Ко­ли ба­тьки за­бу­ли про вла­сних ді­тей...

Ста­ном на ли­пень 2018 ро­ку дер­жав­ні ви­ко­нав­ці стя­гну­ли з бор­жни­ків май­же 130 міль­йо­нів гри­вень алі­мен­тів

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ди­ти­на хоч і ма­лень­ка, але пов­но­цін­на ча­сти­на су­спіль­ства. За­ле­жно від ві­ку ди­ти­ни за­ко­но­дав­ство пе­ред­ба­чає рі­зний об­сяг і ме­ха­ні­зми ре­а­лі­за­ці­її їправ. Пов­но­цін­ний і ді­є­вий за­хист прав ди­ти­ни є обов’яз­ком дер­жа­ви.

ОСЬ ЗАГАЛЬНІ ПРА­ВА ДИ­ТИ­НИ:

пра­во на жи­т­тя; пра­во на охо­ро­ну здо­ров’я і без­опла­тну ква­лі­фі­ко­ва­ну ме­ди­чну до­по­мо­гу; пра­во на без­пе­чні умо­ви для жи­т­тя і здо­ро­во­го роз­ви­тку; пра­во на ім’я та гро­ма­дян­ство; пра­во на рі­вень жи­т­тя, до­ста­тній для фі­зи­чно­го, ін­те­ле­кту­аль­но­го, мо­раль­но­го, куль­тур­но­го ду­хов­но­го та со­ці­аль­но­го роз­ви­тку; пра­во на віль­не ви­слов­лю­ва­н­ня осо­би­сто­ї­дум­ки, фор­му­ва­н­ня вла­сних по­гля­дів, роз­ви­ток вла­сно­ї­су­спіль­но­ї­актив­но­сті; пра­во на сво­бо­ду со­ві­сті та ре­лі­гій­них пе­ре­ко­нань; пра­во на отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції, що від­по­від­ає її ві­ку (у то­му чи­слі пра­во на віль­ний по­шук, отри­ма­н­ня, ви­ко­ри­ста­н­ня, по­ши­ре­н­ня та збе­рі­га­н­ня ін­фор­ма­ці­їв усній, пи­сьмо­вій чи ін­шій фор­мі, за до­по­мо­гою тво­рів ми­сте­цтва, лі­те­ра­ту­ри, за­со­бів ма­со­во­ї­ін­фор­ма­ції , за­со­бів зв’яз­ку (комп’ютер­ної, те­ле­фон­но­ї­ме­ре­жі то­що) чи ін­ших за­со­бів на ви­бір ди­ти­ни); пра­во на сво­бо­ду, осо­би­сту не­до­тор­кан­ність і за­хист гі­дно­сті; пра­во на про­жи­ва­н­ня у сім’ї ра­зом із ба­тька­ми або в сім’ї одно­го з них та пра­во на пі­клу­ва­н­ня ба­тьків; пра­во на осві­ту; пра­во на май­но та жи­тло.

Про­те чи­ма­ло ба­тьків не­хту­ють цим, за­бу­ва­ю­чи про вла­сних ді­тей. Бу­ває, ді­ти не отри­му­ють від одно­го з ба­тьків ані ко­пій­ки про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків. Ви­прав­да­н­ня у цих го­ре­ба­тьків рі­зні: «не пра­цюю», «не ви­ста­чає ко­штів » , « я не олі­гарх» та ін­ші. Та чи мо­жуть бу­ти по­ді­бні ар­гу­мен­ти в пи­тан­ні май­бу­тньо­го на­ших ді­тей?

Ма­рія, 15 ро­ків:

Ко­ли у До­не­цьку ста­ло не­без­пе­чно, ко­жно­го дня лу­на­ли ви­бу­хи та ги­ну­ли лю­ди, дів­чин­ка з ма­тір’ю ви­ру­ши­ли до Ки­є­ва. У ба­тька ди­ти­ни на той час уже бу­ла ін­ша сім’я, та на йо­го до­по­мо­гу го­ді бу­ло й очі­ку­ва­ти. Пра­цю­вав не­о­фі­цій­но та утри­му­ва­ти ди­ти­ну не хо­тів. До­во­ди­лось скру­тно, са­мо­тня ма­ма важ­ко пра­цю­ва­ла на кіль­кох ро­бо­тах, щоб орен­ду­ва­ти жи­тло та утри­му­ва­ти не­пов­но­лі­тню донь­ку. Про­те з 6 лю­то­го, ко­ли по­ча­ли ді­я­ти за­ко­но­дав­чі змі­ни що­до від­по­від­аль­но­сті за не­спла­ту алі­мен­тів, го­ре-ба­тька по­зба­ви­ли пра­ва ке­ру­ва­ти ав­то­мо­бі­лем, по­лю­ва­ти, ви­їзди­ти за кор­дон, від­по­від­но по­ста­ла за­гро­за адмі­ні­стра­тив­но­ї­та кри­мі­наль­но­ї­від­по­від­аль­но­сті. Са­ме то­ді зна­йшлись ко­шти на вла­сну ди­ти­ну. За­бор­го­ва­ність зі спла­ти алі­мен­тів ста­но­ви­ла 76 000 гри­вень і бу­ла по­га­ше­на одним пла­те­жем на ра­ху­нок ма­ми дів­чин­ки.

Олег, 6 ро­ків:

Ба­тьки хло­пчи­ка роз­лу­чи­лись, ко­ли йо­му бу­ло всьо­го два ро­ки. Ди­ти­на за­ли­ши­лась із ба­тьком, який її пов­ні­стю утри­му­вав. Суд при­су­див ма­те­рі ви­пла­чу­ва­ти що­мі­ся­ця ко­шти на утри­ма­н­ня вла­сно­ї­ди­ти­ни, але жін­ка ігно­ру­ва­ла по­ста­но­ву. Тож на ви­ко­нан­ні в Обо­лон­сько­му від­ді­лі дер­жав­но­ї­ви­ко­нав­чо­ї­слу­жби сто­ли­ці уже кіль­ка ро­ків бу­ло ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня що­до при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня. Але оскіль­ки го­ре- ма­ма ні­де офі­цій­но не пра­це­вла­што­ва­на та май­на не за­ре­є­стру­ва­ла, стя­гу­ва­ти бу­ло ні­чо­го.

Згі­дно з до­від­кою-роз­ра­хун­ком за­бор­го­ва­ність по алі­мен­тах ста­но­ви­ла 116 795,25 грив­ні. Зав­дя­ки вчи­не­ним дер­жав­ним ви­ко­нав­цем ді­ям бор­жник пов­ні­стю спла­тив на де­по­зи­тний ра­ху­нок від­ді­лу су­му за­бор­го­ва­но­сті, яка в подаль­шо­му пе­ре­ра­хо­ва­на стя­гу­ва­чу.

ЗА­ГАЛЬ­НА СТА­ТИ­СТИ­КА

Ста­ном на ли­пень 2018 ро­ку дер­жав­ни­ми ви­ко­нав­ця­ми стя­гну­то алі­мен­тів на утри­ма­н­ня 16 746 ді­тей у су­мі 129 833 545 гри­вень. За ра­ху­нок за­сто­су­ва­н­ня до бор­жни­ків за­хо­дів, пе­ред­ба­че­них ча­сти­на­ми дев’ятою та два­над­ця­тою стат­ті 71 За­ко­ну Укра­ї­ни « Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня » , 14 бор­жни­ків по алі­мен­тах пе­ре­бу­ва­ють у мі­сцях по­збав­ле­н­ня во­лі.

Дер­жав­ні ви­ко­нав­ці ра­йон­них від­ді­лів ДВС ви­не­сли 6275 по­ста­нов про обме­же­н­ня бор­жни­ків у пра­ві ви­їзду за ме­жі Укра­ї­ни, які не оскар­же­ні та не ска­со­ва­ні бор­жни­ка­ми.

Крім то­го, дер­жав­ні ви­ко­нав­ці ви­не­сли 6275 по­ста­нов про вста­нов­ле­н­ня тим­ча­со­во­го обме­же­н­ня бор­жни­ка у пра­ві ке­ру­ва­н­ня транс­порт­ни­ми за­со­ба­ми, по­ста­нов про тим­ча­со­ве обме­же­н­ня бор­жни­ка у пра­ві ко­ри­сту­ва­н­ня збро­єю та 6248 по­ста­нов про вста­нов­ле­н­ня тим­ча­со­во­го обме­же­н­ня бор­жни­ка у пра­ві по­лю­ва­н­ня, які не оскар­же­ні та не ска­со­ва­ні бор­жни­ка­ми.

За­хист прав та ін­те­ре­сів ди­ти­ни є одним із най­ва­жли­ві­ших на­пря­мів ро­бо­ти дер­жа­ви. Адже став­ле­н­ня до ді­тей, їхніх прав і сво­бод, по­ва­га до їхньої люд­сько­ї­гі­дно­сті якнай­то­чні­ше від­обра­жа­ють рі­вень гу­ман­но­сті й ци­ві­лі­зо­ва­но­сті су­спіль­ства.

Ста­ні­слав КУЦЕНКО, очіль­ник ки­їв­ської юсти­ції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.