Ви­про­бу­ва­н­ня на міць, або Порт­рет епо­хи в ін­тер’єрі

Зав­дя­ки спо­га­дам Во­ло­ди­ми­ра Хан­до­гія чи­тач має чу­до­ву на­го­ду за­зир­ну­ти за ку­лі­си, за яки­ми тво­ри­ла­ся й тво­ри­ться істо­рія

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Спо­га­ди зна­но­го укра­їн­сько­го ди­пло­ма­та, На­дзви­чай­но­го і Пов­но­ва­жно­го По­сла Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ра Хан­до­гія «Ди­пло­ма­ти­чні сю­же­ти: Не­ви­га­да­ні істо­рії кар’єр­но­го ди­пло­ма­та» по­мі­тно ви­рі­зня­є­ться се­ред кни­жок цьо­го по­пу­ляр­но­го жан­ру сво­єю за­го­стре­ною по­ле­мі­чні­стю. Зре­штою, це мо­жна зро­зу­мі­ти. Від­кли­ка­ний влі­тку 2014 р. з по­са­ди На­дзви­чай­но­го і Пов­но­ва­жно­го По­сла у Ве­ли­ко­бри­та­нії, він, не отри­мав­ши від мі­ні­стра жо­дних про­по­зи­цій, прийняв рі­ше­н­ня пі­ти у від­став­ку. І це то­ді, ко­ли в йо­го ві­ці, зда­ва­ло­ся б, ще пра­цю­ва­ти й пра­цю­ва­ти.

Але на­справ­ді книж­ка не про кри­ти­чне став­ле­н­ня до по­ми­лок «ко­ман­ди мо­ло­до­ре­фор­ма­то­рів», що при­йшла в Укра­ї­ні до вла­ди на гре­бе­ні ре­во­лю­цій­ної хви­лі. Во­на — про не­про­стий, але ва­жли­вий ра­дян­ський пе­рі­од «фан­том­ної ди­пло­ма­тії», який лі­гмі­цною це­гли­ною в під­му­рок укра­їн­сько­го дер­жа­во­тво­ре­н­ня. Ко­ли ви­хо­ван­ці Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ ко­ли­шньої УРСР, ма­ю­чи вже на­пра­цьо­ва­ний до­свід ба­га­то­сто­рон­ньої ди­пло­ма­тії, за­бра­ли на свої пле­чі основ­ний тягар за­без­пе­че­н­ня зов­ні­шньо­по­лі­ти­чних ін­те­ре­сів мо­ло­дої не­за­ле­жної кра­ї­ни. І чи­та­ти про це, маю зі­зна­ти­ся, по-справ­жньо­му ці­ка­во, бо «сю­же­ти» йо­го ви­пи­са­ні із зна­н­ням спра­ви, де осо­би­сте ті­сно пе­ре­плі­та­є­ться із роз­по­від­я­ми про по­дії зна­ко­ві для на­шої кра­ї­ни. При чо­му, опо­від­а­ю­чи про ми­ну­ле, ав­тор вда­є­ться до не­о­чі­ку­ва­них ре­тро­спе­кцій, па­ра­ле­лей із су­ча­сні­стю. На­при­клад, тор­ка­ю­чись «крим­ської кри­зи» 1993 р., він не оми­нає і прин­ци­по­вих оці­нок про­ра­хун­ків, у то­му чи­слі ка­дро­вих, «укра­їн­ських кер­ма­ни­чів з при­став­кою «в.о.», які на­ве­сні 2014-го ро­ку при­йма­ли ві­ко­пом­ні для Укра­ї­ни рі­ше­н­ня. На дум­ку зна­но­го ди­пло­ма­та, як­би во­ни у свій час «ді­я­ли так са­мо рі­шу­че, як Крав­чук у 1993 р., або Ку­чма у 2003-му під час кон­флі­кту нав­ко­ло Ту­зли, то, мо­жли­во, сьо­го­дні ми б жи­ли в ін­шій кра­ї­ні. І хо­ча то був наш пер­ший до­свід ре­а­гу­ва­н­ня на си­ту­а­ції, пов’яза­ні з пре­тен­зі­я­ми на­шо­го пів­ні­чно­го су­сі­да на те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни, він за­слу­го­вує на те, щоб про ньо­го пам’ята­ли. Ін­сти­ту­цій­на пам’ять в ди­пло­ма­тії, — на­го­ло­шує ав­тор, — це осно­ва успі­ху». (с.483).

До ре­чі, мо­тив не­об­хі­дно­сті збе­ре­же­н­ня ін­сти­ту­цій­ної пам’яті в книж­ці зри­нає по­стій­но. А в то­му, що про­бле­ма ця акту­аль­на для те­пе­рі­шньо­го Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни, ав­тор більш ніж пе­ре­ко­на­ний. Так, на йо­го дум­ку, «че­рез без­дум­ні псев­до­лю­стра­цій­ні за­хо­ди втра­че­но уні­каль­ний ка­дро­вий ре­зерв укра­їн­ської ди­пло­ма­ти­чної слу­жби. І все це ро­би­ло­ся в ім’я ство­ре­н­ня «но­вої єв­ро­пей­ської ди­пло­ма­ти­чної слу­жби». Ті, хто при­че­тний до між­на­ро­дної ді­яль­но­сті, ма­буть, здо­га­да­ли­ся, що йде­ться про звіль­не­н­ня 2014 р. з ди­пло­ма­ти­чної слу­жби ці­ло­го гро­на до­свід­че­них укра­їн­ських ди­пло­ма­тів, пе­ред­усім по­слів у клю­чо­вих єв­ро­пей­ських сто­ли­цях. Для ба­га­тьох це справ­ді ста­ло пов­ною не­спо- ді­ван­кою, бо яки­хось зви­ну­ва­чень в їхній не­ло­яль­но­сті до но­вої вла­ди чи, тим біль­ше, в про­фне­при­да­тно­сті їм не бу­ло пред’яв­ле­но. Між тим, са­ме на цей пе­рі­од на­шій ди­пло­ма­тії, по­го­дьмо­ся, від­чу­тно бра­ку­ва­ло їхньо­го до­сві­ду і ви­ва­же­но­сті в прийнят­ті ва­жли­вих для на­шої кра­ї­ни рі­шень.

В книж­ці при­су­тнє ро­зу­мі­н­ня ав­то­ром на­два­жли­во­го зна­че­н­ня МЗС Укра­ї­ни в си­сте­мі ко­ор­ди­нат на­шої дер­жа­ви, яка пе­ре­жи­ває ни­ні, мо­жли­во, най­дра­ма­ти­чні­ші ча­си сво­єї но­ві­тньої істо­рії. І ця йо­го пе­ре­йня­тість, а ще оче­ви­дна за­гро­за еро­зій­них про­це­сів як у дер­жа­ві, так і в її окре­мих ін­сти­ту­ці­ях, свід­ка­ми чо­го ми з ва­ми є, дає йо­му — до­свід­че­но­му ди­пло­ма­то­ві — пра­во на ті до­сить різ­кі, як це мо­же ви­да­ти­ся де­ко­му, оцін­ки, що їх ми на­ди­бу­є­мо у спо­га­дах В.Хан­до­гія. Хо­ча, зре­штою, та­ке пра­во він за­слу­жив, з огля­ду на свою по­над со­ро­ка­рі­чну ди­пло­ма­ти­чну ді­яль­ність спо­ча­тку в МЗС УРСР, зго­дом — у СРСР та в Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції й, на­ре­шті, роз­бу­до­ву­ю­чи зов­ні­шньо­по­лі­ти­чне ві­дом­ство но­во­по­ста­лої не­за­ле­жної Укра­ї­ни.

Слід тут на­га­да­ти, що Во­ло­ди­мир Хан­до­гій — один із тих не­ба­га­тьох ві­тчи­зня­них ди­пло­ма­тів, хто не оми­нув жо­дно­го кар’єр­но­го ща­бля, по­чи­на­ю­чи від по­са­ди ата­ше «каз­ко­во­го» (за ви­сло­вом одно­го з ве­те­ра­нів укра­їн­ської ди­пло­ма­ти­чної слу­жби) Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ УРСР не­близь­ко­го 1976 р., і до ви­ко­ну­ю­чо­го обов’яз­ки мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни не та­ко­го да­ле­ко­го 2009-го. Гор­та­ю­чи сто­рін­ки йо­го об’єм­ної книж­ки (а це май­же 600 сто­рі­нок фор­ма­ту фо­ліо), іно­ді ло­виш се­бе на то­му, що зна­йо­ми­шся не з жит­тє­пи­сом кон­кре­тної лю­ди­ни, а, вла­сне, всьо­го укра­їн­сько­го зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­го ві­дом­ства, яке, по­при свою пев­ну де­ко­ра­тив­ність ра­дян­сько­го пе­рі­о­ду, в но­ві­тні ча­си зі­гра­ло, як ка­жуть — у по­трі­бний час і в по­трі­бно­му мі­сці — ва­жли­ву роль у ста­нов­лен­ні не­за­ле­жної Укра­ї­ни, за­хи­сті та об­сто­ю­ван­ні її на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів у сві­ті. За­ну­рю­є­шся в йо­го істо­рію, й не ка­зен­ну та від­ре­ту­шо­ва- ну, як ча­сом бу­ває в на­шо­го бра­та­ди­пло­ма­та, а опи­са­ну че­рез по­ста­ті чи­слен­них ді­ю­чих осіб — від ря­до­о­вих йо­го пра­ців­ни­ків до мі­ні­стрів та пре­зи­ден­тів, з ким ав­то­ру ви­па­ло пра­цю­ва­ти й спіл­ку­ва­ти­ся. І, зві­сно, зна­йо­ми­шся з ба­га­тен­ним фа­кта­жем з пи­тань зов­ні­шньої по­лі­ти­ки, на­ко­пи­че­ним ним про­тя­гом де­ся­ти­літь. Ча­сто ма­ло­ві­до­мим, а то й не­зна­ним ши­ро­ко­му за­га­ло­ві. На­при­клад, ма­ло хто знає, що ав­то­ром текс­ту пам’ятної про­мо­ви Бу­ша­стар­шо­го з три­бу­ни Вер­хов­ної Ра­ди УРСР 1 сер­пня 1991 р., ко­ли він жорс­тко за­сте­рі­гукра­їн­ських де­пу­та­тів від «не­о­ба­чних» кро­ків що­до на­бу­т­тя Укра­ї­ною не­за­ле­жно­сті, бу­ла не хто ін­ша, як Кон­до­ліз­за Райс, в май­бу­тньо­му держ­се­кре­тар США. Або що Укра­ї­на ма­ла ре­аль­ну мо­жли­вість ще 1993 р. отри­ма­ти ре­зо­лю­цію Ра­ди Без­пе­ки ООН що­до те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті на­шої дер­жа­ви та не­по­ру­шно­сті її кор­до­нів, яка бу­ла б обов’яз­ко­вою до ви­ко­на­н­ня, у від­по­відь на по­ста­но­ву Вер­хов­ної Ра­ди Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції про вклю­че­н­ня м. Се­ва­сто­поль до скла­ду Ро­сії. То­ді, на дум­ку ав­то­ра, всіх під­ве­ла зай­ва до­вір­ли­вість на­ших оо­нів­ських пе­ре­го­вор­ни­ків, ко­трих ро­сі­я­ни «ба­наль­но «роз­ве­ли», пе­ре­ко­нав­ши їх обме­жи­ти­ся за­явою го­ло­ви Ра­ди Без­пе­ки. І тут хо­ті­ло­ся б від­да­ти на­ле­жне Хан­до­гію-опо­від­а­че­ві за йо­го ба­жа­н­ня бу­ти від­вер­тим і не­упе­ре­дже­ним у сво­їй роз­по­віді, всу­пе­реч уста­ле­ній дум­ці про ди­пло­ма­тів як лю­дей, да­ле­ко не схиль­них до щи­ро­сті. Над­то ко­ли до­во­ди­ться ви­зна­ва­ти про­ра­хун­ки, до яких во­ни осо­би­сто при­че­тні. Та­ке пра­гне­н­ня до об’єктив­но­сті в по­ці­ну­ван­ні явищ і по­ста­тей, які він опи­сує, до­сить по­мі­тне в йо­го «ди­пло­ма­ти­чних сю­же­тах».

Чи­та­ю­чи сто­рін­ки, при­свя­че­ні, зокре­ма, йо­го стар­шим ко­ле­гам — Ген­на­дію Удо­вен­ку та Ана­то­лію Злен­ку, вко­тре пе­ре­ко­ну­є­шся, як ва­жли­во, що на по­ча­тку ста­нов­ле­н­ня на­шої не­за­ле­жної дер­жа­ви бі­ля кер­ма укра­їн­сько­го зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­го ві­дом­ства сто­я­ли са­ме ці ви­зна­ні май­стри ди­пло­ма­ти­чно­го ми­сте­цтва, хо­ча від­но­си­ни з ни­ми у В. Хан­до­гія скла­да­ли­ся по-рі­зно- му. Від­дає він на­ле­жне й ді­яль­но­сті та­ких сво­їх ко­лег, як В.Ба­тюк, А. Бу­тей­ко, В. Василенко, М.Да­шке­вич, Б.Та­ра­сюк, Б.Гу­ди­ма, В.Огриз­ко, Ю.Бо­га­єв­ський, з яки­ми ав­то­ра пов’язу­ва­ли дов­гі ро­ки спіль­ної пра­ці й у рі­дно­му мі­ні­стер­стві, й за кор­до­ном. До­сить ці­ка­ві йо­го оцін­ки й що­до окре­мих пред­став­ни­ків ра­дян­ської та ро­сій­ської ди­пло­ма­ти­чної шко­ли, зокре­ма А.Гро­ми­ка, О.Тро­я­нов­сько­го, Ю.Во­рон­цо­ва, А.Ко­зи­рє­ва... Ря­сніє текст йо­го книж­ки та­кож іме­на­ми між­на­ро­дних ді­я­чів, а са­ме — К. Вальд­ха­йма, К. Ана­на, Пе­ре­са де Ку­е­лья­ра, з яки­ми ав­то­ро­ві до­во­ди­ло­ся ма­ти спра­ву під час йо­го три­ва­лої ро­бо­ти в ООН... Справ­жній ка­лей­до­скоп імен відо- мих, і не ду­же, які вво­дять чи­та­ча в скла­дний, ча­сом ци­ні­чний і жор­сто­кий світ між­на­ро­дних вза­є­мо­від­но­син, в яко­му Укра­ї­на з до­по­мо­гою сво­їх ди­пло­ма­тів пра­гне за­без­пе­чу­ва­ти, а ча­сто — й від­сто­ю­ва­ти свої на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си.

Іна­кше ка­жу­чи, зав­дя­ки спо­га­дам Во­ло­ди­ми­ра Хан­до­гія ши­ро­кий чи­тач має чу­до­ву на­го­ду за­зир­ну­ти за ті ку­лі­си, за яки­ми тво­ри­ла­ся і, вла­сне, тво­ри­ться істо­рія. Ціл­ком імо­вір­но, що не всі по­го­дя­ться з окре­ми­ми йо­го мір­ку­ва­н­ня­ми що­до ді­яль­но­сті тих чи тих осіб або їхній ро­лі в укра­їн­ській ди­пло­ма­тії. Зокре­ма, як на ме­не, ав­тор мі­гби бу­ти більш кри­ти­чним, зга­ду­ю­чи пев­ні пер­со­на­лії, над­то з чи­сла зна­йо­мих йо­му зі спіль­ної ро­бо­ти ще в ра­дян­сько­му «ем­зе­е­сі» осіб. Втім та­кий йо­го суб’єкти­візм ціл­ком при­ро­дний, вра­хо­ву­ю­чи осо­би­сті­сний мо­мент ме­му­а­рів як жан­ру. Та й, зре­штою, сам В.Хан­до­гій на­го­ло­шує, що йо­го книж­ка — «це своє­рі­дні ескі­зи до порт­ре­та епо­хи в ін­тер’єрі вла­сних оці­нок і асо­ці­а­цій ав­то­ра». До­да­мо — епо­хи, яка ви­про­бо­вує на міць і на­шу не­за­ле­жну дер­жа­ву, й наш на­род, час­ткою яко­го є укра­їн­ські ди­пло­ма­ти. Оле­ксандр БОЖ­КО, На­дзви­чай­ний і Пов­но­ва­жний По­сол Укра­ї­ни

ФО­ТО З САЙ­ТА ZIMBIO.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.