Та­нець на жур­на­ліст­ських кіс­тках

У тра­ге­дії зні­маль­ної гру­пи жур­на­лі­стів Ор­ха­на Дже­ма­ля, Ки­ри­ла Рад­чен­ка та Оле­ксан­дра Ра­стор­гу­є­ва, вби­тих у Цен­траль­но­а­фри­кан­ській Ре­спу­блі­ці 31.07.2018, є ре­чі оче­ви­дні і до­ве­де­ні, а є не­зро­зумі­лі

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, Мо­сква, спе­ці­аль­но для «Дня»

Оче­ви­дним є сам факт вбив­ства, час і мі­сце. Під­твер­дже­но ба­га­тьма свід­че­н­ня­ми ме­та по­їзд­ки зні­маль­ної гру­пи до ЦАР — зні­ма­н­ня філь­му — роз­слі­ду­ва­н­ня про ЧВК Ва­гне­ра. Не­зро­зумі­ло го­лов­не — хто і чо­му убив.

■ Для ро­сій­сько­го офі­ці­о­зу все нав­па­ки. Офі­цій­ний пред­став­ник МЗС Ма­рія За­ха­ро­ва на­пи­са­ла на сво­їй сто­рін­ці в Facebook: «Слу­хаю і чи­таю цю ні­се­ні­тни­цю що­до «роз­слі­ду­вань» сто­сов­но ЧВК у ЦАР». Що са­ме За­ха­ро­ва вва­жає «ні­се­ні­тни­цею», не зов­сім зро­зумі­ло: те, що вби­ті жур­на­лі­сти про­во­ди­ли роз­слі­ду­ва­н­ня, чи те, що ЧВК Ва­гне­ра діє в Цен­траль­ній Афри­ці? « Жо­дної сен­са­ції в на­яв­но­сті ро­сій­ських ін­стру­кто­рів у ЦАР не­має, ні­хто ні­чо­го не при­хо­ву­вав » , — по­ві­дом­ляє За­ха­ро­ва. І ре­ко­мен­ду­ва­ла звер­та­ти­ся до сайта МЗС. Ви­ко­на­є­мо ре­ко­мен­да­ції і звер­не­мо­ся. МЗС РФ ще в бе­ре­зні 2018 по­ві­до­мив, що на про­ха­н­ня пре­зи­ден­та ЦАР до ці­єї кра­ї­ни на­пра­ви­ли вій­сько­вих і ци­віль­них ін­стру­кто­рів. Жо­дно­го сло­ва про при­ва­тну вій­сько­ву ком­па­нію Ва­гне­ра, яка за ро­сій­ським за­ко­но­дав­ством є зви­чай­ною бан­дою, оскіль­ки за­ко­ну про ЧВК в Ро­сії не­має, а от­же, будь-яке зброй­не фор­му­ва­н­ня, що діє по­за си­ло­ви­ми стру­кту­ра­ми РФ, є са­ме бан­дою і ні­чим ін­шим.

■ « Що во­ни ро­би­ли в ЦАР на­справ­ді, яки­ми бу­ли їхня ме­та і зав­да­н­ня — пи­та­н­ня від­кри­те » , — про­дов­жує бре­ха­ти офі­цій­ний пред­став­ник МЗС РФ Ма­рія За­ха­ро­ва, якій, по­за сум­ні­ва­ми, бу­ло чу­до­во ві­до­мо про те, на­ві­що при­бу­ли до ЦАР уби­ті жур­на­лі­сти. Що во­на, вла­сне, й під­твер­ди­ла, зга­дав­ши про « ні­се­ні­тни­цю » що­до роз­слі­ду­вань сто­сов­но ЧВК.

■ На­сту­пно­го дня пі­сля вбив­ства жур­на­лі­стів на ка­на­лі «Рос­сия 1» ви­йшла про­гра­ма «60 ми­нут», в якій бу­ло вла­што­ва­но ве­се­лий та­нок на кіс­тках за­ги­блих. Як го­лов­но­го тан­цю­ри­ста за­про­си­ли, зві­сно, лі­де­ра ЛДПР. У ме­не дав­но не­має жо­дних за­пи­тань до спів­ро­бі­тни­ків ін­фор­ма­цій­них військ. Це лю­ди ін­шої про­фе­сії, що не має жо­дно­го сто­сун­ку до жур­на­лі­сти­ки. Про­те во­ни на­зи­ва­ють се­бе жур­на­лі­ста­ми й ін­ко­ли на­ма­га­ю­ться робити якусь ви­ди­мість. У да­но­му ра­зі ме­ні ста­ло ці­ка­во, як Ска­бє­є­ва і По­пов по­ясни­ли б при­су­тність па­на Ж. у про­гра­мі, в якій обго­во­рю­є­ться вбив­ство жур­на­лі­стів. Ж. — жур­на­ліст? Фа­хі­вець з жур­на­ліст­ських роз­слі­ду­вань? Лю­ди­на ві­до­ма сво­єю лю­тою не­на­ви­стю до жур­на­лі­стів, ви­пад­ка­ми пря­мо­го на­силь­ства над ни­ми, який пря­мо в ефі­рі за­кли­кав сво­го охо­рон­ця зґвал­ту­ва­ти жур­на­ліс­тку. За­про­ше­н­ня Ж. до ці­єї про­гра­ми — це та­ка ж гид­ка про­во­ка­ція як, при­мі­ром, за­про­ше­н­ня від­кри­то­го і ві­до­мо­го ан­ти­се­мі­та на похо­рон ра­би­на.

■ І Ж. ви­прав­дав до­ві­ру Ска­бє­є­вої й По­по­ва. «Ні­ку­ди їзди­ти не тре­ба!», — за­во­лав Ж., щой­но йо­му на­да­ли сло­во. — «Хо­дор­ков­ський — во­рог Ро­сії, і до­по­ма­га­ти лю­дям, яких він найняв, не­при­пу­сти­мо!», — за­явив Ж., від­гу­ку­ю­чись на сло­ва За­ха­ро­вої про те, що МЗС го­то­вий був на­да­ти до­по­мо­гу жур­на­лі­стам. Пі­сля чо­го Ж. до­сить дов­го лив бруд на за­ги­блих: «Лю­би­те­лі го­стрих від­чут­тів! » , « во­ни за­йма­ли­ся чор­ним бі­зне­сом! Це — чор­ні ко­па­чі!», «во­ни їха­ли за­йма­ти­ся чор­ним про­ми­слом, а гро­ма­дя­ни за них ма­ють пла­ти­ти?». Ска­бє­є­ва всі­ля­ко пра­гну­ла по­ка­за­ти, що во­на не по­ді­ляє по­зи­ції Ж. Ро­би­ла ви­гляд, що цьо­го Ж. за­про­си­ли до її про­гра­ми якісь чу­жі, аб­со­лю­тно не­зна­йо­мі лю­ди, а во­на до цьо­го аб­со­лю­тно не при­че­тна.

■ Як не­за­му­тне­не дже­ре­ло най­до­сто-вір­ні­шої ін­фор­ма­ції на ве­ли­ко­му екра­ні у сту­дії ви­ни­кла Ма­рія За­ха­ро­ва, яка по­ві­до­ми­ла та­ке. По-пер­ше, «офі­цій­но за­яв­ле­ною ме­тою ці­єї гру­пи був ту­ризм » . По- дру­ге, « во­ни ма­ли про­стро­че­ні жур­на­ліст­ські по­свід­че­н­ня » . По- тре­тє, « во­ни не звер­та­ли­ся до МЗС». І по-че­твер­те, «як­би ме­ту бу­ло за­яв­ле­но, все мо­гло б бу­ти іна­кше». «Ви­чер­пно! » , — за­хо­пле­но від­ре­а­гу­ва­ла Ска­бє­є­ва. І до­да­ла: «Тре­ба зро­зу­мі­ти, хто за це від­по­вість».

■ Вла­сне, від­по­від­ач був ві­до­мий. « По­лі­то­лог » Дми­тро Абза­лов по­ві­до­мив, що «про­бле­ма в са­мо­му під­хо­ді » . І обу­ре­но за­пи­тав: « Чо­му не бу­ло акре­ди­та­ції?». Пі­сля чо­го ви­ніс ви­рок: «Лю­дей ки­ну­ли в цю си­сте­му!». Спів­ро­бі­тник « Ком­со­мол­ки » Оле­ксандр Коц був кон­кре­тні­шим: «Во­ни ма­ли із со­бою по­над 8 ти­сяч до­ла­рів. Охо­ро­на там ко­штує 300 до­ла­рів » . Ска­бє­є­ва одра­зу ж із ро­зу­мі­н­ням ви­гу­кну­ла: « Зеко­но­ми­ли на від­ря­джен­ні!». Про те, що уби­ті не по­ста­ви­ли до ві­до­ма ро­сій­ське по­соль­ство в ЦАР і тим са­мим зро­би­ли фа­таль­ну по­мил­ку, по­ві­до­ми­ли, по­си­ла­ю­чись на свій до­свід, спів­ро­бі­тник ВДТРК Сер­гій Па­шков і спів­ро­бі­тник га­зе­ти « Ком­мер­сан­тъ» Ма­ксим Юдін.

■ Не маю жо­дних сум­ні­вів що­до то­го, що всі уча­сни­ки про­гра­ми «60 ми­нут» ли­ше уда­ва­ли із се­бе ідіо­тів, мов­ляв, не ро­зу­мі­ють при­чин то­го, що Дже­маль, Ра­стор­гу­єв і Рад­чен­ко ви­зна­ли за кра­ще не ма­ти спра­ви з пред­став­ни­ка­ми Ро­сії і мі­ні­мі­зу­ва­ти сто­сун­ки з мі­сце­вою владою. Бу­ло б див­но їха­ти роз­слі­ду­ва­ти ді­яль­ність бан­ди, ті­сно пов’яза­ної з ро­сій­ською і з мі­сце­вою владою, і по­го­джу­ва­ти з ни­ми ме­ту від­ря­дже­н­ня. Про це до­сить де­таль­но ска­за­но в по­ві­дом­лен­ні Цен­тру управ­лі­н­ня роз­слі­ду­ва­н­ня­ми на сто­рін­ці МБХ у « Фейс­бу­ці » : « Ор­хан Дже­маль, Оле­ксандр Ра­стор­гу­єв і Ки­ри­ло Рад­чен­ко при­їха­ли до ЦАР за ту­ри­сти­чни­ми ві­за­ми і не акре­ди­ту­ва­ли­ся в ро­сій­сько­му по­соль­стві і кон­суль­стві. Це бу­ло пов’яза­но з об’ єктом роз­слі­ду­ва­н­ня — ЧВК Ва­гне­ра. Якщо гі­по­те­за роз­слі­ду­валь­ної гру­пи бу­ла пра­виль­ною і в ЦАР при­ва­тна вій­сько­ва ком­па­нія ЧВК Ва­гне­ра ви­сту­па­ла як на­йма­на бо­йо­ва си­ла за не­гла­сної під­трим­ки ро­сій­ської вла­ди, то звер­не­н­ня до ро­сій­ських ди­пло­ма­ти­чних ор­га­нів ро­би­ло б роз­слі­ду­ва­н­ня без­глу­здим». Кі­нець ци­та­ти.

■ Окре­мо про не менш ідіот­ські по­ра­ди найня­ти мі­сце­ву охо­ро­ну. З ко­го? З мі­сце­вих бан­ди­тів? Або з мі­сце­вих си­ло­ви­ків, ціл­ком імо­вір­но пов’ яза­них з ЧВК Ва­гне­ра? Або при­вез­ти із со­бою взвод озбро­є­них бій­ців з Ро­сії? Тим, хто пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но до­ко­ряє Ми­хай­лу Хо­дор­ков­сько­му за за­ги­бель жур­на­лі­стів, він від­по­від­ає у сво­є­му бло­зі: « Що­до без­пе­ки. Бу­ло б див­но з мо­го бо­ку нав’ язу­ва­ти розв’ яза­н­ня ці­єї про­бле­ми про­фе­сій­ним військ­ко­рам з ве­ли­ким до­сві­дом. Во­ни бу­ли одни­ми з най­кра­щих у Ро­сії фа­хів­ців. Все, що їм бу­ло по­трі­бно, обго­во­рю­ва­ло­ся без­по­се­ре­дньо з го­ло­ним ре­да­кто­ром, по­трі­бні ре­сур­си на­да­ва­ли­ся » .

■ І да­лі Ми­хай­ло Хо­дор­ков­ський по­яснює при­чи­ни і сту­пінь сво­єї уча­сті в роз­слі­ду­ван­ні, під час яко­го загинули жур­на­лі­сти. «Пи­та­н­ня про мою осо­би­сту при­че­тність до про­е­кту « Ро­сій­ські на­йман­ці » — я дав на ньо­го гро­ші. Про­ект був роз­ро­бле­ний гру­пою про­фе­сій­них жур­на­лі­стів- роз­слі­ду­ва­чів і пред­став­ле­ний ме­ні го­лов­ним ре­да­кто­ром ЦУР. Вва­жаю йо­го ва­жли­вим, оскіль­ки в на­шій кра­ї­ні вла­да ча­сто-гу­сто лю­бить по­кри­ва­ти свої тем­ні спра­ви по­си­ла­н­ням на «при­ва­тних осіб». У Ро­сії на­йман­ство не вре­гу­льо­ва­не за­ко­ном, не­про­зоре і є кри­мі­наль­ним зло­чи­ном. Про­те пер­ші осо­би дер­жа­ви не со­ром­ля­ться го­во­ри­ти про схва­ле­н­ня ці­єї пра­кти­ки, що ро­бить си­ту­а­цію осо­бли­во не­без­пе­чною. Те­пер моя за­лу­че­ність до роз­слі­ду­ва­н­ня бу­де на­ба­га­то глиб­шою». Кі­нець ци­та­ти.

«На­ро­дже­ний пов­за­ти лі­та­ти не мо­же » . Лю­ди, які все жи­т­тя об­слу­го­ву­ва­ли вла­ду і бре­ха­ли, не в змо­зі зро­зу­мі­ти тих, хто за­йма­є­ться по­шу­ка­ми прав­ди. Зокре­ма про зло­чи­ни вла­ди. Я не маю жо­дних за­пи­тань до спів­ро­бі­тни­ків ВДТРК, «Пер­во­го ка­на­ла » , НТВ, « Ком­со­мол­ки » та ін­ших пу­тін­ських ЗМІ. Є одне по­ба­жа­н­ня: не на­зи­вай­те Ор­ха­на Дже­ма­ля, Ки­ри­ла Рад­чен­ка та Оле­ксан­дра Ра­стор­гу­є­ва ко­ле­га­ми. Ду­же гид­ко це чу­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.