«По­чи­на­ли ми че­рез чи­стий ін­те­рес»

У Ки­є­ві пред­став­ле­но му­зи­чну ан­то­ло­гію «Ки­їв­ський аван­гард 1960-х: шко­ла Бо­ри­са Ля­то­шин­сько­го»

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

У цьо­го ви­да­н­ня — дов­га й до­во­лі дра­ма­ти­чна істо­рія.

За­пис ан­то­ло­гії ки­їв­сько­го му­зи­чно­го аван­гар­ду 1960- х ро­ків роз­по­чав­ся 20 ро­ків то­му — у сі­чні 1998-го. Іні­ці­а­то­ра­ми про­е­кту ви­сту­пи­ли аме­ри­кан­ський ком­по­зи­тор, ди­ри­гент та пі­а­ніст укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня Вір­ко (Ві­ро­слав) БА­ЛЕЙ та ки­їв­ський пі­а­ніст Єв­ген ГРОМОВ.

Спо­ча­тку до­мов­ля­лись про за­пи­си двох ав­тор­ських аль­бо­мів, до яких вхо­ди­ли б го­лов­ні тво­ри для фор­те­пі­а­но Ва­лен­ти­на СИЛЬВЕСТРОВА та Во­ло­ди­ми­ра ГУ­БИ. По­пе­ре­дньо ан­то­ло­гія при­зна­ча­лась для аме­ри­кан­сько­го зву­ко­за­пи­су­ю­чо­го лей­блу Troppe Note/Cambria Recordings (TNC Recordings). Ро­бо­та над за­пи­сом­три­ва­ла до 2000 ро­ку вклю­чно. За той час Громов за­пи­сав ав­тор­ський аль­бо­мГу­би, 4 ди­ски Сильвестрова та, за вла­сною іні­ці­а­ти­вою, соль­ний дай­джест-аль­бом «Шко­ла Ля­то­шин­сько­го».

З ча­со­мБа­лей ві­ді­йшов від про­е­кту, про­те Громов про­дов­жу­вав ро­бо­ту до 2005 ро­ку, за­пи­сав­ши та­кож най­ва­жли­ві­ші тво­ри для ро­я­ля Ле­о­ні­да ГРАБОВСЬКОГО, Ві­та­лія ГОДЗЯЦЬКОГО, Єв­ге­на СТАНКОВИЧА, Пе­тра СОЛОВКІНА, Свя­то­сла­ва КРУТІКОВА, Во­ло­ди­ми­ра ЗАГОРЦЕВА. Пе­ре­ва­жна біль­шість опу­сів бу­ли за­пи­са­ні впер­ше.

Ми­ну­ло­го ро­ку на­ре­шті вда­ло­ся зна­йти гро­ші для оци­фру­ва­н­ня й ви­да­н­ня збір­ки ком­пакт-ди­сків. «Ки­їв­ський ава­нґард 1960-х: шко­ла Бо­ри­са Ля­то­шин­сько­го» — це 4-ди­ско­вий сет — п’ять го­дин му­зи­ки, до­бір­ні фор­те­пі­ан­ні тво­ри Сильвестрова, Грабовського, Годзяцького, Крутікова, Соловкіна, Загорцева.

Пре­зен­та­ція ви­да­н­ня від­бу­ла­ся ми­ну­ло­го че­твер­га в Ки­є­ві, в куль­тур­но-ми­сте­цько­му цен­трі «Май­стер-Клас». Бу­ли при­су­тні Ле­о­нід Грабовський, Ві­та­лій Го­дзя­цький, Ва­лен­тин Сіль­ве­стров, Свя­то­слав Кру­ті­ков та Єв­ген Громов.

«День» роз­пи­тав уча­сни­ків про­е­кту про зна­че­н­ня ви­да­н­ня та про гру­пу «Ки­їв­ський аван­гард».

Єв­ген ГРОМОВ:

— «Ки­їв­ський аван­гард», на мою дум­ку, все ж не над­то то­чна на­зва. Йде­ться не про аван­гард в тра­ди­цій­но­му уяв­лен­ні як щось ра­ди­каль­но­ре­во­лю­цій­не. На­справ­ді сти­лі­сти­чно вся ко­ле­кція від­по­від­ає ін­шо­му ета­пу роз­ви­тку сві­то­во­го му­зи­чно­го ми­сте­цтва — мо­дер­ну. Це про­дов­же­н­ня то­го, що за­по­ча­тку­ва­ли Шен­берг, Бар­ток, Стра­він­ський.

За­раз ми го­во­ри­мо про ін­те­гра­цію в Єв­ро­пу — а на­справ­ді зав­дя­ки при­су­тній сьо­го­дні че­твір­ці ав­то­рів Єв­ро­па бу­ла тут ще в 1960-х. І, пе­ре­слу­ху­ю­чи за­пис, я ро­зу­мію, що во­ни й за­раз ба­га­то ко­му мо­жуть да­ти фо­ру. Більш жи­вих лю­дей, ніж во­ни — в рі­зних про­я­вах — я не знаю і не знав. Во­ни слу­жи­ли му­зи­ці так, як во­ни її ро­зумі­ли. І про­дов­жу­ють це ро­би­ти.

Щось тут мо­же по­до­ба­тись біль­ше, щось мен­ше, але це уні­каль­на річ, яку мо­жна де­мон­стру­ва­ти най­при­скі­пли­ві­шій ав­ди­то­рії в сві­ті. Є свої шко­ли в Ро­сії, Поль­щі, Угор­щи­ні — але там­не бу­ло ні­чо­го по­ді­бно­го.

От­же, я ра­дий, що мо­жу пре­зен­ту­ва­ти це ви­да­н­ня. Але ті ж са­мі, на­віть біль­ші ан­то­ло­гії ма­ють ви­йти і по ка­мер­ній, і по во­каль­ній, і по хо­ро­вій му­зи­ці, а осо­бли­во по сим­фо­ні­чній.

Ві­та­лій ГО­ДЗЯ­ЦЬКИЙ:

— Ні­хто з нас ні­ко­ли не про­дав­ся. Так, пи­са­ли му­зи­ку на за­мов­ле­н­ня, ма­ли жа­хли­ві жит­тє­ві умо­ви. Але не зра­ди­ли сво­їх прин­ци­пів.

Ле­о­нід ГРАБОВСЬКИЙ:

— Я за­раз ду­маю про те, як змі­ни­ло­ся жи­т­тя за ці пів­сто­лі­т­тя. Кимм и то­ді бу­ли? Фа­кти­чно, ізго­я­ми. В нас ти­ця­ли паль­ця­ми — о, аван­гар­дист. Один пі­а­ніст ка­зав: « Я ці ді­а­гра­ми гра­ти не бу­ду » . Вза­га­лі в ки­їв­ської пу­блі­ки в ті ча­си бу­ло та­ке став­ле­н­ня: «Ком­по­зи­тор? Ги- ги- ги » . Са­ме сло­во «ком­по­зи­тор» ви­кли­ка­ло усмі­шку. По­гро­ми в пре­сі, на­кле­пи, ні­се­ні­тни­ці — все це не до­да­ва­ло впев­не­но­сті в со­бі. Від­чу­ва­ла­ся пов­на ізо­ля­ція від шир­шо­го со­ці­у­му. Ба біль­ше, ко­ли про­би­ва­ли­ся оті па­рос­тки ші­ст­де­ся­тни­цтва, вся сві­то­ва ува­га ске­ру­ва­ла­ся пе­ре­ва­жно на лі­те­ра­ту­ру. Книж­ку ж мо­жна про­чи­та­ти, обго­во­ри­ти, а му­зи­ка — то якісь не­зро­зумі­лі зву­ки. Сло­вом, ко­жен із нас мо­же під­твер­ди­ти, що за ме­жа­ми ма­лень­ко­го ті­сно­го ко­ла ми не роз­ра­хо­ву­ва­ли на ре­зо­нанс від на­шо­го ми­сте­цтва. І в то­му був ве­ли­кий кон­траст із су­сі­дньою Поль­щею: ру­кою по­да­ти, але геть іна­кші умо­ви. Там­ця му­зи­ка зву­ча­ла, там про­во­ди­ли фе­сти­валь «Вар­шав­ська осінь», ма­ли мо­жли­во­сті їзди­ти за кор­дон, при­йма­ти між­на­ро­дні за­мов­ле­н­ня. Всьо­го цьо­го ми со­бі на­віть уяви­ти не мо­гли. В ота­ких умо­вах ми со­бі щось шу­ка­ли, щось пи­са­ли, при­чо­му пи­са­ли без вся­кої на­дії чи яки­хось пла­нів. І так три­ва­ло до­сить дов­го.

А по­тім­ча­си ста­ли ще су­во­рі­ші. При­га­дую пе­рі­од, ко­ли по­ча­ла­ся на­ва­ла юві­ле­їв, що три­ва­ла май­же 10 ро­ків — 50-річ­чя ра­дян­ської вла­ди, 100 ро­ків з дня на­ро­дже­н­ня Ле­ні­на й то­му по­ді­бне. Був рік, ко­ли жо­дно­го пле­ну­му Спіл­ки ком­по­зи­то­рів не бу­ло при­свя­че­но ін­шій му­зи­ці, окрім кан­та­тної та пі­сен­ної. А так з 1966-го до 1976-го ні­чо­го на­шо­го пу­блі­чно в Ки­є­ві не ви­ко­ну­ва- ло­ся. Аж у 1976-му від­був­ся пле­нум, при­свя­че­ний сим­фо­ні­чній і ка­мер­ній му­зи­ці — і на­віть про­зву­ча­ли де­які з на­ших тво­рів.

І сьо­го­дні я від­чу­ваю, що від­го­мін то­го, що ми ро­би­ли в ті да­ле­кі ро­ки, на­ре­шті стає від­чу­тним. Що не­дар­ма ми це все ро­би­ли.

Свя­то­слав КРУТIКОВ:

— Це бу­ло спон­тан­не не­фор­маль­не об’єд­на­н­ня лю­дей, які в ін­ших мі­сцях і в ін­ших се­ре­до­ви­щах не по­чу­ва­ли­ся за­ти­шно. Все бу­ло ка­зен­не, все бу­ло по­лі­ти­чне, офі­цій­не, а тут ми ма­ли наш дім, на­ше се­ре­до­ви­ще, на­ше жи­т­тя. Ми три­ма­ли­ся одне одно­го.

Ва­лен­тин СIЛЬВЕСТРОВ:

— Най­до­ро­го­цін­ні­ше для ме­не за­раз — це те, як ми роз­по­чи­на­ли. А роз­по­чи­на­ли ми че­рез чи­стий ін­те­рес. Без ма­ні­фе­стів, без про­го­ло­ше­н­ня се­бе аван­гар­ди­ста­ми. Нам бу­ло про­сто ці­ка­во. По­ті­му­же за аван­гард сва­ри­ли, і так ми на­віть здо­бу­ва­ли сла­ву. Але най­пер­ше — про­сто ці­ка­во роз­по­чи­на­ти но­ву, жи­ву спра­ву. І вза­є­мо­дія у нас від­бу­ва­ла­ся на­жи­во. Ми за­йма­ли свій пласт у со­ці­у­мі. Це пре­це­дент Лі­цею — так кла­си­чна ро­сій­ська лі­те­ра­ту­ра роз­по­чи­на­ла­ся зі спіл­ку­ва­н­ня мо­ло­дих — Пу­шкі­на, Дель­ві­га та ін- ших. Му­зи­ка ж пе­ре­пов­не­на ше­дев­ра­ми, на що то­бі вза­га­лі спо­ді­ва­ти­ся — але є якась точка, ко­ли ти ще не тя­миш, на що по­ся­гнув. То­бі про­сто по­до­ба­є­ться. Ми зби­ра­ли­ся на ку­хнях, за­раз ми ви­сту­па­є­мо при­лю­дно. У ве­ли­ко­го се­ре­дньо­ві­чно­го ком­по­зи­то­ра Гі­йо­ма Ма­шо є твір з на­звою «У мо­є­му по­ча­тку мій кі­нець», — і цей при­лю­дний спе­ктакль сьо­го­дні на­га­дав ме­ні про ньо­го час­тко­во. Ми си­ді­ли за ча­єм­чи ви­но­мі по­ка­зу­ва­ли одне одно­му ком­по­зи­ції, а пи­та­н­ня­ми, чи нас ви­ко­ну­ва­ти­муть, про­сто не пе­ре­йма­ли­ся. Вже по­ті­му ко­жно­го ви­ни­кли про­бле­ми. Але спо­ча­тку геть іна­кше. Я ось за­раз ду­маю: як це тер­пі­ли ба­тьки? Не за­бо­ро­ня­ли, але ду­же ди­ву­ва­ли­ся то­му, чи ми за­йма­є­мо­ся (зі смі­хом), пи­та­ли: «що там, скрип во­зів якийсь?»

Ота­ке ди­тя­че за­ня­т­тя му­зи­кою. Так са­мо ді­ти в жи­во­пи­су і в по­е­зії по­чи­на­ють — ін­ша річ, що їх по­тім за­дав­лю­ють. А той, хто став ми­тцем, це ди­тя­че в со­бі збе­ріг, зав­дя­ки ди­тин­но­сті щось ро­бить ( з по­смі­шкою). Бо якщо так по-до­ро­сло­му по­ду­ма­ти, то чим ти за­йма­є­шся? Ота­ке дов­ко­ла ко­ї­ться, а ти — тру­ля-ля? Щой­но за­ду­ма­є­шся — і ру­ки від­па­дуть. Але оскіль­ки цей по­ча­ток збе­ріг­ся, то ху­до-бі­дно ко­жен із нас про­дов­жує цю ді­яль­ність, про­сто во­на не та­ка вже чи­ста, вже пов’яза­на зі сла­вою, з гро­ши­ма то­що. Але по­ча­ток у нас був пов’яза­ний ви­ня­тко­во з ін­те­ре­сом, я це знаю то­чно. Нам­бу­ло ці­ка­во. А не те що по­тім на­пи­са­ли — мов­ляв, ми пов­ста­ли про­ти ре­жи­му. Це вже со­ці­аль­но так ви­йшло, на­віть на наш по­див. Ми ні­ко­го не чі­па­ли, і тут ра­птом— по­го­ня, бо ти не той акорд узяв. За­раз що не ро­би — ні­хто за то­бою не га­ня­ти­ме­ться. А то­ді ота­ка ува­га бу­ла. Це ме­ні нагадує ма­кси­му древ­ньо­го Ки­таю. Там за му­зи­кою су­во­ро на­гля­да­ли, бо є му­зи­ка загибелі. Ко­ли дер­жа­ва ру­ха­є­ться до загибелі, му­зи­ка це фі­ксує, і пра­ви­тель має за му­зи­кою зро­зу­мі­ти, що щось не те ко­ї­ться. Біль­шо­ви­ки всіх більш гра­мо­тних пе­ре­стрі­ля­ли, хо­ті­ли, щоб му­зи­ка їх про­слав­ля­ла, а во­на, нав­па­ки, свід­чи­ла, що все це йде до кін­ця. І то­му так опи­ра­ли­ся на­шій твор­чо­сті. А по­ті­му пе­ре­бу­до­ву ви­рі­ши­ли, що аван­гард — це єди­ний по­ря­ту­нок. Ого­ло­си­ли ав­тор­ський кон­церт Шток­га­у­зе­на в му­зеї Ле­ні­на. Ми ко­ли по­чу­ли про це з дру­жи­ною, так і ска­за­ли со­бі: «Це кі­нець».

Це бу­ла про­сто при­ва­тна спра­ва, пов’яза­на з ці­ка­ві­стю. А до чо­го це при­зве­де — на­віть дум­ки не бу­ло. Ме­ні ба­тько так і ка­зав: «Ти на­слу­хав­ся во­ро­жих го­ло­сів!»

ДОВІДКА «Дня»

Ки­їв­ський аван­гард — не­фор­маль­на гру­па ком­по­зи­то­рів-аван­гар­ди­стів, що сфор­му­ва­ла­ся у Ки­є­ві до 1965 ро­ку. Ком­по­зи­то­ри гру­пи ви­вча­ли твор­чість Стра­він­сько­го, Бар­то­ка, ком­по­зи­то­рів Дру­гої Ві­ден­ської шко­ли (Шен­бер­ґа, Ве­бер­на, Бер­ґа), а та­кож Едґа­ра Ва­ре­за, Кей­джа, Мор­то­на Фель­дма­на, Ксе­на­кі­са, Лу­ча­но Бе­ріо, Лю­то­слав­сько­го та ін­ших пост-се­рій­них аван­гар­до­вих ком­по­зи­то­рів. Че­рез роз­хо­дже­н­ня з ре­тро­гра­дни­ми тен­ден­ці­я­ми офі­цій­них му­зи­чних кіл СРСР чле­ни «Ки­їв­сько­го аван­гар­ду» за­зна­ва­ли рі­зно­го ро­ду ути­сків. Де­я­ких чле­нів гру­пи бу­ло ви­клю­че­но зі Спіл­ки ком­по­зи­то­рів УРСР у 1970 ро­ці. Не­вдов­зі гру­па роз­па­ла­ся, а ви­клю­че­них зі спіл­ки чле­нів «Ки­їв­сько­го аван­гар­ду» по­но­ви­ли ли­ше че­рез три ро­ки, пі­сля то­го, як во­ни у по­шу­ках про­те­кції на­пи­са­ли ли­ста ла­у­ре­а­та­мЛе­нін­ської пре­мії — Шо­ста­ко­ви­чу, Ка­ра Ка­ра­є­ву та Ха­ча­ту­ря­ну. За сло­ва­ми Ва­лен­ти­на Сильвестрова, ви­клю­че­н­ня зі спіл­ки «мо­жна бу­ло по­рів­ня­ти із за­ду­ше­н­ням».

Чле­на­ми гру­пи на по­ча­тку 60-х бу­ли Ігор Блаж­ков ( ди­ри­гент), Ле­о­нід Грабовський, Ва­лен­тин Силь­ве­стров, Ві­та­лій Го­дзя­цький, Во­ло­ди­мир Гу­ба, Во­ло­ди­мир За­гор­цев, Пе­тро Со­лов­кін, Ві­та­лій Па­це­ра. Де­що пі­зні­ше до них до­лу­чи­лись Іван Ка­ра­биць, Єв­ген Стан­ко­вич, Олег Ки­ва, Свя­то­слав Кру­ті­ков.

Ле­о­нід Грабовський

Свя­то­слав Кру­ті­ков

Ві­та­лій Го­дзя­цький

Єв­ген Громов

Ва­лен­тин Сіль­ве­стров

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.