КОМЕНТАРI

Den (Ukrainian) - - Nb! -

Якуб ЯНДА,

ди­ре­ктор празь­ко­го ана­лі­ти­чно­го цен­тру «Єв­ро­пей­ські цін­но­сті»:

— Цей звіт є ва­жли­вим вне­ском у на­ше ро­зу­мі­н­ня ме­реж впли­ву, пов’яза­них із Крем­лем, у за­хі­дних ін­сти­ту­тах. Оскіль­ки ни­ні­шня Ро­сія за агре­сив­но­го ди­кта­то­ра Пу­ті­на ста­но­вить сер­йо­зну за­гро­зу на­шій без­пе­ці — від Гру­зії че­рез Укра­ї­ну до Ка­лі­фор­нії — нам тре­ба по­чи­на­ти роз­мо­ву про вплив опе­ра­цій Крем­ля все­ре­ди­ні на­ших де­мо­кра­ти­чних ін­сти­ту­тів. Це те, що Ка­тя Смаглій люб’язно «по­кла­ла нам на стіл».

Лі­лія ШЕВЦОВА,

ро­сій­ський по­лі­то­лог, до­ктор істо­ри­чних на­ук, до­слі­дник Chatham House:

— Ро­сій­ське са­мо­дер­жав­ство зна­йшло ди­во­ви­жно успі­шну мо­дель ви­жи­ва­н­ня — че­рез ви­ко­ри­ста­н­ня ре­сур­сів За­хо­ду та ін­те­гра­цію сво­єї елі­ти « в За­хід». Ва­жли­вим ін­стру­мен­том ре­а­лі­за­ції ці­єї мо­де­лі ста­ло фор­му­ва­н­ня в ме­жах лі­бе­раль­них де­мо­кра­тій ло­біст­ської стру­кту­ри, яка за­без­пе­чує ін­те­ре­си ро­сій­сько­го кле­пто­кра­тії. Окрім по­лі­ти­ків, бі­зне­су та пред­став­ни­ків ме­діа, до ці­єї стру­кту­ри вхо­дять і екс­пер­тні ко­ла, які усві­дом­ле­но чи ні ( вже не ва­жли­во) ви­прав­до­ву­ють ро­сій­ську си­сте­му « са­мо­дер­жав­ства » .

Ка­те­ри­на Смаглій роз­по­ві­ла нам, як пра­цює за­хі­дна екс­пер­тна ма­ши­на на слу­жбі Крем­ля.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.