Ста­нов­ле­н­ня іден­ти­фі­ка­ції – в кар­ти­нах

У Льво­ві три­ває ви­став­ка укра­їн­ської аме­ри­кан­ки Оль­ги Рон­дяк

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Уль­вів­ській га­ле­реї «Дзи­ґа» три­ває ви­став­ка Оль­ги Рон­дяк «Іден­ти­фі­ка­ція, Пе­рер­ва­на». Во­на бу­ла ство­ре­на під впли­вом пе­ре­о­сми­сле­н­ня ху­до­жни­цею сво­єї вну­трі­шньої іден­ти­чно­сті, яка на­кла­да­є­ться во­дно­час на вну­трі­шньо­по­лі­ти­чні про­це­си в са­мій Укра­ї­ні.

Мис­тки­ня на­ро­ди­ла­ся у Аме­ри­ці в ро­ди­ні емі­гран­тів. Про­те ро­ди­на ви­хо­ву­ва­ла її в укра­їн­сько­му ду­сі. То­му, ко­ли роз­ва­лив­ся Ра­дян­ський Со­юз, ху­до­жни­ця за пер­шої ж на­го­ди пе­ре­їха­ла в Укра­ї­ну. «Іро­нія до­лі по­ля­га­ла в то­му, що ко­ли я пе­ре­їха­ла до Укра­ї­ни, ті­єї укра­їн­ської іден­ти­чно­сті, якої я так пра­гну­ла, тут я не зна­йшла. На ву­ли­цях Ки­є­ва 1990-х ро­ків зву­ча­ла пе­ре­ва­жно ро­сій­ська, а тра­ди­ції, з яки­ми я зро­ста­ла, вва­жа­ли­ся про­він­цій­ни­ми. Ме­ні до­ве­ло­ся пе­ре­о­сми­слю­ва­ти для се­бе, що озна­чає бу­ти укра­їн­цем. Я му­си­ла пе­ре­гля­ну­ти свою укра­їн­ську іден­ти­чність. Її бу­ло пе­ре­р­ва­но», — роз­по­від­ає во­на.

Са­ме ці фа­кто­ри і по­слу­жи­ли до ство­ре­н­ня се­рії ро­біт, які сфор­му­ва­ли­ся у ви­став­ку. На кар­ти­нах зо­бра­же­но іко­но­гра­фі­чні порт­ре­ти укра­їн­ських жі­нок, які ча­сто на­га­ду­ють іко­ни ві­зан­тій­сько­го пе­рі­о­ду.

Огля­ну­ти ви­став­ку мо­жна до 19 сер­пня.

Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів

ФО­ТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.