Ре­кор­дний жов­тень

Дру­гий мі­сяць осе­ні-2018 ви­явив­ся одним із най­те­плі­ших за 137 ро­ків

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

За да­ни­ми спо­сте­ре­жень ме­тео­стан­ції Цен­траль­ної гео­фі­зи­чної об­сер­ва­то­рії іме­ні Бо­ри­са Сре­знев­сько­го, тем­пе­ра­ту­ра но­чі 30 жов­тня у Ки­є­ві, вдру­ге за 137 ро­ків, не опу­сти­ла стов­пчик ниж­че +12,2 °С, тоб­то по­вто­ри­ла ми­ну­ле ре­кор­дне зна­че­н­ня для ці­єї до­би 2013 ро­ку, іде­ться на офі­цій­но­му сай­ті уста­но­ви http:// cgosreznevskyi.kiev.ua. Зва­жа­ю­чи на ви­со­кий тем­пе­ра­тур­ний фон, цьо­го­рі­чний жов­тень ви­явивсь одним із най­те­плі­ших за 137 ро­ків.

А, як ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ли в Цен­траль­ній гео­фі­зи­чній об­сер­ва­то­рії, цьо­го­рі­чне «ба­би­не лі­то» три­ва­ло з 7 по 20 жов­тня. Во­но за­пам’ята­є­ться май­же лі­тньою по­го­дою, адже у се­ре­ди­ні жов­тня по­би­то п’ять тем­пе­ра­тур­них ре­кор­дів.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.