Хто вбив Ка­тю Ган­дзюк?

Смерть ві­до­мої акти­віс­тки – чер­го­вий ви­клик для всьо­го гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства й ого­ле­н­ня сер­йо­зних про­блем у дер­жа­ві

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

4 ли­сто­па­да в опі­ко­во­му від­ді­лен­ні Ки­їв­ської клі­ні­чної лі­кар­ні №2 по­мер­ла ві­до­ма хер­сон­ська акти­віс­тка, ра­дни­ця мі­сько­го го­ло­ви, ке­ру­ю­ча спра­ва­ми хер­сон­сько­го мі­ськви­кон­ко­му Ка­те­ри­на Ган­дзюк. Її ор­га­нізм не ви­три­мав чи­слен­них опе­ра­цій, які жін­ці до­ве­ло­ся пе­ре­не­сти впро­довж 96 днів пе­ре­бу­ва­н­ня на лі­кар­ня­но­му ліж­ку. Ка­ті бу­ло 33 ро­ки.

Уся Укра­ї­на і світ ді­зна­ли­ся про Ка­те­ри­ну Ган­дзюк пі­сля 31 ли­пня цьо­го ро­ку. То­го дня на неї бу­ло ско­є­но за­мах. Злов­ми­сник облив жін­ку кон­цен­тро­ва­ним роз­чи­ном сір­ча­ної ки­сло­ти. В ре­зуль­та­ті по­тер­пі­ла отри­ма­ла до 40% хі­мі­чних опі­ків ті­ла.

Із пер­ших днів ця спра­ва на­бу­ла ве­ли­че­зно­го ре­зо­нан­су. Не в остан­ню чер­гу че­рез те, що без­кар­ні на­па­ди на акти­ві­стів в Укра­ї­ні ста­ли стра­шною тен­ден­ці­єю, про яку не­о­дно­ра­зо­во го­во­ри­ла й са­ма Ка­те­ри­на.

Спра­ва Ган­дзюк ста­ла чер­го­вим те­стом: для пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми і для гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства. Пер­ша йо­го впев­не­но про­ва­лює, адже за­мов­ни­ків — те­пер уже вбив­ства — до­сі не на­зва­но. Дру­ге — обу­рю­є­ться, ти­сне, ви­ко­ри­сто­вує всі ін­стру­мен­ти бо­роть­би з си­сте­мою. Але на­па­ди про­дов­жу­ю­ться. За цей рік їх за­фі­ксо­ва­но по­над 50.

ПРО КА­ТЮ

Якщо ви хер­со­нець і хоч тро­хи ці­ка­ви­тесь, чим жи­ве мі­сто, ви не мо­же­те не зна­ти Ка­тю Ган­дзюк. У по­лі­ти­ку во­на при­йшла ще в юно­му ві­ці. 2003 ро­го во­на стає акти­віс­ткою пар­тії «Ба­тьків­щи­на» і не­вдов­зі очо­лює хер­сон­ську «Ба­тьків­щи­ну мо­ло­ду». 2004 ро­ку бе­ре актив­ну участь у по­ма­ран­че­вій ре­во­лю­ції. А вже 2006-го Ка­те­ри­на стає де­пу­та­том обла­сної ра­ди.

2012 ро­ку Ган­дзюк ста­ла спів­за­снов­ни­цею Аген­ції гро­ма­дян­ської жур­на­лі­сти­ки «МОСТ» та одно­ймен­но­го сай­та, який ви­сві­тлює про­бле­ми мі­сце­вої по­лі­ти­ки, пи­ше про ко­ру­пцію, про­во­дить вла­сні роз­слі­ду­ва­н­ня.

Пі­сля ане­ксії Кри­му Ро­сі­єю та по­ча­тку вій­ни на Дон­ба­сі Ган­дзюк опі­ку­ва­ла­ся ви­му­ше­ни­ми пе­ре­се­лен­ця­ми на по­са­ді по­мі­чни­ка з пи­тань пра­во­во­го за­хи­сту Управ­лі­н­ня Вер­хов­но­го ко­мі­са­ра ООН у спра­вах бі­жен­ців. Пі­зні­ше пра­цю­ва­ла кон­суль­тан­том про­е­кту Мі­жна­ро­дної ор­га­ні­за­ції з мі­гра­ції.

2013 — 2014 ро­ках Ка­те­ри­на бе­ре актив­ну участь у Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті. На­ве­сні 2014 ро­ку, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи свої зна­н­ня що­до ста­ну справ у мі­сце­вій по­лі­ти­ці та гар­ні ко­му­ні­ка­тив­ні вмі­н­ня, Ган­дзюк актив­но про­ти­діє про­ро­сій­ським ру­хам у Хер­со­ні. 2015 ро­ку Ка­те­ри­на Ган­дзюк за­ли­ши­ла ла­ви пар­тії «Ба­тьків­щи­на».

Під час мі­сце­вих ви­бо­рів 2015 ро­ку Ган­дзюк до­по­ма­гає пе­ре­мог­ти на ви­бо­рах чин­но­му мі­сько­му го­ло­ві Хер­со­на Во­ло­ди­ми­ру Ми­ко­ла­єн­ку. В ли­сто­па­ді 2016 ро­ку Ган­дзюк при­зна­че­на в.о. ке­ру­ю­чої спра­ва­ми ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Хер­сон­ської мі­ської ра­ди.

Мо­жна зі­бра­ти ти­ся­чі від­гу­ків про Ка­те­ри­ну в ме­ре­жі. По­зи­тив­них і гнів­них, те­плих і обра­зли­вих. Але ко­жен, хто знав її осо­би­сто, на­зве низ­ку клю­чо­вих ха­ра­кте­ри­стик: го­стрий ро­зум, кмі­тли­вість, вмі­н­ня ви­окре­ми­ти го­лов­не, за­го­стре­не від­чу­т­тя спра­ве­дли­во­сті, не­тер­пи­мість до жа­ді­бних, дур­них і бан­ди­тів у по­го­нах і до­ро­гих ко­стю­мах.

КОНФЛІКТИ

Ка­те­ри­на ду­же до­бре во­ло­ді­ла сло­вом. Її сто­рін­ка — топ-блог в укра­їн­сько­му се­гмен­ті Facebook. Її до­пи­си ча­сто ста­ва­ли ін­фор­ма­цій­ни­ми при­во­да­ми для мі­сце­вих і все­укра­їн­ських ЗМІ. Одні за­хо­плю­ва­лись її вмі­н­ням ді­бра­ти влу­чні сло­ва й ха­ра­кте­ри­сти­ки. Ін­ші — за­здри­ли або ста­ва­ли во­ро­га­ми, бо ці ха­ра­кте­ри­сти­ки бу­ли про них.

Зо­гля­ду на актив­ну жит­тє­ву позицію, про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су Ка­те­ри­на Ган­дзюк пе­ре­бу­ва­ла в си­стем­но­му кон­флі­кті з про­ро­сій­ськи­ми си­ла­ми ре­гіо­ну, се­ред яких ор­га­ні­за­ція «Укра- ин­ский выбор — пра­во на­ро­да» Ві­кто­ра Ме­двед­чу­ка, КПУ, КОБ, Рух Ек­сте­ри­то­рі­аль­них Гро­мад. Осо­бли­во це про­я­ви­ло­ся з 2013 ро­ку, з по­ча­тком ре­во­лю­ції і вій­ни.

Ка­те­ри­на актив­но ви­сту­па­ла про­ти ді­яль­но­сті Ме­двед­чу­ка та йо­го ме­ре­жі в ре­гіо­нах. Зав­дя­ки Ка­те­ри­ні та її дру­зям на Хер­сон­щи­ні вда­ло­ся ви­кри­ти й зу­пи­ни­ти ді­яль­ність низ­ки осе­ред­ків, які пра­цю­ва­ли на роз­вал мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, зни­ще­н­ня до­ві­ри до рі­зних дер­жав­них ін­сти­ту­тів у осві­ті, спор­ті, а та­кож до гро­мад­сько­го акти­ві­зму як та­ко­го.

У Ган­дзюк та­кож був пу­блі­чний кон­флікт із мі­сце­вою по­лі­ці­єю. Зокре­ма, з ко­ли­шнім на­чаль­ни­ком Управ­лі­н­ня за­хи­сту еко­но­мі­ки в Хер­сон­ській обла­сті Де­пар­та­мен­ту за­хи­сту еко­но­мі­ки На­цпо­лі­ції Укра­ї­ни Ар­те­мом Ан­то­щу­ком. 14 ве­ре­сня 2017 ро­ку Ган­дзюк зви­ну­ва­ти­ла Ан­то­щу­ка в ко­ру­пції й ви­ма­ган­ні. Зро­би­ла це пу­блі­чно, че­рез Facebook, у сво­їй бли­ску­чій сар­ка­сти­чній ма­не­рі.

Оста­н­ня ре­зо­нан­сна спра­ва, про яку не бо­я­ла­ся го­во­ри­ти Ган­дзюк, — мас­шта­бна по­же­жа в Оле­шків­сько­му ра­йо­ні не­по­да­лік Хер­со­на, вна­слі­док якої бу­ло зни­ще­но орі­єн­тов­но 600 ге­кта­рів лі­су. Офі­цій­ною при­чи­ною по­же­жі ви­зна­но під­пал. Вин­них, зви­чай­но, не зна­йшли.

Однак Хер­сон мі­сто ма­лень­ке, і се­кре­ти тут жи­вуть не­дов­го. В ка­бі­не­тах за за­чи­не­ни­ми две­ри­ма го­во­рять про при­че­тність до цьо­го обла­сної вла­ди: го­ло­ви ОДА Андрія Гор­дє­є­ва, го­ло­ви обл­ра­ди Вла­ди­сла­ва Ман­ге­ра та низ­ки лю­дей з їхньо­го ото­че­н­ня. Ліс і пі­сок із Оле­шок бу­ли ви­гі­дним ре­сур­сом для обла­сної вла­ди в усі ча­си. Ні­чо­го не змі­ни­ло­ся.

Пі­сля ці­єї по­же­жі в Хер­со­ні від­бу­вав­ся мі­тинг із пре­тен­зі­єю до обла­сної вла­ди. Опо­нен­та­ми ви­сту­пи­ли рі­зні угру­по­ва­н­ня. Зо­бох бо­ків бу­ли уча­сни­ки АТО. Ган­дзюк жорс­тко ви­сло­ви­лась що­до цьо­го мі­тин­гу: «Бан­ди­ты с двух сто­рон выя­сня­ли отно­ше­ния за пра­во пи*дить лес, при­крыва­ясь па­три­о­ти­че­ски­ми ло­зун­га­ми». Як з’ясу­ва­ло­ся пі­зні­ше, в кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях про під­пал лі­су про­хо­дять кіль­ка лю­дей, які на­па­ли на Ган­дзюк.

ІМІТАЦІЯ СЛІДСТВА

Пер­шо­го сер­пня, на­сту­пно­го дня пі­сля на­па­ду на Ка­те­ри­ну, мі­ський го­ло­ва Во­ло­ди­мир Ми­ко­ла­єн­ко та де­пу­та­ти Хер­сон­ської мі­ської ра­ди звер­ну­ли­ся до Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Укра­ї­ни з про­ха­н­ням взя­ти спра­ву під осо­би­стий кон­троль і за­без­пе­чи­ти ре­зуль­та­тив­не роз­слі­ду­ва­н­ня на­па­ду. «Хер­сон­ців шо­ку­вав та обу­рив зу­хва­лий на­пад не­ві­до­мо­го на Ка­те­ри­ну Ган­дзюк. Ще біль­ше нас не­при­єм­но вра­зив той факт, що хер­сон­ська по­лі­ція по­ка­зо­во ква­лі­фі­ку­ва­ла йо­го як ху­лі­ган­ство, і ли­ше ви­сту­пи гро­мад­сько­сті з усіх ку­то­чків Укра­ї­ни не да­ли по­лі­ції за зви­чкою спу­сти­ти цю спра­ву «на галь­мах», — ішло­ся в звер­нен­ні.

Пер­шо­го пі­до­зрю­ва­но­го в на­па­ді на Ган­дзюк по­лі­ція за­три­ма­ла вже за три дні, про що у сво­є­му Twitter за­явив мі­ністр МВС Ар­сен Ава­ков. На­ро­дний де­пу­тат Ан­тон Ге­ра­щен­ко за­явив, що «це без­по­се­ре­дньо ця лю­ди­на, яка здій­сни­ла цей зло­чин... Шан­сів ви­кру­ти­ти­ся, що це був не він, жо­дних».

По­при оче­ви­дне алі­бі і свід­ків, які під­твер­ди­ли, що Но­ві­ков від­по­чи­вав то­го дня на мо­рі, суд узяв йо­го під вар­ту.

Ка­те­ри­на в Но­ві­ко­ву не впі­зна­ла на­па­дни­ка. Зна­до­би­ли­ся де­ся­тки пу­блі­ка­цій у все­укра­їн­ських ЗМІ, по­сти ві­до­мих бло­ге­рів із ти­ся­ча­ми ре­а­кцій у со­цме­ре­жах, а та­кож ві­део­ін­терв’ю свід­ків, аби по­лі­ція від­пу­сти­ла «стрі­ло­чни­ка».

Ав­то­ро­ві вда­ло­ся пер­шим по­спіл­ку­ва­ти­ся з Но­ві­ко­вим пі­сля звіль­не­н­ня. Він за­явив, що по­лі­цей­ські ти­сну­ли на ньо­го, про­по­ну­ва­ли пі­ти на уго­ду зі слід­ством, аби він під­пи­сав до­ку­мент, у яко­му ви­знає, що пе­ре­бу­вав бі­ля бу­дин­ку Ган­дзюк у день за­ма­ху. В від­по­відь по­лі­ція ма­ла б за­кри­ти ін­ші спра­ви, у яких про­хо­дить Но­ві­ков. Він прийняв цю про­по­зи­цію. Тоб­то по­лі­ція зму­си­ла Но­ві­ко­ва обмо­ви­ти се­бе, щоб при­кри­ти не­за­кон­ний арешт чо­ло­ві­ка, який про­сто так про­був у СІЗО 19 днів.

ЗАТРИМАННЯ ВИКОНАВЦІВ

Па­ра­лель­но по­лі­ція про­дов­жу­ва­ла по­шук спів­у­ча­сни­ків. 9 сер­пня бу­ло за­три­ма­но Ві­кто­ра Гор­бу­но­ва, уро­дже­не­ця Хмель­ни­цько­го. За вер­сі­єю слідства, він при­дбав у м. Ка­хов­ка сір­ча­ну ки­сло­ту, якою обли­ли Ка­те­ри­ну Ган­дзюк. Він пер­шим дав по­ка­зи.

Не­вдов­зі бу­ли за­три­ма­ні ще че­тве­ро пі­до­зрю­ва­них. Це Сер­гій Тор­бін, Во­ло­ди­мир Ва­ся­но­вич, В’яче­слав Ви­шнев­ський та Ми­ки­та Граб­чук. Усі — уча­сни­ки бо­йо­вих дій у зо­ні АТО у скла­ді 5-го окре­мо­го ба­таль­йо­ну До­бро­воль­чо­го укра­їн­сько­го кор­пу­су. Чо­ло­ві­ки бра­ли участь у обо­ро­ні До­не­цько­го ае­ро­пор­ту, де­хто во­ю­вав під Са­ву­рМо­ги­лою, в Пі­сках, Ав­ді­їв­ці. Тор­бін і Ва­ся­но­вич ма­ють ор­де­ни «За му­жність» ІІІ сту­пе­ню та зва­н­ня «На­ро­дний Ге­рой Укра­ї­ни». Тор­бін був їхнім ко­ман­ди­ром.

НА­ПАД

Під час до­пи­ту пі­до­зрю­ва­ні роз­по­ві­ли де­та­лі ор­га­ні­за­ції і вчи­не­н­ня на­па­ду. На­ра­зі усі во­ни, окрім Тор­бі­на, зі­зна­ли­ся у ско­є­но­му. Во­ни за­яви­ли, що обли­ти ки­сло­тою Ган­дзюк їм за­про­по­ну­вав са­ме Тор­бін, за що по­обі­цяв за­пла­ти­ти. Це ста­ло­ся пі­сля зга­да­но­го мі­тин­гу про під­пал лі­су під ОДА. Тор­бін ні­би­то по­яснив, що Ган­дзюк — ко­рум­по- ва­ний і про­ро­сій­ський чи­нов­ник, яко­го тре­ба по­ка­ра­ти.

До цьо­го про­тя­гом кіль­кох мі­ся­ців чо­ло­ві­ки жи­ли в м.Оле­шки в орен­до­ва­но­му по­ме­шкан­ні. Зрі­зних міст їх зі­брав Тор­бін і по­обі­цяв під­ро­бі­ток: бу­ти охо­рон­ця­ми в рі­зних лю­дей та фір­мах.

Гор­бу­нов за­явив, що за при­дба­н­ня ки­сло­ти отри­мав 300 до­ла­рів США і від подаль­ших дій від­мо­вив­ся. 31 ли­пня до бу­дин­ку Ган­дзюк на ав­то­мо­бі­лі Тор­бі­на при­їха­ли Ва­ся­но­вич, Ви­шнев­ський і Граб­чук. Во­ни зна­ли, ко­ли і з яко­го під’їзду ви­хо­ди­ти­ме Ка­те­ри­на. О 8.30 ран­ку, ко­ли жін­ка сі­да­ла у слу­жбо­ве ав­то, до неї зза­ду під­біг Граб­чук і ви­лив літр сір­ча­ної ки­сло­ти на го­ло­ву. За це во­ни отри­ма­ли, за рі­зни­ми да­ни­ми, від 500 до 2000 до­ла­рів США.

Зло­чин, який вчи­ни­ли до­бро­воль­ці, вко­тре за­го­стрив про­бле­му мо­но­по­лії на на­силь­ство в Укра­ї­ні. Зда­ва­ло­ся б, уча­сни­ки вій­ни, які ма­ють на­го­ро­ди за за­хист Укра­ї­ни, по­вин­ні ко­ри­сту­ва­ти­ся по­ва­гою та по­сі­сти ва­жли­ве мі­сце в су­спіль­стві, а не ста­ва­ти вбив­ця­ми. Однак від­чу­т­тя без­кар­но­сті і впли­во­ві не­до­тор­кан­ні мо­жно­влад­ці по­ро­джу­ють дум­ки про лег­ку на­жи­ву. На­віть та­ким спосо­бом. На на­ших очах бо­йо­ві то­ва­ри­ші, які по­вер­ну­ли­ся з вій­ни, ста­ють опо­нен­та­ми в па­ра­мі­лі­тар­них фор­му­ва­н­нях та ін­стру­мен­та­ми ви­ко­на­н­ня бру­дної ро­бо­ти за гро­ші.

ХТО ЗАМОВНИК?

Мі­ський го­ло­ва Хер­со­на Во­ло­ди­мир Ми­ко­ла­єн­ко за­ле­две доби­рає сло­ва для жур­на­лі­стів. «За три мі­ся­ці пі­сля цьо­го зло­чи­ну, на жаль, не­має ін­фор­ма­ції, хто все-та­ки замовник. Я дя­кую пра­во­охо­рон­цям за те, що во­ни зна­йшли на­па­дни­ків, але пи­та­н­ня в то­му, чи змо­жуть во­ни зна­йти за­мов­ни­ків», — про­ко­мен­ту­вав Ми­ко­ла­єн­ко пі­сля по­кла­да­н­ня кві­тів до порт­ре­ту Ка­те­ри­ни в хо­лі мі­ськра­ди.

На­га­да­є­мо, спо­ча­тку по­лі­ція від­кри­ла про­ва­дже­н­ня за стат­тею «Ху­лі­ган­ство». По­тім спра­ву пе­ре­ква­лі­фі­ку­ва­ли на за­мах на вбив­ство. Пі­сля спів­пра­ці зі слід­ством, Ви­шнев­сько­го, Ва­ся­но­ви­ча і Гор­бу­но­ва суд від­пу­стив під до­ма­шній арешт. Граб­чук і Тор­бін за­ли­ша­ю­ться під вар­тою.

За кіль­ка го­дин пі­сля смер­ті Ка­те­ри­ни, по­лі­ція пе­ре­ква­лі­фі­ку­ва­ла спра­ву «Уми­сне вбив­ство з ко­ри­сли­вих мо­ти­вів, вчи­не­не з осо­бли­вою жор­сто­кі­стю, ско­є­не на за­мов­ле­н­ня, вчи­не­не за по­пе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб». Пе­ре­ква­лі­фі­ка­ція зло­чи­ну мо­же по­тяг­ти і змі­ну за­по­бі­жно­го за­хо­ду для пі­до­зрю­ва­них, які пе­ре­бу­ва­ють під до­ма­шнім аре­штом.

Го­лов­ним від гро­мад­сько­сті, від усіх, хто ви­ма­гає спра­ве­дли­во­го су­ду за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня «Хто за­мо­вив вбив­ство Ка­те­ри­ни Ган­дзюк?». Во­че­видь, від­по­відь на це пи­та­н­ня мо­же да­ти Сер­гій Тор­бін як імо­вір­ний ор­га­ні­за­тор зло­чи­ну.

Подаль­шим роз­слі­ду­ва­н­ням за­йма­ти­ме­ться СБУ, а не по­лі­ція. Рі­ше­н­ня про пе­ре­да­чу спра­ви Ган­дзюк до Слу­жби Без­пе­ки 5 ли­сто­па­да ухва­ли­ли в Ген­про­ку­ра­ту­рі. Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що в СБУ ве­ли окре­му спра­ву що­до за­ма­ху на Ган­дзюк. Най­імо­вір­ні­ше, те­пер ці спра­ви об’єд­на­ють в одну.

ФОТО ОЛЕКСАНДРА ХОМЕНКА

ФОТО АВТОРА

Хер­сон, 4 ли­сто­па­да

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.