що укра­їн­ці, як і по­ля­ки, за­зна­ли над­зви­чай­но ве­ли­ких стра­ж­дань від то­та­лі­тар­них ре­жи­мів в ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни, а та­кож са­мо­від­да­но бо­ро­ли­ся за сво­бо­ду сво­єї Ба­тьків­щи­ни. «У цьо­му кон­текс­ті над­зви­чай­ну стур­бо­ва­ність ви­кли­кає на­мір зо­бра­зи­ти укра­їн­ців ви­клю­чно як «зло­чин­них на­ціо­на­лі­стів» та «ко­ла­бо­ран­тів тре­тьо­го рей­ху», — йде­ться у за­яві.

■ Тим­ча­сом , реакція Ізра­ї­лю на рі­ше­н­ня поль­сько­го Се­йму бу­ла різ­кі­шою. Па­кет змін до за­ко­ну про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті Поль­щі тор­кнув­ся і ці­єї кра­ї­ни. Зокре­ма йде­ться про кри­мі­наль­не по­ка­ран- ня за «при­пи­су­ва­н­ня поль­сько­му на­ро­ду або дер­жа­ві від­по­від­аль­но­сті або спів­у­ча­сті у зло­чи­нах, ско­є­них Тре­тім­рей­хом ».

Прем’єр Ізра­ї­лю Бе­нья­мін Не­та­нья­ху до­ру­чив сво­є­му по­слу зу­стрі­ти­ся з гла­вою уря­ду Поль­щі Ма­те­у­ше­мМо­ра­вє­цьким , щоб ви­сло­ви­ти за­пе­ре­че­н­ня про­ти за­ко­но­про­е­кту, який пе­ред­ба­чає по­ка­ра­н­ня до трьох ро­ків ув’язне­н­ня за ви­ко­ри­ста­н­ня та­ких фраз, як «поль­ські та­бо­ри смер­ті». «За­кон є без­під­став­ним, я ка­те­го­ри­чно про­ти ньо­го. Не мо­жна змі­ни­ти істо­рію, і не мо­жна за­пе­ре­чу­ва­ти Го­ло­кост», — ци­тує Не­та­нья­ху Reuters.

■ «Я не вва­жаю, що ізра­їль­ський коментар від­по­від­ає дій­сно­сті, — ко­мен­тує «Дню» ди­си­дент, спів­го­ло­ва Асо­ці­а­ції єв­рей­ських ор­га­ні­за­цій і гро­мад Укра­ї­ни Йо­сип Зі­сельс. — За­кон дій­сно кон­се­рва­тив­ний, але ме­ні зда­є­ться, во­ни йо­го не зро­зумі­ли. По­ля­ки дій­сно про­ти, щоб ка­за­ли, що поль­ська дер­жа­ва і поль­ський на­род зни­щу­ва­ла єв­ре­їв. Зві­сно, бу­ли окре­мі ко­ла­бо­ран­ти або окре­мі мі­сце­ві бан­ди­ти, але во­ни бу­ли всю­ди, в усіх кра­ї­нах, де бу­ла на­цист­ська оку­па­ція. І на­віть де її не бу­ло, все одно бу­ли мі­сце­ві зло­дії, які вби­ва­ли та гра­бу­ва­ли. По­ля­ки про­те­сту­ють про­ти то­го, аби увесь на­род вва­жав­ся зло­ді­є­мі ка­том. Ось про­ти чо­го во­ни про­те­сту­ють цим­за­ко­ном ».

Є і ін­ші дум­ки. «Са­ме хо­ро­ше в цих но­вих поль­ських за­ко­нах — це не «за­бо­ро­на за­пе­ре­че­н­ня зло­чи­нів укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів». Са­ме хо­ро­ше — це за­бо­ро­на го­во­ри­ти про при- че­тність по­ля­ків до Го­ло­ко­сту, — пи­ше в FB Оле­ксандр Во­ло­дар­ський. — До ре­чі, ці­ка­во, а го­во­ри­ти про єв­рей­ські по­гро­ми пі­сля вій­ни теж не мо­жна? Це теж нім­ці з бан­де­рів­ця­ми? У нас аб­со­лю­тно не вмі­ють пра­виль­но роз­став­ля­ти акцен­ти. За­мість «Бан­де­ру не­за­слу­же­но обра­зи­ли» (ба­га­то в чо­му ціл­ком за­слу­же­но, тре­ба ска­за­ти) слід ро­би­ти акцент на «зро­би­ли спро­бу ре­а­бі­лі­та­ції поль­ських ан­ти­се­мі­тів і посо­бни­ків на­ци­стів».

■ Що мо­жна про­ти­ста­ви­ти від­по­від­ній поль­ській по­лі­ти­ці, яка з одно­го бо­ку, кля­не­ться в спів­пра­ці і дру­жбі, а з ін­шо­го — не мо­же від­мо­ви­ти­ся від пев­них ста­ро­мо­дних ім­пер­ських ком­пле­ксів?

«Ста­ном­на сьо­го­дні з бо­ку пар­ла­мен­ту ми на­ма­га­ли­ся ро­би­ти все, аби цьо­го не від­бу­ло­ся, — ко­мен­тує «Дню» на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Окса­на Юри­нець. — Але ми то­чно ро­зу­мі­є­мо, що ми хо­ті­ли б до се­бе та­ко­го став­ле­н­ня, яки­мє на­ше став­ле­н­ня. Але ко­жно­го ра­зу, ко­ли від­бу­ва­ли­ся зу­стрі­чі, біль­ше про Бан­де­ру го­во­ри­ли са­ме по­ля­ки, а не ми. То­му якщо во­ни са­мі со­бі хо­чуть за­бо­ро­ни­ти пе­ре­ста­ти про це го­во­ри­ти, мо­жли­во, по­чне­ться якийсь кон­стру­ктив. Хо­ча зно­ву ж та­ки, як у анек­до­ті, осад за­ли­ша­є­ться. То­му си­ту­а­ція, яка скла­ла­ся, то­чно грає на ру­ку тре­тій сто­ро­ні. Крім­то­го, во­на не спри­я­ти­ме то­му, щоб швид­ко пе­ре­хо­ди­ти до по­зи­тив­них пе­ре­мо­вин».

■ «Ми то­чно ма­є­мо де­мон­стру­ва­ти ви­трим­ку, то­му що нам не тре­ба «за­хі­дно­го фрон­ту», — до­дає по­лі­тик. — Не вар­то зі­став­ля­ти по­лі­ти­чні ди­ві­ден­ди з май­бу­тні­ми стра- те­гі­чни­ми пла­на­ми. Адже ко­жний по­лі­тик має ду­ма­ти не про осо­би­сті по­лі­ти­чні рей­тин­ги, а про май­бу­тнє сво­єї дер­жа­ви. Сва­ри­ти­ся, на­гні­та­ти не­га­тив — це най­про­сті­ше. А втри­ма­ти по­зи­тив­ну по­зи­цію, до­бро­су­сід­ські від­но­си­ни, роз­бу­до­ву­ва­ти свою дер­жа­ву — дов­го і скла­дно. На жаль, ми жи­ве­мо в та­кий скла­дний час і дай на­мБо­же на всі ці умо­ви збе­рі­га­ти тве­ре­зий ро­зум».

Ди­скурс, який зно­ву за­ті­я­ла вла­да Поль­щі, до­во­дить — по­трі­бно кра­ще чи­та­ти пра­виль­ні книж­ки. І вча­сно. Своє сло­во що­до про­бле­ма­ти­ки га­зе­та «День» ска­за­ла ще 2004 ро­ку: в її Бі­блі­о­те­ці ви­йшла книж­ка «Вій­ни і Мир, або «Укра­їн­ці — по­ля­ки: бра­ти/во­ро­ги, су­сі­ди...». За­ува­жи­мо, що це від­бу­ло­ся ще до по­ма­ран­че­вих по­дій і подаль­ших по­тря­сінь в Укра­ї­ні. У книж­ці роз­гля­ну­ті укра­їн­сько­поль­ські від­но­си­ни в істо­ри­чній ре­тро­спе­кти­ві, не оми­на­ю­чи го­стрих про­бле­мі не­при­єм­них за­пи­тань. В пе­ред­мо­ві до поль­сько­мов­но­го ви­да­н­ня ві­до­мий поль­ський ди­си­дент і жур­на­ліст Ада­мМі­хник на­го­ло­сив: «Ро­змо­ва про істо­рію скла­дна, але не­об­хі­дна. Пи­та­н­ня в то­му, щоб спря­му­ва­ти свою дум­ку в май­бу­тнє, щоб усві­до­ми­ти, як ба­га­то в нас спіль­них цін­но­стей та ін­те­ре­сів, а та­кож, як ба­га­то ми ра­зомм оже­мо до­сяг­ти». Тож, поль­ським­по­лі­ти­кам­вар­то б бу­ло на­сам­пе­ред до­слу­ха­ти­ся до слів сво­го зем­ля­ка-ін­те­ле­кту­а­ла.

■ А укра­їн­ські по­лі­ти­ки ма­ли б пам’ята­ти істо­рію про так зва­не адво­кат­ство Поль­щі, про яке біль­шість з них го­во­рить про­тя­гом­ба­га­тьох ро­ків. Зно­ву ж та­ки, як­би чи- та­ли пра­виль­ні книж­ки, то пам’ята­ли б про ілю­зії Си­мо­на Пе­тлю­ри що­до по­ля­ків сто ро­ків то­му. І від­по­від­но більш тве­ре­зо оці­ню­ва­ли б су­ча­сну по­ве­дін­ку Поль­щі в гу­ма­ні­тар­ній по­лі­ти­ці.

В ЖОДНОМУ РАЗІ МИ НЕ МА­Є­МО ПРИНИЖУВАТИ СЕ­БЕ»

Ігор СЮНДЮКОВ, ре­да­ктор від­ді­лу «Істо­рія та «Я» га­зе­ти «День»:

— В но­вій ре­да­кції за­ко­ну «Про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті», де йде­ться про зна­чно жорс­ткі­ші по­ка­ра­н­ня «зло­чи­нів, вчи­не­них про­ти поль­сько­го на­ро­ду та йо­го до­бро­го іме­ні», та, від­по­від­но, на по­ря­док су­во­рі­шу істо­ри­чну оцін­ку та­ких дій.

По­ло­же­н­ня, що мі­стя­ться в цьо­му за­ко­ні, пе­ре­дов­сім по­ка­ра­н­ня за зви­ну­ва­че­н­ня по­ля­ків «всу­пе­реч істо­ри­чним­фа­ктам » у зло­чи­нах про­ти лю­дя­но­сті під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни, зокре­ма, за твер­дже­н­ня про від­по­від­аль­ність тих по­ля­ків, хто ство­рю­вав то­ді «поль­ські кон­цта­бо­ри», а осо­бли­во — за за­пе­ре­че­н­ня так зва­них «зло­чи­нів укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів про­ти поль­сько­го на­ро­ду» — зно­ву при­вер­ну­ли ува­гу на­шої гро­мад­сько­сті до ста­ну сто­сун­ків із за­хі­дним­су­сі­до­мУкра­ї­ни.

У сум­но­зві­сно­му за­ко­ні, окрім за­яви про не­ви­зна­н­ня жо­дної спів­у­ча­сті поль­сько­го на­ро­ду або дер­жа­ви у Го­ло­ко­сті єв­ре­їв під час вій­ни (реакція Ізра­ї­лю, і то жорс­тка, не за­ба­ри­ла­ся!) і по­ка­ра­н­ня за від­по­від­ну пу­блі­чну по­зи­цію, є і те, що пря­мо сто­су­є­ться укра­їн­ців. Мо­ва про те, що Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті Поль­щі мо­же за­йма­ти­ся і «зло­чи­на­ми укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів та їхніх фор­ма­цій, що спів­пра­цю­ва­ли з Тре­тім­Рей­хом » (ова­ції з Мо­скви!). На дум­ку роз­ро­бни­ків за­ко­ну, зло­чин­ни­ми є «дії, вчи­не­ні укра­їн­ськи­ми на­ціо­на­лі­ста­ми у 1925—1950 ро­ках, що по­ля­га­ють у за­сто­су­ван­ні на­силь­ства, те­ро­ру або ін­ших форм­по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни, спря­мо­ва­них про­ти мир­но­го поль­сько­го на­се­ле­н­ня й вчи­не­них у пря­мій ко­ла­бо­ра­ції з Тре­тім­Рей­хом ». Від­по­від­но, за­пе­ре­че­н­ня цих зло­чи­нів або про­па­ган­да «бан­де­рів­ської іде­о­ло­гії» ка­ра­є­ться згі­дно зі ста­т­тя­ми Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Поль­щі.

Цей за­кон ще має під­три­ма­ти верх­ня па­ла­та пар­ла­мен­ту Поль­щі — Се­нат. Але ва­жли­ві ви­снов­ки Укра­ї­на має зро­би­ти вже за­раз. І го­лов­ний із них — згу­бни­ми є ілю­зії про те, що Поль­ща за­ли­ши­ться на­шим«адво­ка­то­му Єв­ро­пі». Це не тіль­ки при­ни­зли­во — це на­їв­но (так са­мо на­їв­ни­ми бу­ли спо­ді­ва­н­ня Пе­тлю­ри та Гру­шев­сько­го на до­по­мо­гу За­хо­ду 100 ро­ків то­му). Мо­жна скіль­ки зав­го­дно го­во­ри­ти про за­гра­ва­н­ня пар­тії «Пра­во і Спра­ве­дли­вість» із украй пра­вим­сегм ен­то­ме­ле­кто­ра­ту; ми ба­чи­мо, як чле­ни поль­ської на­цист­ської ор­га­ні­за­ції «Гор­дість і су­ча­сність» в ото­чен­ні пра­по­рів та з тор­том­зі сва­сти­кою п’ють «за здо­ров’я Адоль­фа Гі­тле­ра та на­шу Ба­тьків­щи­ну, ко­ха­ну Поль­щу» (!). Мо­жна, як це ро­бить на­ше МЗС, ви­слов­лю­ва­ти «гли­бо­ку стур­бо­ва­ність». Але чи не кра­ще по­збу­тись жо­дних ілю­зій про «адво­ка­цію Поль­щі» й зро­зу­мі­ти — якщо ко­жна країна, Поль­ща, Ні­меч­чи­на, Фран­ція, Че­хія, бо­ро­нить перш за все вла­сні ін­те­ре­си — то й ми ма­є­мо чи­ни­ти так са­мо. І в жодному разі не принижувати се­бе.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.