#Сто­пБу­лінг

Den (Ukrainian) - - День України -

Мін’юст роз­по­чав ін­фор­ма­цій­ну кам­па­нію для ді­тей та їхніх ба­тьків

Мі­ні­стер­ство юсти­ції в ме­жах про­е­кту«Я МАЮ ПРА­ВО!» за під­трим­ки МФ «Ві­дро­дже­н­ня» та за спри­я­н­ня На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни роз­по­чи­нає ін­фор­ма­цій­ну­кам­па­нію #Сто­пБу­лінг, орі­єн­то­ва­ну­на ді­тей та їхніх ба­тьків, іде­ться на офі­цій­но­му сай­ті ві­дом­ства minjust.gov.ua.

На­га­да­є­мо, бу­лінг — це агре­сив­на і вкрай не­при­єм­на сві­до­ма по­ве­дін­ка одні­єї ди­ти­ни або гру­пи ді­тей що­до ін­шої ди­ти­ни, що су­про­во­джу­є­ться ре­гу­ляр­ним фі­зи­чним і пси­хо­ло­гі­чним ти­ском та є го­строю про­бле­мою су­ча­сно­сті.

За да­ни­ми до­слі­дже­н­ня UNICEF Укра­ї­на за 2017 рік, 67% ді­тей сти­ка­ли­ся з бу­лін­гом (бу­ли жер­твою або свід­ком), а 40% по­стра­жда­лих від цьку­ва­н­ня вза­га­лі ні з ким не ді­ли­ли­ся про­бле­мою і не звер­та­ли­ся по до­по­мо­гу. 25% — го­во­ри­ли про це не з до­ро­сли­ми (з дру­гом чи бра­том/се­строю). З тих, хто мов­чать — 40% со­ром­ля­ться про це го­во­ри­ти, а 22% вва­жа­ють, що це нор­маль­не яви­ще.

За да­ни­ми до­по­віді ВООЗ 2016 ро­ку, Укра­ї­на по­сі­дає 9 мі­сце се­ред 42 до­слі­джу­ва­них кра­їн за від­со­тком жертв бу­лін­гу се­ред 15-рі­чних (9% дів­чат та 11% хло­пців).

Най­більш по­ши­ре­ним є пси­хо­ло­гі­чний і фі­зи­чний бу­лінг. Про­те, як на­слі­док по­ши­ре­н­ня ро­лі ко­му­ні­ка­цій­них те­хно­ло­гій: те­ле­фон­но­го зв’яз­ку, ін­тер­не­ту­та со­ці­аль­них ме­реж, з’яв­ля­є­ться но­вий вид цьку­ва­н­ня — кі­бер-бу­лінг. Це не про­сто пу­сто­щі або гру­бість, це осо­бли­ва фор­ма вза­є­мин між ді­тьми, що за від­су­тно­сті ре­а­гу­ва­н­ня мо­же пе­ре­ро­сти в на­силь­ство.

То­му­над­зви­чай­но ва­жли­вим є не­бай­ду­жість ба­тьків до сво­єї ди­ти­ни і по­стій­не від­сте­же­н­ня си­ту­а­ції — на­строю і ста­ну­ди­ти­ни. Крім то­го, не вар­то за­бу­ва­ти про ті­сний кон­такт з кла­сним ке­рів­ни­ком, на­ла­го­дже­н­ня ко­му­ні­ка­ції з ін­ши­ми ба­тька­ми в кла­сі.

В ме­жах кам­па­нії #Cто­пБу­лінг роз­ро­бле­но ін­фор­ма­цій­ні ма­те­рі­а­ли, з яких мо­жна ді­зна­ти­ся, які ви­ди бу­лін­гу існу­ють та як ді­я­ти в си­ту­а­ції, якщо ви ста­ли свід­ком бу­лін­гу. В них та­кож мі­сти­ться ін­фор­ма­ція для ба­тьків, чиї ді­ти ста­ли жер­тва­ми цьку­ва­н­ня або ж са­мі вчи­ня­ють на­си­л­ля що­до ін­ших ді­тей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.