З ве­ли­кої хма­ри – ма­лий дощ!

Що не так із обі­цян­ка­ми уря­ду що­до фі­нан­су­ва­н­ня на­у­ки

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

«Бе­ріть, ку­ме, бе­ріть... Щоб вас за пе­чін­ки взя­ло! » , — са­ме цю фра­зу ге­роя без­смер­тно­го тво­ру Іва­на Кар­пен­ка­Ка­ро­го «Сто ти­сяч» я одра­зу ж зга­дав, ко­ли реальний стан фі­нан­су­ва­н­ня на­у­ки у 2018 ро­ці став на­дба­н­ням­гром ад­сько­сті.

Го­спо­ди, скіль­ки ми про­чи­та­ли і про­слу­ха­ли ін­фор­ма­ції на­при­кін­ці ми­ну­ло­го та на по­ча­тку ни­ні­шньо­го ро­ку про збіль­ше­н­ня уря­дом­фі­нан­су­ва­н­ня на­у­ки у 2018 ро­ці — аж на 30%... Скіль­ки бу­ло ко­мен­та­рів на цю те­му від уря­дов­ців.... І під ти­ском­ці­єї ін­фор­ма­цій­ної кам­па­нії на­віть у най­біль­ших ске­пти­ків в ака­де­мі­чно­му се­ре­до­ви­щі за­ро­ди­ло­ся зер­но на­дії, що мо­же ж та­ки стан фі­нан­су­ва­н­ня на­у­ко­вих уста­нов в Укра­ї­ні по­лі­пши­ться.

І ось на­став час чер­го­во­го про­зрі­н­ня. За­мість обі­ця­но­го бу­бли­ка отри­ма­ли кла­си­чну дір­ку від ньо­го.

По пер­ше, Мін­фін Укра­ї­ни на­ді­слав лист до НАНУ (від 20.12.2017 р. № 04130- 17- 9/ 35910), в яко­му по­ві­до­мив, що фі­нан­су­ва­н­ня за но­вою бю­дже­тною про­гра­мою НАН Укра­ї­ни на 2018 рік роз­по­чне­ться — ува­га! — ли­ше з 1 ли­пня 2018 ро­ку.

Ви­ни­кає ло­гі­чне за­пи­та­н­ня: «Про­ба­чте, а до то­го як бу- ти?!». Зві­сно, від­по­віді у цьо­му ли­сті Мін­фі­ну не має. Бо не їм же вчер­го­ве опи­ни­ти­ся «на під­со­сі». Але во­ни не на­пи­са­ли, що то­ді да­вай­те і роз­ра­ху­нок но­вої «мі­ні­мал­ки» для си­сте­ми НАНУ теж від­кла­де­мо до по­ча­тку ли­пня 2018 ро­ку. І під­ви­ще­ні пла­те­жі за «ко­му­нал­ку» від­кла­де­мо до по­ча­тку ли­пня 2018 ро­ку. Тож і ви­хо­дить: умо­ви жи­т­тя та ді­яль­но­сті уста­нов НАНУ і на­у­ков­ців — ре­аль­ні, а фі­нан­су­ва­н­ня — вір­ту­аль­не! І це в рік 100-річ­чя На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни. Що й ка­за­ти, чу­до­вий по­да­ру­нок від уря­ду, МОН і Мін­фі­ну! Кра­сно дя­ку­є­мо за при­ві­та­н­ня і тур­бо­ту!

Але й це ще не все. Ко­ли ж ро­зі­бра­ли­ся, що вхо­дить у це слав­но­зві­сне під­ви­ще­н­ня ви­да­тків «на на­у­ку» у 2018 ро­ці, то ви­я­ви­ло­ся, що зна­чну їх ча­сти­ну скла­дає так зва­не ці­льо­ве фі­нан­су­ва­н­ня «ін­фра­стру­ктур­них об’єктів», яке про­хо­дить че­рез Ака­де­мію. А тут ба­чи­мо до­да­тко­ві ко­шти на фі­нан­су­ва­н­ня На­ціо­наль­но­го на­у­ко­во­го цен­тру «Хар­ків­ський фі­зи­ко-те­хні­чний ін­сти­тут» (45,7 міль­йо­на гри­вень), На­ціо­наль­ний ден­дро­парк «Со­фі­їв­ка» — на ре­кон­стру­кцію гі­дро­те­хні­чних спо­руд (75 міль­йо­нів гри­вень), ство­ре­н­ня на ба­зі ві­до­мої Лі­кар­ні для вче­них Дер­жав­ної на­у­ко­вої уста­но­ви «Центр ін­но­ва­цій­них ме­ди­чних те­хно­ло­гій НАН Укра­ї­ни» (161 міль­йон гри­вень, ло­гі­ка зро­зумі­ла — для чо­го тре­ба лі­кар­ня для вче­них, якщо ско­ро тих уче­них вже не бу­де геть).

Якщо ви­лу­чи­ти ці ко­шти із за­твер­дже­но­го бю­дже­ту, то й ви­хо­дить, що ре­аль­не збіль­ше­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня роз­ви­тку на­у­ки в Укра­ї­ні, зокре­ма, в си­сте­мі НАН Укра­ї­ни, скла­дає ли­ше 9,3% від по­ка­зни­ків ми­ну­ло­го 2017 ро­ку. А це на­віть мен­ше за офі­цій­но ви­зна­че­ний по­ка­зник ін­фля­ції за 2017 рік!

Так і хо­че­ться спи­та­ти: « Хло­пці, ну за ко­го ви нас ма­є­те?! » .

А на­ра­зі прав­да є та­кою. Біль­шість ін­сти­ту­тів гу­ма­ні­тар­но­го про­фі­лю си­сте­ми НАН Укра­ї­ни пра­кти­чно увесь 2017 рік про­пра­цю­ва­ли в умо­вах ско­ро­че­но­го ро­бо­чо­го ти­жня. При чо­му остан­ній квар­тал це був три­ден­ний ро­бо­чий ти­ждень. Але зав­да­н­ня ви­ко­на­ли на 100% за­твер­дже­них пла­нів. Бо це у будь-якій ін­шій сфе­рі ло­гі­ка зро­зумі­ла — не­має гро­шей, от­же не­має й ма­те­рі­а­лів, ком­пле­кту­ю­чих, ро­бі­тни­ки не бу­дуть пра­цю­ва­ти то­що. І всі це ро­зу­мі­ють. Але що­до на­у­ков­ців, ви­яв­ля­є­ться, діє геть ін­ша ло­гі­ка!

Цей рік по­чав­ся ще гір­ше. Ро­бо­ча « три­ден­ка » за­ли­ша­є­ться. Але при цьо­му ба­га­то хто з на­у­ков­ців, хто був на 0,5 став­ки, вже пе­ре­ве­де­ні на 0,25% став­ки. А що бу­де да­лі — не знає ні­хто.

От та­кий- то дрі­бний до­щик ви­йшов із ве­ли­кої хма­ри обі­ця­нок і де­кла­ра­цій уря­ду про під­ви­ще­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня на­у­ки. Одним­сло­вом , та­ки взя­ли Ака­де­мію за пе­чін­ки!

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Сер­гій КОТ, кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.