На «Оска­рі» – но­ва но­мі­на­ція

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Та­ким чи­ном, шан­си здобути « Оскар » ма­ти­муть філь­ми, які не над­то по­до­ба­ю­ться кри­ти­кам, але по­пу­ляр­ні се­ред гля­да­чів. Ла­у­ре­а­та­ми пре­мії те­пер мо­жуть стати філь­ми про су­пер­ге­ро­їв, та­кі як « Чор­на пан­те­ра » . У по­пе­ре­дні ро­ки на «Оска­рі» не­хту­ва­ли кі­но­стрі­чка­ми, які ма­ли хо­ро­ші ка­со­ві збо­ри, по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм з по­си­ла­н­ням на The Hollywood Reporter.

За над­зви­чай­ні до­ся­гне­н­ня в ка­те­го­рії по­пу­ляр­них філь­мів

Но­мі­на­ція «Ви­да­тний­по­пу­ляр­ний­фільм» мо­же та­кож стати хо­ро­шою від­по­від­дю на кри­ти­ку. Ака­де­мію ча­сто зви­ну­ва­чу­ють у то­му, що філь­ми, які отри­му­ють «Оскар», не від­обра­жа­ють то­го, що хо­чуть ди­ви­ти­ся гля­да­чі. У по­ві­дом­лен­ні для сво­їх чле­нів Ака­де­мія за­зна­чи­ла, що кри­те­рії для но­вої ка­те­го­рії та ін­ші клю­чо­ві по­дро­би­ці на­ді­йдуть зго­дом. Чи на­бу­дуть ці змі­ни чин­но­сті вже до най­ближ­чої це­ре­мо­нії « Оскар » , що ві­дбу­де­ться у лю­то­му 2019 ро­ку, по­ки не­ві­до­мо.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.