«Мо­лю­ся, аби за­мов­кла зброя»

Па­па Рим­ський Фран­циск ві­дві­дав со­бор Свя­тої Со­фії в Ри­мі

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

28 сі­чня 2018 ро­ку. Рим. Під час від­ві­дин укра­їн­сько­го со­бо­ру Свя­тої Со­фії на за­про­ше­н­ня гла­ви Укра­їн­ської гре­ко-ка­то­ли­цької цер­кви Свя­то­сла­ва Шев­чу­ка Па­па Рим­ський Фран­циск по­мо­лив­ся за мир в Укра­ї­ні, по­ві­дом­ляє Ра­діо Ва­ти­ка­ну. «Я тут, аби за­пев­ни­ти вас у сво­їй близь­ко­сті: я близь­кий сер­цем, мо­ли­тва­ми, близь­кий то­ді, ко­ли при­но­шу Єв­ха­ри­стій­ну жер­тву. Під час неї бла­гаю Кня­зя Ми­ру, аби за­мов­кла зброя. Йо­го про­шу та­кож про те, щоб ви біль­ше не му­си­ли вда­ва­ти­ся до та­ких ве­ли­че­зних жертв, аби утри­ма­ти сво­їх най­до­рож­чих», — ска­зав Пон­ти­фік. Крім­то­го, під час звер­не­н­ня до укра­їн­ської гро­ма­ди Па­па зга­дав про жі­нок, які в Іта­лії до­гля­да­ють за хво­ри­ми, ді­тьми та лю­дьми по­хи­ло­го ві­ку, і на­звав їх «апо­сто­ла­ми ми­ло­сер­дної лю­бо­ві та ві­ри». Від укра­їн­ської гро­ма­ди гла­ва Ри­мо-Ка­то­ли­цької цер­кви отри­мав по­да­рун­ки, зокре­ма мо­за­ї­ку кар­ти Укра­ї­ни, ви­ши­ва­ний ру­шник, гле­чик з ме­дом і фа­кси­мі­ле Пе­ре­со­пни­цької Єван­ге­лії.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.