Що ду­ма­ють про дру­го­го пре­зи­ден­та і на­слід­ки йо­го прав­лі­н­ня чи­та­чі «Дня»

Мо­же­те при­єд­на­ти­ся та ви­сло­ви­ти свої дум­ки на сай­ті day.kyiv.ua

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День» Чи­тай­те вп’ятни­чно­му но­ме­рі «Дня»

На­пе­ре­до­дні 80-річ­чя дру­го­го пре­зи­ден­та Ле­о­ні­да Ку­чми, ми роз­мі­сти­ли на сай­ті «Дня» опи­ту­ва­н­ня, в яко­му за­пи­та­ли на­ших чи­та­чів: «Як укра­їн­ці по­вин­ні ста­ви­ти­ся до ці­єї да­ти дру­го­го пре­зи­ден­та?». На мо­мент під­го­тов­ки но­ме­ра ре­зуль­та­ти бу­ли на­сту­пни­ми: Ві­та­ти з Днем на­ро­дже­н­ня — 18%; Ігно­ру­ва­ти, не за­слу­жив — 4%; Ви­не­сти уро­ки і не го­ло­су­ва­ти за ку­чмі­стів — 12%; Він вза­га­лі ма­є­бу­ти за ґра­та­ми — 34%; Тре­ба ла­ма­ти тра­ди­цію чи­но­ша­ну­ва­н­ня — 16%; Ме­ні бай­ду­же — 15%.

Хто ще не про­го­ло­су­вав за­про­шу­є­мо про­го­ло­су­ва­ти на сай­ті «Дня», або на на­шій сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці». Але по­пе­ре­дні ре­зуль­та­ти вже го­во­рять са­мі за се­бе. По­при ве­ли­че­зні зу­си­л­ля (по­лі­ти­чні, фі­нан­со­ві, ме­дій­ні...) ро­ди­ни Ку­чми — Пін­чу­ка з від­бі­ле­н­ня імі­джу дру­го­го пре­зи­ден­та за до­по­мо­гою за­мов­них кни­жок, філь­мів, ста­тей, ор­га­ні­за­ції всі­ля­ких про­грам і за­хо­дів на кшталт «Зав­тра.UA», «Но­ві лі­де­ри» чи YES, роз­да­чі по­да­рун­ків, на­при­клад фор­те­пі­а­но шко­лам, укра­їн­ці орі­єн­ту­ю­ться в си­ту­а­ції. Хо­ча де­зо­рі­єн­то­ва­них, зви­чай­но, ви­ста­чає. Тоб­то лю­дей, зокре­ма по­лі­ти­ків, які єча­сти­ною си­сте­ми. Си­сте­ми, яку ство­рив Ку­чма і яка до­сі існує в Укра­ї­ні. Як це бу­ло?

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.