Ба­жа­н­ня збі­гли­ся з мо­жли­во­стя­ми

У Мі­но­сві­ти під­би­ли під­сум­ки всту­пної кам­па­нії

Den (Ukrainian) - - День України -

Три чвер­ті всту­пни­ків цьо­го ро­ку отри­ма­ли бю­дже­тне мі­сце за пер­шою та дру­гою прі­о­ри­те­тно­стя­ми, по­ві­дом­ля­ють на сай­ті МОН. Са­ме це у Мі­но­сві­ти вва­жа­ють одним із най­біль­ших до­ся­гнень ши­ро­ко­го кон­кур­су. Під­сум­ки всту­пної кам­па­нії 2018 ро­ку мі­ністр осві­ти і на­у­ки Лі­лі­я­ГРИНЕВИЧ під­би­ла 9 сер­пня.

«При­єм­на тен­ден­ція, яку слід від­зна­чи­ти: цьо­го ро­ку май­же 60% всту­пни­ків за­ра­ху­ва­ли на бю­джет за пер­шою прі­о­ри­те­тні­стю, а 16,4% — за дру­гою. Тоб­то за най­біль­ши­ми прі­о­ри­те­тно­стя­ми отри­ма­ли мі­сця три чвер­ті всту­пни­ків. Це свід­чить про те, що чин­на си­сте­ма ши­ро­ко­го кон­кур­су дій­сно дає на­шим сту­ден­там на­вча­ти­ся са­ме в омрі­я­них ви­шах, а не йти за­зда­ле­гідь ви­зна­че­ним шля­хом в уні­вер­си­тет, яко­му надано держ­за­мов­ле­н­ня», — ци­ту­ють на сай­ті МОН Лі­лію Гри­не­вич.

На дум­ку мі­ні­стра, ця ста­ти­сти­ка та­кож по­ка­зує, що цьо­го­рі­чне змен­ше­н­ня кіль­ко­сті за­яв, які всту­пник мо­же по­да­ти на бю­джет, з дев’яти до се­ми не за­шко­ди­ло мо­жли­во­стям ді­тей всту­пи­ти у ви­ші. При цьо­му кіль­кість за­ра­хо­ва­них за остан­ні­ми дво­ма прі­о­ри- те­тно­стя­ми, тоб­то шо­стою і сьо­мою, не пе­ре­ви­щує 3%.

Ще одна но­ва­ція цьо­го ро­ку, на­га­ду­ють на сай­ті МОН, — вста­нов­ле­н­ня мі­ні­маль­но­го по­ро­гу 150 ба­лів з дру­го­го та тре­тьо­го кон­кур­сних пре­дме­тів для всту­пу на окре­мі ме­ди­чні спе­ці­аль­но­сті («Сто­ма­то­ло­гія», «Ме­ди­ци­на», «Пе­ді­а­трія»). «Як по­ка­за­ла пра­кти­ка ши­ро­ко­го кон­кур­су, за всі­ма спе­ці­аль­но­стя­ми ме­ди­чно­го спря­му­ва­н­ня — не­за­ле­жно від то­го, чи був на них вста­нов­ле­ний по­ріг­чи ні — про­хі­дний бал пе­ре­ви­щує 150», — звер­ну­ла ува­гу Лі­лія Гри­не­вич.

Що­до за­про­ва­дже­н­ня твор­чих за­лі­ків за­мість твор­чих кон­кур­сів мі­ністр від­зна­чи­ла: «Та­кі за­лі­ки про­во­ди­ли­ся до ЗНО та, по су­ті, но­си­ли ха­ра­ктер до­пу­ску до кон­кур­су і не впли­ва­ли на се­ре­дній бал при всту­пі. Про­сто уні­вер­си­тет мав мо­жли­вість пе­ре­ві­ри­ти твор­чі зді­бно­сті всту­пни­ка і ви­рі­ши­ти, змо­же він на­вча­ти­ся чи ні. Ре­шта кон­кур­су від­бу­ва­ла­ся за ре­зуль­та­та­ми ЗНО. Як ре­зуль­тат, спо­сте­рі­га­є­мо зро­ста­н­ня про­хі­дно­го ба­лу для всту­пу на ці спе­ці­аль­но­сті. На­при­клад, сут­тє­во збіль­ши­ла про­хі­дний бал «Жур­на­лі­сти­ка». Ми­ну­ло­го ро­ку на цю спе­ці­аль­ність про­хо­ди­ли всту­пни­ки з се­ре­днім ба­лом 154, цьо­го ро­ку мі­ні­маль­ний про­хі­дний бал всту­пни­ка для всіх ви­шів — 186».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.