Чер­ги на ми­тни­ці

Ан­на ДЕ­РЕВ’ЯНКО: «Що­ро­ку об­ся­ги про­пу­ску на кор­до­ні збіль­шу­ю­ться на 10%»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

З2011 ро­ку­об­сяг про­пу­ску гро­ма­дян на ми­тни­ці збіль­шив­ся на 38%, лег­ко­во­го транс­пор­ту— на 42%. З то­го ча­су­кіль­кість що­рі­чно зро­стає при­бли­зно на 10%. Це — одна з при­чин черг, що все ще є на кор­до­ні, пе­ре­ко­на­на ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Єв­ро­пей­ської Бі­знес Асо­ці­а­ції Ан­на ДЕ­РЕВ’ЯНКО.

Та­кож чер­ги ви­ни­ка­ють че­рез дов­гий час про­хо­дже­н­ня всіх про­це­дур, де­ко­ли на­віть до 8 го­дин та ве­ли­ку­кіль­кість ав­то­мо­бі­лів на іно­зем­них но­ме­рах. За да­ни­ми ДФСУ, на по­ча­ток цьо­го ро­ку­по­над 246 ти­сяч ав­то­мо­бі­лів з іно­зем­ною ре­є­стра­ці­єю пе­ре­бу­ва­ють на ми­тній те­ри­то­рії Укра­ї­ни не­за­кон­но. З них в ре­жи­мі «тран­зи­ту» — по­над 82 ти­ся­чі, в ре­жи­мі «тим­ча­со­во­го вве­зе­н­ня» — по­над 164 ти­сяч. Крім то­го, існує про­бле­ма «чов­ни­ко­во­го бі­зне­су», ко­ли ці­лі «фу­ри» то­ва­ру роз­фор­мо­ву­ю­ться на ма­лень­кі па­кун­ки і пе­ре­но­ся­ться че­рез кор­дон, ми­на­ю­чи опо­да­тку­ва­н­ня.

«Кон­тро­лю­ва­ти си­ту­а­цію з чер­га­ми з укра­їн­ської сто­ро­ни ма­ють, імо­вір­но: до шла­гба­у­ма — На­ціо­наль­на по­лі­ція, пі­сля — при­кор­дон­ни­ки і ми­тни­ки. Але на­скіль­ки во­ни на це ма­ють пра­во і які їхні пов­но­ва­же­н­ня — за­ли­ша­є­ться під пи­та­н­ням», — на­го­ло­си­ла Де­рев’янко.

Щоб змі­ни­ти си­ту­а­цію, ва­жли­во зро­би­ти про­це­ду­ри на ми­тни­ці ма­кси­маль­но про­зо­ри­ми і зро­зумі­ли­ми, одно­зна­чно тра­кту­ва­ти за­ко­но­дав­ство та вста­но­ви­ти без­ком­про­м­існу­від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня.

Крім то­го, роз­бу­до­ву­ва­ти ін­фра­стру­кту­ру. Па­ні Де­рев’янко за­зна­чи­ла, що, на­при­клад, уряд Ре­спу­блі­ки Поль­ща ви­ді­лив дов­го­тер­мі­но­вий кре­дит (100 млн єв­ро), де на роз­бу­до­ву ін­фра­стру­кту­ри Львів­ської ми­тни­ці пе­ред­ба­че­на су­ма 25 млн єв­ро. Не­що­дав­но бу­ло про­ве­де­но тен­дер.

Па­ра­лель­но, під­ви­щу­ва­ти ри­тмі­чність та без­пе­ре­бій­ність ро­бо­ти, збіль­шу­ва­ти кіль­кість смуг ру­ху для осіб та смуг ру­ху для ав­то­мо­біль­них транс­порт­них за­со­бів. «Є пун­кти, де з 8 смуг від­кри­то ли­ше кіль­ка. Чо­муб не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти цей по­тен­ці­ал», — до­да­ла во­на.

Та­кож — опти­мі­зу­ва­ти за­ко­но­дав­ство що­до ав­то­мо­бі­лів на іно­зем­них но­ме­рах та по­чи­на­ти ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ін­но­ва­ції — те­ле­фон­ні до­да­тки, еле­ктрон­ні ре­сур­си, до­да­тко­ві по­слу­ги.

Однак без ува­ги і ком­пле­ксно­го під­хо­дуз бо­ку­кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів си­ту­а­ція не ви­рі­ши­ться.

Тож Єв­ро­пей­ська бі­знес асо­ці­а­ція звер­ну­лась до уря­ду з про­ха­н­ням звер­ну­ти на цю про­бле­му ува­гу. Галь­му­ва­н­ня ре­фор­му­ва­н­ня мо­же при­зве­сти до про­блем з опо­да­тку­ва­н­ням, че­сною ро­бо­тою під­при­єм­ців, роз­ви­тком еко­но­мі­ки, зни­же­н­ням кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті укра­їн­сько­го бі­зне­су, не­до­над­хо­дже­н­ня­ми до держ­бю­дже­ту­то­що. А роз­по­ча­ти мо­жна, пе­ре­ко­на­ні бі­зне­сме­ни, з гар­мо­ні­за­ції ро­бо­ти ми­тних і кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів та ство­ре­н­ня єди­но­го не­за­ле­жно­го від ін­ших пра­во­охо­рон­них стру­ктур ана­лі­ти­чно­го ор­га­ну, що за­йма­ти­ме­ться роз­слі­ду­ва­н­ням та упе­ре­дже­н­ням еко­но­мі­чних та фі­нан­со­вих зло­чи­нів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.