День біо­па­ли­ва

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб - Ан­на ГАВРИЛЮК

10 сер­пня 1893 ро­ку бу­ло впер­ше за­пу­ще­но дви­гун на па­ли­ві, осно­вою яко­го бу­ло ара­хі­со­ве ма­сло. Те­пер цей­день від­зна­ча­є­ться як не­о­фі­цій­не еко­ло­гі­чне свя­то — Між­на­ро­дний день біо­ди­зе­ля.

Свя­то за­сно­ва­но еко­акти­ві­ста­ми за­для по­пу­ля­ри­за­ції еко­ло­гі­чної аль­тер­на­ти­ви мі­не­раль­но­му па­ли­ву. Бі­о­ди­зель ви­ро­бля­ють із ра­псу, сої, ко­ко­со­вої та паль­мо­вої олії. Та­кож пер­спе­ктив­ним ма­те­рі­а­лом вва­жа­ють во­до­ро­сті. Еко­ло­гі­чність та­ко­го па­ли­ва у то­му, що во­но має зни­же­ні ви­ки­ди кі­птя­ви та ву­гле­ки­сло­го га­зу. Та­кож во­но не шко­дить тва­ри­нам та ро­сли­нам, не псує ґрун­ти та швид­ко роз­па­да­є­ться у во­ді, що мі­ні­мі­зує за­бру­дне­н­ня дов­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща.

Бі­о­ди­зель має пе­ре­ва­ги на­віть для тих, ко­го ма­ло тур­бу­ють еко­ло­гі­чні пи­та­н­ня, — че­рез ду­же ма­лий вміст сір­ки біо­па­ли­во має ви­со­кі зма­щу­валь­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки та про­дов­жує жи­т­тя дви­гу­на.

На­ра­зі ви­го­тов­ле­н­ня біо­па­ли­ва нор­ма­тив­но за­твер­дже­но у 48 кра­ї­нах сві­ту, вклю­ча­ю­чи США, Япо­нію, Ка­на­ду, Ін­дію то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.