«Ко­ро­ткі зу­стрі­чі»

В Укра­ї­ні бу­де за­сно­ва­но кон­курс ко­ро­тко­ме­тра­жних філь­мів іме­ні Кі­ри Му­ра­то­вої

Den (Ukrainian) - - День України -

Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри Укра­ї­ни спіль­но з Оде­ською кі­но­сту­ді­єю та оде­ським від­ді­ле­н­ням На­ціо­наль­ної спіл­ки кі­не­ма­то­гра­фі­стів Укра­ї­ни за­по­ча­тко­ву­ють кон­курс ко­ро­тко­ме­тра­жних філь­мів іме­ні Кі­ри Му­ра­то­вої «Ко­ро­ткі зу­стрі­чі», по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua

«Уя­ви­ти укра­їн­ське, а й на­віть сві­то­ве кі­но без по­ста­ті Кі­ри Му­ра­то­вої — не­мо­жли­во, на­стіль­ки ве­ли­ким є її вне­сок у йо­го ство­ре­н­ня. Її філь­ми є зраз­ка­ми ви­со­ко­го кі­но­ми­сте­цтва та на­ди­ха­ють ми­тців як в Укра­ї­ні, так і да­ле­ко за її ме­жа­ми. Са­ме то­му ініціатива за­по­ча­тку­ва­н­ня кон­кур­су ко­ро­тко­ме­тра­жних філь­мів іме­ні Кі­ри Му­ра­то­вої «Ко­ро­ткі зу­стрі­чі» є над­зви­чай­но ва­жли­вою в кон­текс­ті уря­до­во­го по­ряд- ку ден­но­го, де роз­ви­ток на­ціо­наль­но­го кі­но по­сі­дає одне з про­від­них місць у сфе­рі роз­ви­тку куль­ту­ри. Так, якщо дер­жав­на під­трим­ка укра­їн­сько­го кі­но ще 2014 ро­куі ста­но­ви­ла ли­ше близь­ко 20 млн грн, то за­раз ця ди­на­мі­ка стрім­ко зро­стає і сьо­го­дні уря­дом Укра­ї­ни на роз­ви­ток ві­тчи­зня­ної кі­но­га­лу­зі ви­ді­ле­но вже 1 млрд грн», — ка­же мі­ністр куль­ту­ри Укра­ї­ни Єв­ген Ни­щук.

Зі сво­го бо­ку го­ло­ва прав­лі­н­ня Оде­ської кі­но­сту­дії Ан­дрій Осі­пов за­зна­чив: «Кон­курс ко­ро­тко­го ме­тра іме­ні Кі­ри Му­ра­то­вої — це і да­ни­на пам’яті ве­ли­ко­му ре­жи­се­ро­ві Оде­ської кі­но­сту­дії, і про­дов­же­н­ня її твор­чо­сті та ви­со­ка план­ка до філь­мів-уча­сни­ків. Не ви­пад­ко­во зма­га­тись за най­кра­щий фільм бу­дуть ко­ро­ткі ме­три, адже де­бю­тною ре­жи­сер­ською ро­бо­тою Кі­ри Ге­ор­гі­їв­ни на Оде­ській кі­но­сту­дії бу­ла ко­ро­тко­ме­тра­жна кар­ти­на «Бі­ля кру­то­го яру» (1962 рік). Ця стрі­чка бу­ла зня­та у тан­де­мі із її чо­ло­ві­ком Оле­ксан­дром Му­ра­то­вим. Са­мо­стій­на ж пов­но­ме­тра­жна ро­бо­та Кі­ри Му­ра­то­вої «Ко­ро­ткі зу­стрі­чі» бу­ла зня­та на Оде­ській кі­но­сту­дії 1967 ро­ку. Са­ме на­зва ці­єї кар­ти­ни ля­гла у кон­це­пту­аль­не на­пов­не­н­ня кі­но­пре­мії іме­ні Кі­ри Му­ра­то­вої».

Про­ве­де­н­ня пер­шо­го кон­кур­су за­пла­но­ва­но на 2019 рік. До уча­сті за­про­шу­ва­ти­му­ться мо­ло­ді кі­но­ре­жи­се­ри. Пе­ре­мож­ці кон­кур­су отри­ма­ють фі­нан­со­ву і те­хні­чну мо­жли­вість здій­сни­ти ви­ро­бни­цтво сво­їх кі­но­про­е­ктів на Оде­ській кі­но­сту­дії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.