Уні­вер­саль­ний актор

Те­а­траль­ний Чер­ні­гів сьо­го­дні важ­ко уяви­ти без зір­ки Мо­ло­ді­жно­го те­а­тру Оле­ксія Би­ша

Den (Ukrainian) - - Культура - Ві­та­лій ГОЛЬЦОВ, Чер­ні­гів

Це лю­ди­на-те­атр, актор, який за­пам’ят-ову­є­ться від­ра­зу в будь-якій ро­лі! А ще — ко­ло­ри­тною зов­ні­шні­стю та ба­га­тим від­тін­ка­ми го­ло­сом. Цьо­му уні­вер­саль­но­му акто­ро­ві під­вла­сні пра­кти­чно всі жан­ри те­а­траль­но­го ми­сте­цтва! Й де б в Оле­ксій Во­ло­ди­ми­ро­вич не слу­жив пі­сля за­кін­че­н­ня Дні­про­пе­тров­сько­го те­а­траль­но­го учи­ли­ща в 1994 ро­ці — Рів­нен­сько­му, Львів­сько­му, Ні­жин­сько­му драм­те­а­трах чи Чер­ні­гів­сько­му Мо­ло­ді­жно­му те­а­трі (який став рі­дним та яко­му від­дав не­ма­лу кіль­кість ро­ків) він зав­жди від­гу­ку­вав­ся і на но­ві те­ми, і на смі­ли­ві екс­пе­ри­мен­ти.

Успіх при­йшов вже з пер­шою ве­ли­кою ро­л­лю — Го­ло­хва­стов у ви­ста­ві «За дво­ма зай­ця­ми», яку Оле­ксій Во­ло­ди­ми­ро­вич грав по­над 20 ро­ків, Биш здо­був лю­бов чер­ні­гів­сько­го гля­да­ча, що три­ває і до ни­ні. На йо­го Мер­ку­ціо з «Ро­мео і Джу­льєт­ти», Дми­тра Ми­хай­ло­ви­ча з «Че­ре­ви­ків на тов­стій пі­до­шві» (вла­сна по­ста­нов­ка, а всьо­го їх у ньо­го дев’ять), Бран­дмей­сте­ра з «451 гра­ду­сів за Фа­рен­гей­том», Ша­ри­ко­ва з «Со­ба­чо­го сер­ця» лю­ди хо­ди­ли по кіль­ка ра­зів. За­пам’ятав­ся і Порш з ви­ста­ви «Ба­ла­да про Кру­ти» Обла­сно­го укра­їн­сько- го му­здрам­те­а­тру ім. Т.Шев­чен­ка, в яко­му, до ре­чі, гра­ли акто­ри трьох чер­ні­гів­ських те­а­трів. І Воц­цек — приз Між­на­ро­дно­го те­а­траль­но­го фе­сти­ва­лю ка­мер­них ви­став AndriyvskyFest «За най­кра­щу чо­ло­ві­чу роль у ви­ста­ві «Воц­цек»... А ще бу­ли зйом­ки в кі­но, на те­ле­ба­чен­ні, за­пи­си на ра­діо, участь у рі­зно­ма­ні­тних мі­ських та обла­сних куль­тур­но-ми­сте­цьких за­хо­дах...

Й зно­ву ро­лі, ро­лі, ро­лі... а се­ред них ду­же яскра­вий і не­зви­чний образ Гам­ле­та (на фото) з ви­ста­ви « Гам­лет- ма­ши­на» Гай­не­ра Мюл­ле­ра, яку впер­ше в Укра­ї­ні по­ста­вив Чер­ні­гів­ський те­атр ля­льок ім. О.Дов­жен­ка (див. «День», №196 за 2016 р. — «Тра­гі­фарс до­би гло­ба­лі­за­ці»). З ці­єю ви­ста­вою актор по­бу­вав на га­стро­лях у Ки­є­ві, на фо­ру­мах у Кре­мен­чу­ці, Льво­ві, Він­ни­ці, фе­сти­ва­лі ви­став по­за сце­ною Osten-Saken у Не­мі­ша­є­во­му. І ні­ко­го з гля­да­чів Гам­лет у ви­ко­нан­ні О. Би­ша не за­ли­шав бай­ду­жим. До ре­чі, ко­ле­ктив Чер­ні­гів­сько­го те­а­тру ля­льок і м. О. Дов­жен­ка по­дав кан­ди­да­ту­ру Оле­ксія Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча на Обла­сну лі­те­ра­ту-рно­ми­сте­цьку пре­мію і м. Ми­хай­ла Ко­цю­бин­сько­го у но­мі­на­ції « Те­а­траль­не та му­зи­чне ми­сте­цтво» не тіль­ки за пре­кра­сне ви­ко­на­н­ня ро­лі Гам­ле­та, а й за зна­чний осо­би­стий вне­сок у роз­ви­ток те­а­траль­ної спра­ви...

ФОТО РО­МА­НА ЗАКРЕВСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.