«Три­птих +» — під та­кою на­звою у Ки­є­ві пред­став­ле­на пер­ша мас­шта­бна ви­став­ка Ми­ро­сла­ви Фед­чен­ко

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Ка­те­ри­на ТИ­МО­ШЕН­КО Ілю­стра­ції на­да­ні га­ле­ре­єю «Три­птих Арт»

Ни­ні в Укра­ї­ні ба­га­то мо­ло­дих і та­ла­но­ви­тих ху­до­жни­ків, які на­ма­га­ю­ться про­я­ви­ти се­бе. За сло­ва­ми Те­тя­ни Сав­чен­ко, ди­ре­кто­ра га­ле­реї»Три­птих АРТ», одним із основ­них зав­дань їхньої га­ле­реє є те, що­би по­ка­за­ти від­обра­же­н­ня су­ча­сних тен­ден­цій на­ціо­наль­но­го ми­сте­цтва і від­сте­жу­ва­ти но­ві, пер­спе­ктив­ні на­прям­ки, а то­му цьо­го­річ во­на ви­рі­ши­ла при­свя­ти­ти зна­йом­ству ки­ян із са­мо­бу­тні­ми мо­ло­дим ми­тцям.

Се­рію ви­ста­вок від­кри­ли ро­бо­ти Ми­ро­сла­ви Фед­чен­ко. Ця мис­тки­ня на­ро- ди­ла­ся у Дні­про­пе­тров­ську. Ни­ні їй 24 ро­ки, але це вже не пер­ша пер­со­наль­на ви­став­ка ху­до­жни­ці. До цьо­го кар­ти­ни Ми­ро­сла­ви бу­ли по­ка­за­ні в Чер­ні­го­ві (Moment. State. Space) та Ки­є­ві («Ре­льєф. Фор­ма»). У 2012 ро­ці за­кін­чи­ла Дні­про­пе­тров­ський обла­сний те­а­траль­но-ху­до­жній ко­ледж, а ни­ні Ми­ро­сла­ва Фед­чен­ко на­вча­є­ться на п’ято­му кур­сі На­ціо­наль­ної ака­де­мії обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва і ар­хі­те­кту­ри. Ро­бо­ти мо­ло­дої май­стри­ні збе­рі­га­ю­ться у при­ва­тних ко­ле­кці­ях в Укра­ї­ні, Ки­таї, Поль­щі, Чор­но­го­рії, Ка­зах­ста­ні та Ро­сії.

Те­тя­на Сав­чен­ко звер­ну­ла ува­гу на по­ло­тно Ми­ро­сла­ви «Вка­зів­ний па­лець» на ви­став­ці га­ле­реї Non Figurative Art Fest, яка про­хо­ди­ла у ли­пні ми­ну­ло­го ро­ку. По­ряд із ро­бо­та­ми М. Фед­чен­ко бу­ли пред­став­ле­ні кар­ти­ни та­ких ви­да­тних укра­їн­ських ху­до­жни­ків, як Ана­то­лій Кри­во­лап, Іван Мар­чук, Во­ло­ди­мир Бу­дні­ков, Ти­бе­рій Сіль­ваш, Во­ло­ди­мир Бов­кун та ін­ші.

Як під­кре­слює Т. Сав­чен­ко, Ми­ро­сла­ва Фед­чен­ко ви­ко­ри­сто­вує най­рі­зно­ма­ні­тні­ші ма­те­рі­а­ли для ство­ре­н­ня сво­їх ро­біт: па­пір, ДСП, віск, пі­сок, ци­ко­рій, ка­ні­фоль. Ху­до­жни­ця ви­слов­лює прин­ци­по­ву від­мо­ву від будь-якої кон­кре­тної сти­лі­сти­ки, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи вла­сний, ав­тор­ський стиль...

Екс­по­зи­ція ви­став­ки скла­да­є­ться з чо­ти­рьох бло­ків: У пер­ший уві­йшов три­птих «Во­ско­ве по­ві­тря», у яко­му ав­тор­ка про­во­дить па­ра­лель між ма­те­рі­аль­ним та про­сто­ро­вим: лю­ди­ною та по­ві­трям. Ме­та дру­го­го бло­ку — по­ка­за­ти вну­трі­шню ча­со­ву те­чію, в якій лю­ди­на су­пе­ре­чить вла­сній при­ро­ді. В тре­тьо­му бло­ці ав­тор­ка від­обра­жає без­по­се­ре­дність сприйня­т­тя лю­ди­ни, яка втра­ча­є­ться із на­ко­пи­че­н­ням до­сві­ду. Го­лов­на ідея че­твер­то­го бло­ку — про­яв­ле­н­ня обра­зу лю­ди­ни, що «спо­ча­тку стає ко­ко­ном», із яко­го «на­ро­джу­є­ться ме­те­лик».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.