Смар­тфо­ни ви­ті­сня­ють но­ут­бу­ки

Кіль­кість ко­ри­сту­ва­чів цих мо­біль­них при­стро­їв в Укра­ї­ні вже ся­гну­ла 85%

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

За ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня GfK, за пер­ше пів­річ­чя 2018 ро­ку кіль­кість ко­ри­сту­ва­чів смар­тфо­нів у на­шій кра­ї­ні ся­гну­ла 85%. То­ді як у ми­ну­ло­му ро­ці в Укра­ї­ні бу­ло 82% ко­ри­сту­ва­чів смар­тфо­нів. При цьо­му за ста­ти­сти­кою ко­жен спо­жи­вач у се­ре­дньо­му має 3—4 га­дже­ти. Вив­че­н­ня про­це­су ви­бо­ру і по­ку­пки то­ва­рів укра­їн­ця­ми по­ка­за­ло, що 50% лю­дей шу­ка­ли ін­фор­ма­цію про то­вар зі смар­тфо­нів, і вна­слі­док, 43% зро­би­ли за­мов­ле­н­ня за до­по­мо­гою мо­біль­но­го те­ле­фо­на.

По­над по­ло­ви­на по­ку­пок здій­сню­є­ться укра­їн­ця­ми че­рез спе­ці­аль­но вста­нов­ле­ні до­да­тки. За да­ни­ми GfK, най­по­пу­ляр­ні­ши­ми се­ред них вже ко­трий рік за­ли­ша­ю­ться olx.ua і aliexpress.com. Ана­лі­ти­ка до­да­тку OLX свід­чить про те, що за остан­ні пів­ро­ку кіль­кість йо­го ко­ри­сту­ва­чів зро­сла на 14% і ста­но­вить 5,6 млн.

Се­ред них 4,4 млн ви­ко­ри­сто­ву­ють Android. За 6 мі­ся­ців ця ци­фра збіль­ши­ла­ся на 18%. Ін­ші 1,2 млн си­дять на iOS. Тем­пи зро­ста­н­ня за­ван­та­жень се­ред вла­сни­ків ай­фо­нів ста­нов­лять 3%. Однак спо­сте­рі­га­є­ться ста­біль­на ди­на­мі­ка, су­пу­тня зро­стан­ню всьо­го рин­ку, ка­жуть ана­лі­ти­ки.

За да­ни­ми ана­лі­ти­ків, 2011 ро­ку укра­їн­ці ви­тра­ти­ли на те­ле­фо­ни, смар­тфо­ни, но­ут­бу­ки та план­ше­ти 13,8 млрд грн, а до 2017-го ця су­ма зро­сла май­же вдві­чі — до 30,7 млрд грн. При цьо­му з 2015-го по­пит на но­ут­бу­ки за­ли­ша­є­ться май­же не­змін­ним, а про­да­жі смар­тфо­нів за цей час зро­сли вдві­чі. Ек­спер­ти осо­бли­во ви­ді­ля­ють 2015 рік, ко­ли ри­нок га­дже­тів ма­кси­маль­но про­сів че­рез ко­ли­ва­н­ня кур­су грив­ні.

На­віть у кри­зо­вий рік час­тка смар­тфо­нів на рин­ку про­дов­жу­ва­ла зро­ста­ти. 2015-го бу­ло ку­пле­но май­же 6 млн при­стро­їв: близь­ко 3 млн смар­тфо­нів, 1,5 млн мо­біль­них те­ле­фо­нів, 480 тис. но­ут­бу­ків і 800 тис. план­ше­тів. У 2016 та 2017 ро­ках по­пит на мо­біль­ну те­хні­ку зріс. В основ­но­му — за ра­ху­нок про­да­жів смар­тфо­нів. По­пит на но­ут­бу­ки май­же не змі­нив­ся, а на мо­біль­ні те­ле­фо­ни та план­ше­ти — не­зна­чно зни­зив­ся.

Ці­ка­во, що при цьо­му укра­їн­ці не ви­мо­гли­ві до те­хні­ки. За да­ни­ми ком­па­нії MOYO, на­бір ха­ра­кте­ри­стик се­ре­дньо­ста­ти­сти­чно­го смар­тфо­на в ки­ше­ні укра­їн­сько­го по­ку­пця ви­гля­дає на­сту­пним чи­ном: від 2 до 16 ГБ пам’яті, екран 5 дюй­мів, ка­ме­ра на 12 Мп, пла­сти­ко­вий кор­пус чор­но­го ко­льо­ру і цін­ник до 5 тис. грн.

Та­кі па­ра­ме­три від­по­від­а­ють біль­шо­сті те­ле­фо­нів, що бу­ли про­да­ні про­тя­гом пер­ших 6 мі­ся­ців 2018 ро­ку. При цьо­му ри­нок ґа­дже­тів ду­же по­ля­ри­зо­ва­ний. Май­же по­ло­ви­на всіх смар­тфо­нів в Укра­ї­ні ку­пу­є­ться з роз­ря­ду «де­ше­во і сер­ди­то». Ли­ше близь­ко 10% при­хо­ди­ться на до­ро­гі фла­гман­ські мо­де­лі. Та­ка не­зба­лан­со­ва­ність дає се­ре­дню ці­ну в 7,2 тис. грн. То­ді як 2017 ро­ку, ка­жуть у ком­па­нії MOYO, «се­ре­дня» вар­тість при­дба­но­го смар­тфо­на ста­но­ви­ла 5,1 тис. грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.