Го­ло­гра­ма як... до­звіль­ний знак

Так у сто­ли­ці по­зна­ча­ти­муть ле­галь­но вста­нов­ле­ні об’єкти пе­ре­сув­ної тор­гів­лі

Den (Ukrainian) - - День України -

Спе­ці­аль­на го­ло­гра­ма, роз­мі­ще­на, на­при­клад, на ав­то­кав’яр­ні, віз­куз про­да­жу­на­по­їв чи тор­го­вель­но­му­на­ме­ті є під­твер­дже­н­ням за­кон­но­сті вста­нов­ле­н­ня та тор­гів­лі. Пі­ло­тний про­ект із роз­мі­ще­н­ня го­ло­гра­фі­чної ві­зу­а­лі­за­ції до­го­во­ру­на роз­мі­ще­н­ня за­со­бу­пе­ре­су вної та об’єктів се­зон­ної дрі­бно­ро­з­дрі­бної тор­го­вель­ної ме­ре­жі впро­ва­джу­є­ться ко­му­наль­ним під­при­єм­ством «Мі­ський ма­га­зин», що під­по­ряд­ко­ва­не Де­пар­та­мен­ту­про­ми­сло­во­сті та роз­ви­тку­під­при­єм­ни­цтва КМДА, йде­ться в по­ві­дом­лен­ні на офі­цій­но­му­пор­та­лі Ки­є­ва kyivcity.gov.ua.

Ме­тою цьо­го про­е­ктує іден­ти­фі­ка­ція під­при­єм­ця та за­со­бу тор­гів­лі згі­дно з укла­де­ним до­го­во­ром із КП «Мі­ський ма­га­зин». На дум­ку роз­ро­бни­ків про­е­кту, це уне­мо­жли­вить роз­мі­ще­н­ня тор­го­вель­них то­чок за фаль­ши­ви­ми до­го­во­ра­ми та до­зво­лить під­ви­щи­ти кон­троль із бо­ку­гро­мад­сько­сті та, ура­зі не­об­хі­дно­сті, з бо­ку­кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів.

«На сьо­го­дні пі­ло­тний про­ект ре­а­лі­зо­ва­но на те­ри­то­рії пар- ку«Пар­ти­зан­ської сла­ви» в мі­сті Ки­є­ві. Так, ста­ном на по­ча­ток сер­пня ви­да­но 4 го­ло­гра­ми на за­со­би пе­ре­сув­ної тор­гів­лі та 4 — на об’єкти се­зон­ної тор­гів­лі. До кін­ця мі­ся­ця пла­ну­є­мо за­без­пе­чи­ти го­ло­гра­ма­ми всі ле­галь­но вста­нов­ле­ні то­чки дрі­бно-роз­дрі­бної тор­гів­лі в мі­сті Ки­є­ві», — по­ві­до­мив ди­ре­ктор під­при­єм­ства Ан­дрій АНДРУЩЕНКО.

Го­ло­гра­ми ви­да­ю­ться КП « Мі­ський ма­га­зин » на всі за­со­би пе­ре­сув­ної та об’єкти се­зон­ної тор­гів­лі, пра­во на роз­мі­ще­н­ня яких ви­бо­ре­но на від­кри­тих тор­гах, за яки­ми укла­де­но до­го­во­ри що­до роз­мі­ще­н­ня за­со­бів пе­ре­сув­ної/ об’ єктів се­зон­ної дрі­бно-роз­дрі­бної тор­го­вель­ної ме­ре­жі на те­ри­то­рії мі­ста Ки­є­ва та що­до яких спла­че­но від­по­від­ні ко­шти.

Усі са­мо­віль­но роз­мі­ще­ні за­со­би пе­ре­сув­ної та об’єкти се­зон­ної тор­гів­лі під­ля­га­ють де­мон­та­жу­від­по­від­но до Пра­вил бла­го­устрою мі­ста Ки­є­ва, за­твер­дже­них рі­ше­н­ням Ки­їв­ської мі­ської ра­ди (Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції) від 25.12.2008 № 1051/1051.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.