Три дні в Шо­тлан­дії

Ви­ста­ву «При­ма­ри» ки­їв­ської май­стер­ні «Су­зір’я» пред­став­лять на пре­сти­жно­му Един­бурзь­ко­му те­а­траль­но­му фе­сти­ва­лі

Den (Ukrainian) - - Культура - Оль­га СТЕЛЬМАШЕВСЬКА

На­га­да­є­мо, цьо­го­річ The Edinburgh International Festival від­бу­ва­є­ться з 3 по 27 сер­пня. У рам­ках фо­ру­му актор­ський ан­самбль у скла­ді Іри­ни Мель­ник, Оле­ксан­дра Бе­гми, Ге­ле­ни Сер­гу­ті­ної та Дми­тра За­вад­сько­го гра­ти­муть ви­ста­ву«При­ма­ри» за п’єсою Ген­рі­ка Іб­се­на, яку­по­ста­ви­ла ре­жи­сер По­лі­на Ме­две­дє­ва на сце­ні «Су­зір’я» По­ка­зи від­бу­ду­ться 9, 10 та 11 сер­пня в PASS Theatre в роз­ді­лі Drama.

■ Един­бурзь­ка вер­сія ста­не екс­пе­ри­мен­том мі­нус- при­йо­му— ви­тон­че­на пси­хо­ло­гі­чна стру­кту­ра по­збав­ля­є­ться де­ко­ра­цій­них під­пі­рок, за­ли­ша­ю­чи мі­сце чи­стій пси­хо­фі­зи­ці вза­є­мо­дії.

■ За сю­же­том, роз­пад бур­жу­а­зної ро­ди­ни, спад­ко­вість, при­ва­бли­вість і одно­ча­сно від­тор­гне­н­ня ма­те­рин­ських те­ри­то­рій — усі ці улю­бле­ні сю­же­ти дра­ма­тур­гії по­ча­тку сто­лі­т­тя по­но­во­му­зву чать уцій ви­ста­ві ки­їв­ських ми­тців.

■ THE FRINGE — це між­на­ро­дна пла­тфор­ма для то­го, щоб пред­ста­ви­ти свою ро­бо­тув­сій те- атраль­ній ін­ду­стрії, пре­сі, між­на­ро­дній пу­блі­ці. Як пра­ви­ло, пі­сля те­а­траль­но­го сер­пня в Един­бур­зі для уча­сни­ків фе­сту на­сту­пає ду­же ін­тен­сив­ний ве­ре­сень: дзвін­ки, ли­сти, пе­ре­го­во­ри, за під­сум­ка­ми яких тру­па вже мо­же ска­за­ти, вда­ло во­на ви­сту­пи­ла чи не ду­же. «Ви­сту­пи­ти в Един­бур­зі — це на пра­кти­ці до­ве­сти, що ти є в ін­ду­стрії», — ка­жуть уча­сни­ки «Фрін­джу».

■ У Ки­є­ві ви­ста­ва «При­ма­ри» гра­є­ться в ін­тер’єрах осо­бня­ка Ле­о­ні­да Ро­дзян­ко — одно­го з до­бре збе­ре­же­них уцьо­му­мі­сті ше­дев­рів art dйco. У по­ста­нов­ці По­лі­ни Ме­две­дє­вої май­же не­має де­ко­ра­цій, але ма­те­рі­ал п’єси іде­аль­но впи­са­ний в існу­ю­чі ін­тер’єри те­а­тру«Су зір’я»: хи­мер­ні ви­ги­ни ро­слин­них ор­на­мен­тів і роз­пи­сів стель від­рі­зня­ють цей бу­ди­нок від тра­ди­цій­них уяв­лень про жи­тло в тій же мі­рі, в якій бур­жу­а­зна сім’я по­ча­тку сто­лі­т­тя в опи­сі Іб­се­на від­рі­зня­ла­ся від хри­сти­ян­ських ка­но­нів че­сно­ти.

■ Над ви­ста­вою пра­цю­ва­ли: ре­жи­сер, ав­тор ін­сце­ні­за­ції, ху­до­жник- по­ста­нов­ник і ху­до­жник з ко­стю­мів По­лі­на Ме­две­дє­ва. Актри­са МХТ ім. Че­хо­ва, яка бу­ла одні­єю з улю­бле­них уче­ниць Оле­га Єфре­мо­ва і гра­ла в ба­га­тьох йо­го пі­зніх ви­ста­вах («Ва­лен­тин і Ва­лен­ти­на», «Три се­стри » , « Сі­ра­но де Бер­же­рак » то­що). Ме­две­дє­ва та­кож пра­цю­ва­ла з най­біль­ши­ми су­ча­сни­ми ре­жи­се­ра­ми пси­хо­ло­гі­чної шко­ли — Львом До­ді­ним, Пе­тром Фо­мен­ком, Мін­да­у­га­сом Кар­ба­у­скі­сом, Юрі­єм Бу­ту­со­вим.

■ Роль Осваль­да в «При­ма­рах» грає мо­ло­дий, та­ла­но­ви­тий актор Оле­ксандр Бе­гма. У ви­ста­ві зву­чить йо­го му­зи­ка та ем­бі­єн­тні шу­ми (пре­мія «Ки­їв­ська пек- то­раль-2017» уно­мі­на­ції «За най­кра­щу­му зи­чну­кон­це­пцію ви­ста­ви»).

■ Що­до істо­рії во­я­жів укра­їн­ських ми­тців на Един­бурзь­кий фе­сти­валь, то во­ни бу­ли рі­зни­ми в рі­зні ро­ки: більш чи менш успі­шни­ми, більш чи менш на­си­че­ни­ми. Бу­ли й май­же де­ся­ти­лі­т­тя без укра­їн­сько­го те­а­тру­на един­бурзь­ких під­мос­тках. Про­те, ни­ні — це вже но­ві­тня істо­рія з аб­со­лю­тно ін­шим бек­гра­ун­дом на­шої при­су­тно­сті в шо­тланд­ській сто­ли­ці. Тож, ви­ста­ву«При­ма­ри» мо­жна вва­жа­ти пер­шим сер­йо­зним і пов­но­цін­ним по­ка­зом за остан­ніх май­же 10 ро­ків, що має впев­не­ні пер­спе­кти­ви се­ред фе­сти­валь­ної пу­блі­ки. І, зви­чай­но, спо­ді­ва­н­ня на пев­ний резонанс все­ре­ди­ні Укра­ї­ни. Адже та­кі во­я­жі — це і є куль­тур­на ди­пло­ма­тія, про­су­ва­н­ня по­зи­тив­но­го та мир­но­го імі­джу­на­шої кра­ї­ни.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.