На 10%

Змен­ши­ла­ся кіль­кість ДТП в Укра­ї­ні по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком

Den (Ukrainian) - - День України -

Упро­довж се­ми мі­ся­ців цьо­го ро­ку кіль­кість до­ро­жньо- транс­порт­них при­год по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ро­ку змен­ши­ла­ся на 10 від­со­тків. Про це 7 сер­пня по­ві­до­мив го­ло­ва На­цпо­лі­ції Сер­гій КНЯЗЄВ під час се­ле­ктор­но­ї­на­ра­ди за уча­сті ке­рів­ни­ків те­ри­то­рі­аль­них під­роз­ді­лів, яка від­бу­ла­ся під го­ло­ву­ва­н­ням пер­шо­го за­сту­пни­ка Мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Укра­ї­ни Сер­гія Яро­во­го, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua.

Зокре­ма — 2017 ро­ку за­ре­є­стро­ва­но по­над 89 ти­сяч ДТП, 2018 ро­ку — орі­єн­тов­но 81 ти­ся­ча ава­рій. Крім то­го, пра­во­охо­рон­ці за­фі­ксу­ва­ли змен­ше­н­ня кіль­ко­сті до­ро­жньо-транс­порт­них при­год з по­тер­пі­ли­ми — з 14 ти­сяч 2017 ро­ку до 12 ти­сяч — 2018-го.

« У ми­ну­ло­му ро­ці на па­тру­лю­ва­н­ня до­ріг ви­йшли екі­па­жі па­труль­но­ї­по­лі­ці­ї­та гру­пи ре- агу­ва­н­ня па­труль­но­ї­по­лі­ції . І ми вже ма­є­мо по­зи­тив­ні зру­ше­н­ня. Кіль­кість ДТП по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком змен­ши­ла­ся на 8 ти­сяч. Це — ре­аль­ні ре­зуль­та­ти ро­бо­ти бло­ку пре­вен­ці­їу­про­довж се­ми мі­ся­ців цьо­го ро­ку», — під­кре­слив Сер­гій Князєв.

Во­дно­час очіль­ник На­цпо­лі­ці­ї­за­зна­чив, що в кіль­кох обла­стях дер­жа­ви за­фі­ксо­ва­но збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті ДТП, по­чи­на­ю­чи з 21 ли­пня цьо­го ро­ку. Від­так Сер­гій Князєв на­го­ло­сив на не­об­хі­дно­сті ана­лі­зу ко­жно­ї­окре­мо взя­то­ї­до­ро­жньо-транс­порт­но­ї­при­го­ди. За­сту­пник на­чаль­ни­ка Де­пар­та­мен­ту па­труль­ної по­лі­ції Оле­ксій БІЛОШИЦЬКИЙ за­зна­чив, що на те­ри­то­рі­ї­дер­жа­ви за сім мі­ся­ців за­ре­є­стро­ва­но 239 ДТП з по­стра­жда­ли­ми, що ста­ли­ся з ви­ни во­ді­їв ав­то­бу­сів. Трав­мо­ва­но 440 осіб, ще 30 осіб за­ги­ну­ло.

Від­так з 23 ли­пня 2018 ро­ку і до осо­бли­во­го роз­по­ря­дже­н­ня роз­по­ча­лось ши­ро­ко­мас­шта­бне про­ве­де­н­ня на те­ри­то­рі­ї­дер­жа­ви ком­пле­ксу ці­льо­вих за­хо­дів під умов­ною на­звою «Пе­ре­ві­зник». Ста­ном на 6 сер­пня цьо­го ро­ку бу­ло огля­ну­то май­же 48,3 ти­ся­чі транс­порт­них за­со­бів, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для пе­ре­ве­зе­н­ня па­са­жи­рів. «Се­ред них ви­яв­ле­но по­над 1,2 ти­ся­чі те­хні­чно не­справ­них ав­то­бу­сів, що ста­но­вить орі­єн­тов­но 2,5 від­со­тка від усіх огля­ну­тих транс­порт­них за­со­бів. З ці­є­ї­кіль­ко­сті ви­яв­ле­но 214 оди­ниць, пе­ре­о­бла­дна­них із по­ру­ше­н­ням від­по­від­них пра­вил, норм і стан­дар­тів», — на­го­ло­сив Оле­ксій Білошицький.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.