МОН опи­ту­ва­ти­ме учнів

Для кра­що­го ро­зу­мі­н­ня по­треб ре­фор­ми про­фо­сві­ти

Den (Ukrainian) - - День України -

Для пер­шо­го та остан­ньо­го кур­сів за­кла­дів про­фо­сві­ти фа­хів­ці МОН роз­ро­би­ли он­лайн-ан­ке­ти, які ма­ють по­кра­щи­ти вза­є­мо­дію з учня­ми на мі­сце­во­му рів­ні, а та­ко­ж­змі­ни­ти фор­мат ро­бо­ти з абі­ту­рі­єн­та­ми упро­довж всту­пної кам­па­нії. Уза­галь­не­ні да­ні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть про­філь­ні фа­хів­ці Мі­ні­стер­ства для ро­зу­мі­н­ня по­треб учнів під час по­бу­до­ви ре­фор­ми про­фо­сві­ти. Лист з ін­фор­ма­ці­єю про ан­ке­ту­ва­н­ня був ро­зі­сла­ний 1 ли­сто­па­да 2018 ро­ку де­пар­та­мен­там осві­ти і на­у­ки обла­сних, Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­цій.

Пи­та­н­ня, на які від­по­від­а­ти­муть ре­спон­ден­ти, по­ді­ле­ні на два бло­ки. Пер­ший сто­су­є­ться про­фе­сій­ної сфе­ри, дру­гий — осо­би­сті­сно­го роз­ви­тку. У пер­шо­му бло­ці учні роз­ка­зу­ють, що або хто впли­нув на ви­бір про­фе­сії та за­кла­ду, чи впев­не­ні во­ни у за­тре­бу­ва­но­сті на рин­ку пра­ці, чи ма­ють на­мір пра­цю­ва­ти за фа­хом. Да­лі тре­ба вка­за­ти, яка з про­чи­та­них книг їх най­біль­ше вра­зи­ла, осо­би­сту ме­ту на рі­зні про­між­ки ча­су. Ан­ке­ту­ва­н­ня є ано­нім­ним та кон­фі­ден­цій­ним. На­ра­зі фа­хів­ці ди­ре­кто­ра­ту про­ве­ли пі­ло­тне опи­ту­ва­н­ня се­ред учнів кіль­кох учи­лищ Ки­є­ва. За­га­лом опра­цьо­ва­но май­же 500 ан­кет.

«Пі­ло­тні ре­зуль­та­ти нас при­єм­но вра­зи­ли. Зви­чай­но, ми ро­зу­мі­є­мо, що це ло­каль­ний мас­штаб і за­галь­на кар­ти­на бу­де ін­шою. Да­лі ми пла­ну­є­мо уза­галь­ни­ти ін­фор­ма­цію з рі­зних ре­гіо­нів та від учнів рі­зних про­фе­сій, щоб отри­ма­ти об’єктив­ну кар­ти­ну що­до став­ле­н­ня по­тен­цій­них всту­пни­ків до ви­бо­ру про­фе­сії, фа­кто­рів, які впли­ва­ють на їхній ви­бір то­що. Усе це ми вра­ху­є­мо під час кам­па­нії з під­ви­ще­н­ня пре­сти­жу про­фо­сві­ти, а та­кож­під час роз­роб­ки до­ку­мен­тів, які ре­гла­мен­ту­ють роз­ви­ток на­пря­му», — за­зна­чи­ла ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Ди­ре­кто­ра­ту про­фе­сій­ної осві­ти МОН Іри­на ШУМІК.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.