Бра­кує ро­бо­чих рук

Во­дно­час в Укра­ї­ні впер­ше з 2013 ро­ку за­фі­ксу­ва­ли зро­ста­н­ня зайня­то­сті

Den (Ukrainian) - - Економіка - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

За ін­фор­ма­ці­єю Дер­жав­ної слу­жби зайня­то­сті, в пер­шо­му пів­річ­чі 2018 ро­ку ри­нок пра­ці Укра­ї­ни про­де­мон­стру­вав ста­бі­лі­за­цію, якої не бу­ло остан­ніх чо­ти­ри ро­ки. Так, впер­ше зро­сла зайня­тість на­се­ле­н­ня — на 149 ти­сяч, і сьо­го­дні рі­вень без­ро­бі­т­тя в кра­ї­ні ста­но­вить 9,7% (у кра­ї­нах Єв­ро­со­ю­зу в се­ре­дньо­му — 7,4%).

На сьо­го­дні у Дер­жав­ній слу­жбі зайня­то­сті за­ре­є­стро­ва­но 304 ти­сяч осіб, що на 10% мен­ше, ніж то­рік. Та­кож екс­пер­ти по­ба­чи­ли пев­ні зру­ше­н­ня у по­до­лан­ні не­фор­маль­ної зайня­то­сті: ми­ну­ло­го ро­ку ри­нок не­о­фі­цій­ної зайня­то­сті ста­но­вив 22,3%, цьо­го ро­ку — 21,8%. Зро­сла ба­за ва­кан­сій, це близь­ко 130 ти­сяч про­по­зи­цій. Але ра­зом із тим на рин­ку пра­ці існу­є­ве­ли­че­зний дис­ба­ланс між по­пи­том і про­по­зи­ці­єю: по- пер­ше, ри­нок пра­ці ви­ма­га­є­не тих фа­хів­ців, яких го­ту­ють на­вчаль­ні за­кла­ди, по-дру­ге, низь­кий рі­вень зар­плат, що про­по­ну­ють ро­бо­то­дав­ці, не при­ва­блю­є­бе­зро­бі­тних.

То­му фа­хів­ці на­го­ло­шу­ють, що вкрай ва­жли­во зна­ти по­тре­би рин­ку, су­ча­сні трен­ди і зав­дя­ки цьо­му орі­єн­ту­ва­ти­ся у май­бу­тньо­му. Адже, за да­ни­ми екс­пер­тів, що­ро­ку у сві­ті зни­кає орі­єн­тов­но 50 про­фе­сій.

« Рі­вень зар­пла­ти при пра­це­вла­шту­ван­ні без­ро­бі­тних єви­зна­чаль­ним. Ві­до­мо, що в Укра­ї­ні він не єви­со­ким, і це ду­же стри­му­є­тих, хто шу­ка­є­ро­бо­ту, — за­зна­чає Ва­ле­рій ЯРОШЕНКО, в. о. го­ло­ви Дер­жав­ної слу­жби зайня­то­сті Укра­ї­ни. — До ро­бо­то­дав­ців вар­то до­но­си­ти, що ча­сто не­мо­жли­во до­бра­ти пер­со­нал на пев­ні ва­кан­сії, бо ква­лі­фі­ко­ва­на лю­ди­на про­сто не по­го­ди­ться пра­цю­ва­ти за та­кі гро­ші. Мед­се­стри, про­дав­ці, во­дії, вчи­те­лі отри­му­ють най­ниж­чу зар­пла­ту — від 5,5 до 7 ти­сяч гри­вень. Але та­кою зар­пла­тою сьо­го­дні ква­лі­фі­ко­ва­но­го пра­ців­ни­ка ні­хто не втри­має. Та­кож до пе­ре­ра­хо­ва­них про­блем мо­жна до­да­ти те, що у нас не­до­ста­тньо ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні ро­бо­чі мі­сця, не від­пра­цьо­ва­ні со­ці­аль­ні па­ке­ти».

За да­ни­ми Ва­ле­рія Яро­шен­ка, се­ре­дня зар­пла­та у черв­ні бу­ла най­ви­щою у Ки­є­ві — 13 ти­сяч гри­вень, за сто­ли­цею йдуть До­не­цька область, За­по­ріж­жя, Дні­про — близь­ко дев’яти ти­сяч.

«Ме­не зди­ву­ва­ло, що За­кар­па­т­тя, яке тра­ди­цій­но в цьо­му спи­ску бу­ло на остан­ніх мі­сцях, те­пер — на п’ ято­му мі­сці, а Іва­но- Фран­ків­щи­на, яка бу­ла тре­тьою з кін­ця, уві­йшла до де­ся­тки обла­стей із най­ви­щою се­ред

ньою зар­пла­тою, — звер­та­є­ува­гу в. о. го­ло­ви Дер­жав­ної слу­жби зайня­тос

ті. — Це по­ка­зує, що ро­бо­то­дав­ці зро­зумі­ли, що по­трі­бно під­ні­ма­ти рі­вень зар­пла­ти. Є при­кла­ди хо­ро­ших зар­плат: за ква­лі­фі­ко­ва­ну про­фе­сій­ну ро­бо­ту бух­гал­те­ра та фі­нан­со­во­го ди­ре­кто­ра у Ки­є­ві про­по­ну­ють 30—40 ти­сяч гри­вень, га­зо­зва­рю­валь­ни­ка у Тер­но­по­лі — 20 ти­сяч. Це гар­ні тенденції».

Та­кож Ва­ле­рій Ярошенко за­зна­чив, що сьо­го­дні 80% ви­пу­скни­ків шкіл на­ма­га­ю­ться всту­пи­ти до ви­шів і мен­ше, ніж 30% мо­ло­ді отри­му­ють ро­бо­ту у про­фе­сій­но- те­хні­чних сфе­рах, то­ді як у Єв­ро­со­ю­зі — нав­па­ки. За да­ни­ми екс­пер­тів, сьо­го­дні укра­їн­ська ви­ща шко­ла не орі­єн­ту­є­ться на ре­аль­ні по­тре­би рин­ку пра­ці: у кра­ї­ні за­ба­га­то юри­стів та еко­но­мі­стів, то­ді як ква­лі­фі­ко­ва­них ін­же­не­рів, га­зо­зва­рю­валь­ни­ків, то­ка­рів, сан­те­хні­ків, ку­ха­рів, а та­кож вчи­те­лів не ви­ста­чає. То­му основ­ним на­пря­мом ро­бо­ти з мо­лод­дю ма­є­ста­ти про­фо­рі­єн­та­ція.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.