Прем’єр Япо­нії – за не­об­хі­дність зу­стрі­ти­ся з лі­де­ром КНДР

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Прем’єр-мі­ністр Япо­нії Сін­дзо Абе ви­сло­вив ба­жа­н­ня зу­стрі­ти­ся з пів­ні­чно­ко­рей­ським лі­де­ром Кім Чен Ином для обго­во­ре­н­ня ядер­но­го роз­збро­є­н­ня КНДР. Як пе­ре­да­ють ЗМІ, япон­ський прем’єр у сво­є­му­ви­сту пі узв’яз­куз рі­чни­цею ядер­но­го бом­бар­ду­ва­н­ня Хі­ро­сі­ми за­зна­чив, що уві­дно­си­нах із Пхе­нья­ном уТо­кіо спо­сте­рі­га­є­ться ста­гна­ція. « Я на­ре­шті по­ви­нен зу­стрі­ти­ся з Кім Чен Ином, по­спіл­ку­ва­ти­ся з ним, ви­рі­ши­ти ядер­не і ра­ке­тне пи­та­н­ня, а та­кож по­бу­ду­ва­ти но­ві япон­сько­пів­ні­чно­ко­рей­ські від­но­си­ни», — ска­зав Абе. 28 ли­пня Kyodo ді­зна­ло­ся, що в КНДР ство­ре­на спе­ці­аль­на гру­па для роз­ви­тку діа­ло­гу з Япо­ні­єю. А до цьо­го по­ві­дом­ля­ло­ся, що в То­кіо роз­гля­да­ли мо­жли­вість зу­стрі­чі глав МЗС двох кра­їн. На­га­да­є­мо, що ра­ні­ше держ­се­кре­тар США по­ві­до­ми­ло, що Кім Чен Ин до­мо­вив­ся з Трам­пом, що сам ви­зна­чить тер­мі­ни ядер­но­го роз­збро­є­н­ня КНДР.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.